Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 58

Daviid nɛ Goliyaatɩ

Daviid nɛ Goliyaatɩ

FILISTI mba tasɩ kɔm se poyooni Izrayɛɛlɩ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Daviid ɖalaa naadozo ɩɩpɩsɩ Sɔɔlɩ sɔɔjanaa. Pɩ-yɔɔ kɩyakʋ nakʋyʋ Yesee heyi Daviid se: ‘Kpaɣ tɔɔnaɣ kuɖoŋaɣ nakɛyɛ nɛ kpɔnʋnaa nabɛyɛ nɛ ŋwoni ña-ɖalaa. Wolo ŋna se pɛwɛ alaafɩya.’

Daviid talɩ ɖenɖe sɔɔjanaa cakaɣ lɛ, ese ewolo lone nɖɩ ɖɩ-taa palakɩ you se ɛna ɛ-ɖalaa. Peeɖe ɛna Filisti mba ɖogo Gooliyaatɩ kɔm nɛ ɛwɛɛ ewoŋuu Izrayɛɛlɩ piya. Ɛwɛɛ ɛlakɩ mbʋ ɖoo nɛ wɩsɩ, kɩyakɩŋ 40. Ɛwɛɛ ekou nɛ ɛtɔŋ se: ‘Ɛlɩzɩ mɩ-taa nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ ɖiyoo. Ye ɛkʋ-m yɔ, ɖɩpɩsɩɣ mi-yomaa. Ɛlɛ ye mankʋ-ɩ yɔ, ɩpɩsɩɣ ɖo-yomaa. Ye ɩpɩzɩɣ yɔ, ɩlɩzɩ nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ ɖiyoo.’

Daviid pɔzɩ sɔɔjanaa taa nabɛyɛ se: ‘Weyi ɛkʋʋ Filisti tʋ ɛnɛ, nɛ ɛlɩzɩ Izrayɛɛlɩ ñʋʋ taa fɛyɛ yɔ, ɛbɛ pakaɣ-ɩ hɛyʋʋ?’

Sɔɔjanaa cosi-i se: ‘Sɔɔlɩ kaɣ haʋ ɛyʋ ɛnʋ ñɩm sakɩyɛ. Nɛ ɛkaɣ-ɩ cɛlʋʋ ɖɔɖɔ ɛ-pɛlɛ se ɛpɩsɩ ɛ-halʋ.’

Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ Izrayɛɛlɩ piya tɩŋa nɛ Gooliyaatɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛpaɣlaa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛcɛzɩ mɛtanaa 3 mbʋ yɔ. Sɔɔja lɛlʋ ɖɔkaɣnɩ ɛ-kpayʋʋ.

Sɔɔjanaa nabɛyɛ wolo peheyi Sɔɔlɩ se Daviid ñɩnɩɣ se eyooni Gooliyaatɩ. Ɛlɛ Sɔɔlɩ heyi Daviid se: ‘Ŋŋpɩzɩɣ ŋyooni Filisti tʋ ɛnʋ. Ŋkɛ evebu yem nɛ ɛkɛɣ sɔɔja yɔ, pɩtɛkɛ sɔnɔ.’ Ɛlɛ Daviid cosi-i se: ‘Tɔɔyʋʋ nɛ mʋʋzʋʋ nakʋyʋ paakɔm se pakpaɣ man-caa heŋ lɛ, manpɩzaa  mankʋ-wɛ. Nɛ Filisti tʋ ɛnɛ yɔ, ɛkaɣ pɩsʋʋ ɛzɩ pa-taa nɔɔyʋ yɔ. Yehowa kaɣnɩ-m sɩnʋʋ.’ Peeɖe Sɔɔlɩ yɔɔdaa se: ‘Wolo, Yehowa ɛɖʋ-ŋ nesi.’

Daviid tii pɔɔ nakɛyɛ taa nɛ ɛkpaɣ pɛɛ kagbanzɩ nɛ ɛɖʋ-yɛ e-huyuu taa. Pɛɛ ana aawɛ solo solo. Peeɖe ɛkpaɣ ɛ-pʋtɔɖɛ nɛ ɛɖɛɛ se ɛkatɩ ɖogo ɛnʋ. Gooliyaatɩ na Daviid lɛ, pɩlabɩ-ɩ piti. Ɛɛmaɣzaa se ɛpɩzɩɣ ɛkʋ Daviid kɛlɛʋ yem.

Gooliyaatɩ se: ‘Kɔɔ cɩnɛ, mɛncɛlɩɣ-ŋ ɛsɔdaa sumasɩ nɛ tataa kpɩna nɛ pɔtɔɔ-ŋ.’ Ɛlɛ Daviid cosi se: ‘Ŋkɔŋnɩ mɔ-yɔɔ nɛ laɣɖɛ nɛ kɩgbɛzʋʋ, ɛlɛ ma mɔnkɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ nɛ Yehowa hɩɖɛ. Sɔnɔ Yehowa kaɣ-ŋ ɖʋʋ me-nesi tɛɛ nɛ mɔyɔkɩ ña-ñʋʋ nɛ mankʋ-ŋ.’

Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Daviid se nɛ ewobini Gooliyaatɩ yɔɔ. Ɛlɩzɩ e-huyuu taa pɩyɛ nɛ ɛɖʋ ɛ-pʋtɔɖɛ taa nɛ efiɣdi nɛ ɛlɔ-ɖɩ nɛ e-ɖoŋ tɩŋa. Pɩyɛ wolo ɖɩyaɣ Gooliyaatɩ kiɖe taa nɛ ɛtɔlɩ nɛ ɛsɩ. Filisti mba nawa se pɔ-sɔdʋʋ tɔlaa lɛ, pa-tɩŋa payɩ pakpaɣ seya. Peeɖe Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ-wɛ ɖɔɔnʋʋ. Nɛ pɩla se sɩwabɩ you.

1 Samɩyɛɛlɩ 17:1-54.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ