Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 71

Ɛsɔ Labɩ Paradisuu Nakʋyʋ Tamaɣ

Ɛsɔ Labɩ Paradisuu Nakʋyʋ Tamaɣ

KƖLƐMƲƲ kʋnɛ kɩkpaɣ Paradisuu ŋgʋ Ɛsɔ wɩlɩ nayʋ Izaayii yɔ. Yoonaasɩ sɩba pitileɖi lɛ Izaayii caɣ wezuu.

Paradisuu tɔbʋʋ lɛ se “kaɖaɣ.” Pɩɩtɔzʋʋ-ŋ tɔm ndʋ ɖɩtɛm kpɛlɩkʋʋ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ? Kɩwɛ ɛzɩ kaɖaɣ kɩbaŋa ŋga Yehowa Ɛsɔ ɛɛlaba se Aɖam nɛ Ɛva pacaɣ ka-taa yɔ, yaa we? Ɛlɛ tɛtʋ tɩŋa kaɣ pɩsʋʋ Paradisuu wiɖiyi na?

Yehowa eeheyi nayʋ Izaayii se ɛma Paradisuu ŋgʋ kɩkaɣ kɔm yɔ, kɩ-yɔɔ tɔm nɛ pɩɩwazɩ Ɛsɔ samaɣ. Ɛtɔm se: ‘Kpoŋ nɛ heɣsi pakaɣ  kpɛndʋʋ ɖɩzʋyɛ nɛ pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Newee nɛ tɔɔyɩŋ piya pakaɣ kpɛndʋʋ tɔɔnaɣ nɛ piya cikpesi kaɣnɩ pɔ-yɔɔ cɔnʋʋ. Halɩ pɩɣa kaɣ leɣyuu nɛ ɖʋm weyi ɛwɛ sɔtʋ yɔ, ɛlɛ ɛɛlakɩ-kɛ nabʋyʋ.’

Sakɩyɛ kaɣ yɔɔdʋʋ se: ‘Pɩɩkaɣ labʋ mbʋ wiɖiyi kpa. Ðooo yɔ, tɩlasɩ wɛnɩ paa ɖooye tɛtʋ yɔɔ nɛ mbʋ pɩkaɣ wɛʋ tam.’ Ɛlɛ maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Le Ɛsɔ kaasɩ Aɖam nɛ Ɛva?

Ɛsɔ kaasɩ Aɖam nɛ Ɛva Paradisuu taa. Pa-kaañamtʋ yɔɔ kɛ pɔɖɔɔnɩ-wɛ peeɖe nɛ pakpadɩyɩ nɛ pasɩ. Ɛsɔ tɔm se ɛkaɣ haʋ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ mbʋ payɩ Aɖam nɛ Ɛva pelesaa yɔ.

Cee wayɩ Paradisuu taa kañatʋ nɛ wɩzasɩ paakaɣ wɛʋ. Laŋhɛzɩyɛ kiya kaɣnɩ wɛʋ peeɖe. Ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛʋ alaafɩya nɛ pacaɣ koboyaɣ taa. Pɩtɩŋa pɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ mbʋ Ɛsɔ ɛɛɖʋ kiɖe tɛɛ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ pɩla mbʋ yɔ.

Izaayii 11:6-9; Natʋ 21:3, 4.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ