Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 74

Abalʋ weyi ɛfɛyɩ sɔɔndʋ yɔ

Abalʋ weyi ɛfɛyɩ sɔɔndʋ yɔ

NA ƐZƖMA samaɣ wɛɛ kohoŋuu evebu ɛnʋ yɔ. Ŋsɩmɩ-ɩ? Payaɣ-ɩ se Yereemii. Ɛɛkɛ nayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Wiyaʋ Yoziyaasɩ paɣzɩ sɩɩnaa yɔɔkʋʋ ɛjaɖɛ taa pitileɖi lɛ, Yehowa lɩzɩ Yereemii se ɛpɩsɩ nayʋ. Yereemii maɣzaɣ se ɛɛpɩzɩɣ ɛkɛ nayʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkɛ pɩɣa taŋayʋ. Ɛlɛ Yehowa heyi-i se ɛsɩɣnɩ-ɩ.

Yereemii kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya se siyele kɩdɛkɛdɩm labʋ. Ɛtɔm se: ‘Ɛsɔnaa mba ajɛɛ sɛɣ yɔ, pɛkɛ cɛtɩm ɛsɔnaa.’ Ɛlɛ, Izrayɛɛlɩ piya kaasɔɔlɩ sɩʋ kpelisi sɛʋ pɩkɩlɩ Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa sɛʋ. Yereemii heyi samaɣ se Ɛsɔ kaɣ ka-nɩŋgbaaŋ hɔm ka-kɩwɛɛkɩm labʋ yɔɔ, ɛlɛ kɛwɛɛ kohoŋuu-i.

Pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Yoziyaasɩ sɩ. Ɛsɩba nɛ pɩla fenasɩ naadozo lɛ, Yowakim pɩsɩ wiyaʋ. Yereemii wolo pɩ-yɔɔ nɛ eheyiɣ samaɣ se: ‘Ye itiyele kɩwɛɛkɩm labʋ yɔ, pɔyɔkʋʋ Yerusalɛm.’ Peeɖe cɔjɔnaa kpa-ɩ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ŋsɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋyɔɔdɩ tɔm ndʋ.’ Nɛ peheyi Izrayɛɛlɩ awumbiya se: ‘Yereemii mʋnɩ sɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɖɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ.’

Ɛzɩ ɛbɛ Yereemii kaɣ labʋ yɔ? Sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ. Eheyi pa-tɩŋa se: ‘Yehowa tiyini-m se meheyi-mɩ tɔm ndʋ ɩnɩwa yɔ. Ɩtɩlɛɣzɩ mɩ-wɛtʋ yɔ, Ɛsɔ yɔkʋʋ Yerusalɛm. Ɛlɛ ɩtɩlɩ camɩyɛ se ye ɩkʋ-m yɔ, ɩkʋ-m ɖulum.’

Awumbiya tɩkʋ Yereemii, ɛlɛ patɩlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ. Pɩ-yɔɔ Babilooni wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ woba nɛ ɛla you nɛ Yerusalɛm. Ɛkpa Izrayɛɛlɩ piya nɛ papɩsɩ e-yomaa. Ɛkpa sakɩyɛ nɛ ewoni Babilooni. Maɣzɩ nɛ ŋna, ɛzɩma ŋlakɩ ye ɛyaa nabɛyɛ ɩkpa-ŋ nɛ powoni-ŋ ɛjaɖɛ nɖɩ ŋsɩŋ yɔ ɖɩ-taa?

Yereemii 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Awiya 24:1-17.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ