Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 72

Ɛsɔ sɩnɩ Wiyaʋ Ezekiyaasɩ

Ɛsɔ sɩnɩ Wiyaʋ Ezekiyaasɩ

ŊSƖM mbʋ pʋyɔɔ abalʋ ɛnʋ yɔ ɛwɛɛ ɛtɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ? Ɛbɛ yɔɔ elema takayɩsɩ nzɩ yɔ kɩlaʋ pɩyɛ yɔɔ Yehowa ɛzɩdaa? Ɛ-hɩɖɛ lɛ Ezekiyasɩ. Ɛɛkɛ Izrayɛɛlɩ hadɛ kiŋ cejewee naalɛ wiyaʋ. Ɛlɛ ɛwɛ kʋñɔŋ taa kpem. Ɛbɛ yɔɔ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Asiirii sɔɔjanaa tɛm yɔkʋʋ hayo kiŋ cejewee 10. Yehowa yebi nɛ pɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, cejewee ana alakaɣ kɩwɛɛkɩm siŋŋ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ Asiirii sɔɔjanaa kɔm labʋ you nɛ cejewee naalɛ kewiyaɣ ŋga pɩkazaa yɔ.

Asiirii wiyaʋ tiyini Wiyaʋ Ezekiyasɩ takayɩsɩ nzɩ elem Yehowa ɛzɩdaa mbʋ  yɔ. Sɩ-taa ɛtʋwaɣ Yehowa nɛ eheyiɣ Ezekiyasɩ se ewoni ɛ-tɩ nɛ pakpa-ɩ. Pɩ-yɔɔ Ezekiyasɩ tɩmnɩ Yehowa se: ‘Hayɩ Yehowa, lɩzɩ-ɖʋ Asiirii wiyaʋ nesi tɛɛ. Nɛ ajɛɛ kpeekpe tɩlɩ se ñe-yeke koŋ ñɛkɛnɩ Ɛsɔ.’ Yehowa welisi Ezekiyasɩ adɩma na?

Ezekiyasɩ ɛɛkɛ wiyaʋ kɩbanʋ. Ɛfɛyɩ ɛzɩ Izrayɛɛlɩ cejewee 10 taa awiya kɩdɛkɛda yɔ. Ɛfɛyɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛ-caa wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ Ahazɩ yɔ. Ezekiyasɩ ñakaɣ pana nɛ ɛɖɔŋ Yehowa paɣtʋ tɩŋa yɔɔ. Pɩ-yɔɔ Ezekiyasɩ labɩ adɩma nɛ pɩtɛ lɛ, nayʋ Izaayii tiyini-i Yehowa tɔm tʋnɛ: ‘Asiirii wiyaʋ ɛɛkaɣ sʋʋ Yerusalɛm taa. Ɛ-sɔɔja nɔɔyʋ ɛɛkaɣ ñɔtɩnʋʋ Yerusalɛm tɛtʋ. Nɛ ɛɛkaɣ ñɩmɩyɛ tɔʋ tɩ-taa.’

Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ ŋgʋ kɩwɛ hayʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Sɔɔjanaa mba pasɩba yɔ, ŋsɩm wɛ? Pɛkɛ Asiirii mba. Yehowa tiyi e-tiyiyu nɔɔyʋ nɛ ɖoo kʋyʋma taa lɛ, ɛkʋ Asiirii sɔɔjanaa 185000. Peeɖe Asiirii wiyaʋ sewa nɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɛ.

Payabɩ cejewee naalɛ kewiyaɣ ñʋʋ. Ka-taa ɛyaa caɣ wezuu laŋhɛzɩyɛ taa pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛlɛ, Ezekiyasɩ kɔm nɛ ɛsɩ lɛ, ɛ-pɩyalʋ Manaasee pɩsɩ wiyaʋ. Manaasee wayɩ lɛ, Amooni pɩsɩnɩ wiyaʋ. Manaasee nɛ Amooni paakɛ awiya kɩdɛkɛda. Pɩ-yɔɔ kɩdɛkɛdɩm paɣzɩ labʋ ɛjaɖɛ taa. Amooni lɩmɖʋyaa kʋ-ɩ lɛ, ɛ-pɩyalʋ Yoziyaasɩ pɩsɩ cejewee naalɛ wiyaʋ.

2 Awiya 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ