Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 57

Ɛsɔ lɩzɩ Daviid

Ɛsɔ lɩzɩ Daviid

ŊÐIƔNI naʋ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ? Abalɩbɩɣa ŋga ŋɖiɣni naʋ yɔ, kalɩzɩ heɣa nakɛyɛ tɔɔyʋʋ cɩkpaŋ tɛɛ. Tɔɔyʋʋ ŋgʋ kɩkpa heɣa se kɩtɔɔ, ɛlɛ abalɩbɩɣa ŋga katɩŋ kɩ-wayɩ nɛ kalɩzɩ heɣa tɔɔyʋʋ nɔɔ taa. Tɔɔyʋʋ kʋyɩ abalɩbɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ. Ɛlɛ, kakpa tɔɔyʋʋ nɛ kamabɩ-kʋ nɛ kɩsɩ. Lɛɛkʋ wiye abalɩbɩɣa ŋga kalɩzɩ heu nɔɔyʋ ɖɔɖɔ mʋʋzʋʋ nɔɔ taa. Abalɩbɩɣa ŋga kɛwɛ abalɩtʋ kpem yaa we? Ɛlɛ ŋsɩm ka-hɩɖɛ na?

Payaɣ-kɛ se Daviid. Daviid kaawɛ Bɛtlɛhɛm tɛtʋ taa. Ɛ-cɔzɔ lɛ Obɛɛdɩ, Ruti nɛ Bowaazɩ pa-pɩyalʋ. Ŋtɔzʋʋ pɔ-yɔɔ? Payaɣ Daviid caa se Yesee. Daviid tɩŋaɣ ɛ-caa heŋ. Sɔɔlɩ tɔɔ kewiyitu nɛ pɩla pɩnzɩ 10 lɛ, palʋlɩ Daviid.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Kpaɣ num mbʋ pɩwɛ ŋgee yɔ nɛ ŋwolo Bɛtlɛhɛm, Yesee cɔlɔ. Malɩzɩ ɛ-pɩyalʋ nɔɔyʋ se ɛkɛnɩ wiyaʋ.’ Samɩyɛɛlɩ talɩ Bɛtlɛhɛm nɛ ɛna Yesee pɩyalʋ sɔsɔ Eliyaabɩ lɛ, ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Pɩtʋʋ fɛyɩ ɛnɛ Yehowa lɩzaa.’ Ɛlɛ Yehowa heyi-i se: ‘Taacɔnɩ e-ɖeu yaa ɛ-ɖaɣlɩkɩŋ. Pɩtɛkɛ ɛnʋ malɩzaa.’

Peeɖe Yesee ya ɛ-pɩyalʋ Abinadaabɩ nɛ ewoni-i Samɩyɛɛlɩ cɔlɔ. Ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ na-ɩ lɛ, ɛtɔ se: ‘Aayɩ ɛnɛ ɖɔɖɔ Yehowa tɩlɩzɩ-ɩ.’ Pʋwayɩ lɛ, Yesee kɔnɩ ɛ-pɩyalʋ Saamaa. Ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ tɔ se: ‘Aayɩ, Yehowa tɩlɩzɩ-ɩ ɖɔɖɔ.’ Yesee wɩlɩ Samɩyɛɛlɩ ɛ-pɩyalaa lʋbɛ, ɛlɛ Yehowa tɩlɩzɩ pa-taa nɔɔyʋ. Nɛ Samɩyɛɛlɩ pɔzɩ Yesee se: ‘Ɛzɩ ña-pɩyalaa kpeekpe lɛ?’

Yesee cosi se: ‘Pɩkazɩ tɩnʋʋ yeke. Ɛlɛ ɛwɛɛ ɛtɩŋɩɣ heŋ.’ Pɔkɔnɩ Daviid lɛ, Samɩyɛɛlɩ na se ɛkɛ evebu weyi eɖewa yɔ. Yehowa heyi-i se: ‘Ɛnʋ lɛ, taa-ɩ num.’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ la mbʋ ɖɔɖɔ. Ye mbʋ alɩwaatʋ kaɣ talʋʋ se Daviid ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ.

1 Samɩyɛɛlɩ 17:34, 35; 16:1-13.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ