Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 61

Daviid pɩsɩ Wiyaʋ

Daviid pɩsɩ Wiyaʋ

SƆƆLƖ wɛɛ ɛɖaɣnɩɣ ñɩnʋʋ se ɛkpa Daviid. Ɛkpaɣ ɛ-sɔɔjanaa taa mba pakɩlɩ ɖoŋ yɔ 3 000 nɛ ɛɖɛɛ Daviid ñɩnʋʋ. Daviid nɩ mbʋ lɛ, etiyi cɔŋɩyaa se powolo nɛ pana ɖenɖe Sɔɔlɩ nɛ ɛ-ɛyaa pɛwɛɣ ɖoo taa yɔ. Pɩ-yɔɔ Daviid pɔzɩ ɛ-ɛyaa naalɛ se: ‘Asɔɔlaa se ma nɛ ɩ ɖiwolo ɖenɖe Sɔɔlɩ nɛ ɛ-ɛyaa pɛwɛɣ ɖoo anɛ yɔ?’

Peeɖe Abisayii cosaa se: ‘Mowoki.’ Abisayii kɛ Daviid kɔɔ Zeruyaa pɩyalʋ. Sɔɔlɩ nɛ ɛ-ɛyaa poɖowaɣ lɛ, Daviid nɛ Abisayii potuu ɖaa ɖaa nɛ powolo pɔ-cɔlɔ. Powoba lɛ, pakpaɣ Sɔɔlɩ kɩgbɛzʋʋ nɛ ɛ-lɩm kokoɖe, paawɛ Sɔɔlɩ ñʋʋ cɔlɔ kpam. Nɔɔyʋ tɩna-wɛ yaa nɔɔyʋ tɩnɩɩ pa-taŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, poɖowaɣ kpem.

Cɔnɩ Daviid nɛ Abisayii lɛɛlɛɛyɔ. Pesewa nɛ pakpa piyaɣ nakɛyɛ yɔɔ. Peeɖe Daviid kowa nɛ ɛyaa Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɛ ɛtɔŋ se: ‘Abnɛɛrɩ, ɛbɛ yɔɔ ŋtɩɖaŋ ña-tʋ wiyaʋ yɔɔ? Ɛ-kɩgbɛzʋʋ nɛ ɛ-lɩm kokoɖe pɛwɛ le?’

Peeɖe Sɔɔlɩ kʋyaa. Ɛnɩ Daviid nɔɔ lɛ, ɛsɩm-kɛ. Ɛpɔzɩ se: ‘Pɩcaɣ Daviid?’ Cɔnɩ Sɔɔlɩ nɛ Abnɛɛrɩ pɩ-tɛɛ peeɖe yɔ.

Daviid cosi se: ‘Ɛɛɛ, wiyaʋ.’ Peeɖe Daviid pɔzaa se: ‘Ɛbɛ yɔɔ  ŋwɛɛ ŋñɩnɩɣ se ŋkpa-m? Kɩdɛkɛdɩm mbʋ malaba? Wiyaʋ, cɔnɩ ña-kɩgbɛzʋʋ. Tiyi ñɛ-ɛyaa taa nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ ɛkpaɣ-kʋ.’

Sɔɔlɩ yɔɔdɩ se: ‘Malabɩ kɩwɛɛkɩm. Malabɩ kɩmɛlɛndʋ.’ Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Daviid ɖɛɛ ɛ-nʋmɔʋ nɛ Sɔɔlɩ ñapɩsɩ ɛ-tɛ. Ɛlɛ Daviid maɣzɩ ɛ-taa nɛ ɛtɔ se: ‘Wiɖiyi Sɔɔlɩ pɩzɩɣ ɛkʋ-m. Pɩmʋnaa se mense nɛ mowolo Filisti mba tɛ.’ Nɛ ɛla mbʋ ɖɔɖɔ. Daviid la nɛ Filisti mba tisi se lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛ pɔ-yɔɔ na.

Pʋwayɩ pɩlabɩ pazɩ lɛ, Filisti mba wolo se pala you nɛ Izrayɛɛlɩ. You ŋgʋ kɩ-taa pakʋ Sɔɔlɩ nɛ Yonataanɩ. Pɩɩwɩzɩ Daviid pɩŋŋ, pɩ-yɔɔ ɛma kʋñɔŋ hendu kɩbandʋ natʋyʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Mewiɣ ñɔ-yɔɔ mon-koobu Yonataanɩ. Ŋŋkɛ-m ɛyʋ kʋsɔɔlʋ pɩdɩɩfɛyɩ!’

Pʋwayɩ lɛ, Daviid pɩsɩ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Ebrooni yɔ, tɩ-taa. You ɛɛwɛ mba paakpaɣ Isbosɛɛtɩ se ɛpɩsɩ wiyaʋ nɛ mba paasɔɔlaa se Daviid ɛkɛnɩ wiyaʋ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ Daviid ɛyaa wabɩna. Daviid ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 30 lɛ, ɛpɩsɩ wiyaʋ. Ɛtɔɔ kewiyaɣ Ebrooni taa pɩnzɩ lʋbɛ. E-piya taa nasɩyɩ hɩla yɔ: Amooni, Absalɔm nɛ Adoniya.

Pɩkɔɔ pɩla se Daviid nɛ ɛ-ɛyaa pakpa tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ payaɣ se Yerusalɛm yɔ, tɩ-taa. Daviid kɔɔ Zeruyaa pɩyalʋ lɛlʋ, weyi payaɣ-ɩ se Yowaabʋ yɔ, ɛnʋ ɖɛnɩ nɔɔ you ŋgʋ kɩ-taa. Pɩ-yɔɔ Daviid kpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛ-sɔɔjanaa ñʋʋdʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, Daviid paɣzɩ tɔɔʋ kewiyaɣ Yerusalɛm tɛtʋ taa.

1 Samɩyɛɛlɩ 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samɩyɛɛlɩ 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 3 Awiya 11:1-9.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ