Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 62

Ñaɖʋʋ hɔyɩ Daviid ɖɩɣa taa

Ñaɖʋʋ hɔyɩ Daviid ɖɩɣa taa

DAVIID kewiyaɣ alɩwaatʋ taa, Yehowa sɩnɩ ɛ-sɔɔjanaa nɛ pawa po-koyindinaa sakɩyɛ. Yehowa kaatɔm se ɛcɛlɩɣ Kanaŋ tɛtʋ Izrayɛɛlɩ piya. Nɛ Daviid alɩwaatʋ taa lɛ, Yehowa sɩnɩ-wɛ nɛ pamʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa.

Daviid kaakɛ wiyaʋ kɩbanʋ. Ɛɛsɔɔlɩ Yehowa. Nɛ ɛmʋ Yerusalɛm tɛtʋ Kanaŋ mba nesi tɛɛ lɛ, Yehowa ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ ɛcalɩ wonuu peeɖe. Nɛ ɛñɩnaɣ ɖɔɖɔ se ɛma Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuu, nɛ ɛsɩɩ aɖakaɣ ŋga, kɩ-taa.

Daviid kpadɩyaa lɛ, ɛla kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ. Daviid kaasɩm mbʋ se ye ŋkpaɣ lɛlʋ pʋyʋ yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu. Ɛlɛ, ɖanaɣ nakɛyɛ ɛwɛɛ ɛmʋʋ helim e-kuduyuu ñʋʋ taa lɛ, ɛna halʋ nɔɔyʋ eɖewa pɩdɩɩfɛyɩ. Payaɣ halʋ ɛnʋ se Batseeba. Ɛ-walʋ kaakɛ sɔɔja nɛ payaɣ-ɩ se Uriya.

Daviid liu kaawɛ Batseeba pɩdɩɩfɛyɩ nɛ etiyi nɛ pɔkɔnɩ-ɩ ɛ-ɖɩɣa. Ɛ-walʋ kaaɖɛ you. Daviid sʋʋnɩ Batseeba nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛhaɣ hoɣa. Daviid ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma. Ɛma takayaɣ nɛ etiyini ɛ-sɔɔjanaa ñʋʋdʋ Yowaabʋ se ɛsɩɩ Uriya nɔɔ nɛ pakʋ-ɩ. Nɛ Uriya sɩba lɛ, Daviid kpaɣ Batseeba nɛ ɛpɩsɩ ɛ-halʋ.

Daviid labɩ mbʋ yɔ, pɩwɩzɩ Yehowa siŋŋ. Nɛ Yehowa tiyi ɛ-lɩmɖʋyʋ Naataɣ se ewolo ɛpaɣ Daviid ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-yɔɔ. Ŋnaɣ Naataɣ, eɖiɣni yɔɔdɩnʋʋ Daviid. Daviid kpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ siŋŋ nɛ Yehowa na ɛ-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛtɩkʋ-ɩ. Ɛlɛ Yehowa heyi-i se: ‘Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ŋlaba yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ñaɖʋʋ sɔsɔʋ kaɣ hɔyʋʋ ña-ɖɩɣa taa.’ Nɛ mbʋ pɩlaba ɖɔɖɔ!

Kajalaɣ lɛ, Batseeba pɩyalʋ sɩba. Pʋwayɩ lɛ, Daviid pɩyalʋ Amnɔɔnɩ cɛzɩ e-neu halʋ ñɩnʋ Tamaarɩ nɛ pɛwɛ pe-yeke lɛ, ɛkpa-ɩ nɛ ɖoŋ nɛ ɛsʋʋnɩ-ɩ. Nɛ Daviid pɩyalʋ Absalɔm nɩ mbʋ lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛkʋ Amnɔɔnɩ. Pʋwayɩ Absalɔm nawa se samaɣ taa sakɩyɛ  sɔɔlɩ ɛ-tɔm lɛ, ɛpɩsɩ ɛ-tɩ wiyaʋ. Pɩkɔnɩ you Daviid nɛ Absalɔm pɛ-hɛkʋ taa nɛ Daviid wa Absalɔm nɛ pakʋ-ɩ. Toovenim ñaɖʋʋ sɔsɔʋ hɔyɩ Daviid ɖɩɣa taa.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Batseeba lʋlɩ pɩɣa nɛ ɛyaa-kɛ se Salomɔɔ. Daviid kɔm ɛkpadɩyɩ koŋgonoo nɛ ɛhɩnɩ kʋdɔŋ lɛ, ɛ-pɩyalʋ Adoniya ñɩnaɣ se ɛpɩsɩ ɛ-tɩ wiyaʋ. Peeɖe Daviid heyi cɔjɔ Sadɔɔkɩ se ɛpɩyɩ num Salomɔɔ ñʋʋ taa nɛ pana se ɛnʋ kaɣnɩ pɩsʋʋ wiyaʋ. Pʋwayɩ pɩtɩla pʋyʋ lɛ, Daviid sɩ. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 70 nɛ ɛɛtɔɔ kewiyaɣ pɩnzɩ 40. Lɛɛlɛɛyɔ, Salomɔɔ pɩsɩnɩ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ.

2 Samɩyɛɛlɩ 11:1-27; 12:1-18; 1 Awiya 1:1-48.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ