Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 69

Halɩbɩɣa Cikpelaɣ Nakɛyɛ Sɩnɩ Ɛyʋ Sɔsɔ Nɔɔyʋ

Halɩbɩɣa Cikpelaɣ Nakɛyɛ Sɩnɩ Ɛyʋ Sɔsɔ Nɔɔyʋ

ŊSƖM ndʋ halɩbɩɣa cikpelaɣ kanɛ kɛwɛɛ kɔyɔɔdʋʋ yɔ? Kɛwɛɛ keheyiɣ halʋ ɛnʋ yɔ Yehowa nayʋ Eliizee tɔm nɛ maamaaci lakasɩ nzɩ Yehowa sɩnɩ-ɩ nɛ ɛla yɔ, sɩ-tɔm. Halʋ ɛnʋ ɛɛsɩŋ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩkɛ Izrayɛɛlɩ tʋ. Lɛɛlɛɛyɔ sɩŋ nɛ ŋna mbʋ pɩlaba nɛ halɩbɩɣa ŋga kɛwɛɛ halʋ ɛnʋ ɛ-tɛ yɔ.

Halʋ ɛnʋ ɛkɛ Siirii tʋ. Payaɣ ɛ-walʋ se Namaanɩ. Ɛlɛ ñɛkɛ Siirii sɔɔjanaa ñʋʋdʋ. Siirii mba kpanɩ Izrayɛɛlɩ halɩbɩɣa cikpelaɣ kanɛ nɛ powoni se kapɩsɩ Namaanɩ halʋ lɩmɖʋyʋ.

Kʋdɔŋ kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ kaakpa Namaanɩ. Payaɣ-kʋ se canatʋ. Halɩ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ kʋtɔɔ ɛyʋ nandʋ. Halɩbɩɣa ŋga kɛwɛɛ keheyiɣ Namaanɩ halʋ se: ‘Ye man-tʋ ewobi Yehowa nayʋ cɔlɔ Izrayɛɛlɩ yɔ, ɛ-canatʋ pɩzɩɣ pɩcɛ.’ Pʋwayɩ Namaanɩ nɩɩ se mbʋ halɩbɩɣa ŋga kɔyɔɔdaa.

 Namaanɩ ɛɛsɔɔlaa kpem se ɛ-kʋdɔŋ ɛcɛ. Pɩ-yɔɔ etisaa se ewoki Izrayɛɛlɩ. Ɛtalɩ peeɖe lɛ, ewolo Eliizee tɛ. Eliizee tiyi ɛ-lɩmɖʋyʋ se ewolo eheyi Namaanɩ se ewolo nɛ ɛsɔ lɩm Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa tam lʋbɛ. Tɔm ndʋ tɩtɩla Namaanɩ leleŋ, pɩ-yɔɔ ɛtɔm se: ‘Mɛn-tɛ pɔsɩ kɩlɩ weewee Izrayɛɛlɩ pɔsɩ tɩŋa!’ Namaanɩ yɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛkpaɣ nʋmɔʋ se ɛpɩsɩɣ ɛ-tɛ.

Ɛlɛ, ɛ-lɩmɖʋyaa taa lɛlʋ heyi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ, ye Eliizee eeheyi-ŋ se ŋla mbʋ pɩwɛ kaɖɛ yɔ, ŋŋlabɩ-pʋ yaa we? Ɛbɛ yɔɔ ŋŋpɩzɩɣ se ŋwolo ŋsɔ cɛɛkɛ lɩm ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ?’ Toovenim, Namaanɩ kemsini ɛ-lɩmɖʋyʋ nɛ ɛpɩsɩ ewolo ɛsɔ lɩm Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa tam lʋbɛ. Ɛlabɩ mbʋ lɛ, ɛ-kʋdɔŋ cɛ cɩɖɩ cɩɖɩ!

Namaanɩ taa la leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛpɩsɩ Eliizee cɔlɔ nɛ eheyi-i se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ, mentisaa se Izrayɛɛlɩ Ɛsɔ yeke kɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛlɛ mentendi-ŋ mʋ haɖɛ ɖɩnɛ.’ Peeɖe Eliizee cosaa se: ‘Maamʋʋ-ɖɩ.’ Eliizee nawa se pɩfɛyɩ ɖeu se ɛmʋ haɖɛ nɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa wanɩ Namaanɩ kʋdɔŋ. Ɛlɛ Eliizee lɩmɖʋyʋ Gehaazi liu tɛɛ kɔtɔɔnɩ haɖɛ nɖɩ.

Ŋna mbʋ Gehaazi laba yɔ? Namaanɩ ɖɛwa pɩtɛ lɛ, Gehaazi kʋyɩ nɛ ese ɛ-wayɩ nɛ ehiɣ-i. Gehaazi hiɣ-i lɛ, eheyi-i se: ‘Eliizee taabalaa nabɛyɛ kɔm lɛɛlɛɛyɔ se pana-ɩ. Pɩ-yɔɔ etendiɣ-ŋ se ŋcɛlɩ-m ña-haɖɛ taa wondu natʋyʋ nɛ mowona.’ Pɩɩkɛ cɛtɩm. Ɛlɛ Namaanɩ taana se Gehaazi cɛtɩ kɩcɛtʋʋ. Ɛlɩzɩ wondu natʋyʋ nɛ ɛcɛlɩ Gehaazi.

Gehaazi pɩsɩ ɖɩɣa lɛ, Eliizee ñaatɛm naʋ mbʋ ɛlaba yɔ. Yehowa kaatɛmɩ-ɩ heyuu. Pɩ-yɔɔ ɛyɔɔdaa se: ‘Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ ŋlaba yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, Namaanɩ canatʋ kaɣ-ŋ ñɔnʋʋ.’ Nɛ pɩla mbʋ ɖɔɖɔ peeɖe peeɖe!

Ɛbɛ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Kajalaɣ, pʋpɔzʋʋ ɖiheyi ɛyaa Yehowa tɔm ɛzɩ halɩbɩɣa cikpelaɣ ŋga yɔ. Pɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Nabʋlɛ, pʋpɔzʋʋ ɖɩtaawɛ cajayɛ ɛzɩ Namaanɩ ɛɛwɛɣ ɖooo yɔ, ɛlɛ pʋpɔzʋʋ ɖɩña Ɛsɔ sɛyaa. Nɛ nabudozo, ɖɩtaacɛtɩ ɛzɩ Gehaazi yɔ. Bibl kalʋʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ, yaa we?

2 Awiya 5:1-27.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ