Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 65

Patayɩ kewiyaɣ taa

Patayɩ kewiyaɣ taa

ŊSƖM mbʋ pʋyɔɔ abalʋ ɛnʋ yɔ ɛwɛɛ ɛcɩyɩɣ e-toko yɔ? Yehowa heyini-i se ɛla mbʋ. Abalʋ ɛnʋ ɛɛkɛ nayʋ. Payaɣ-ɩ se Ahiya. Ŋsɩm tʋmɩyɛ nɖɩ nayʋ lakɩ yɔ? Ɛnʋ Ɛsɔ heyiɣ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, nɛ eheyi ɛ-samaɣ.

 Kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ, Ahiya wɛɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ Yarobam. Yarobam kaakɛ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ weyi Salomɔɔ kaakpaɣ-ɩ cɔnɩyʋ e-kuduyuŋ nɩɩyɩ maʋ yɔɔ yɔ. Ahiya katɩ Yarobam nʋmɔʋ taa ɛzɩ ŋnaɣ cɩnɛ yɔ lɛ, ɛla piti lakasɩ nasɩyɩ. Ɛhɔzɩ e-toko kɩfalʋʋ nɛ ɛcɩyɩ-kʋ hɔɔlasɩ 12. Nɛ eheyi Yarobam se: ‘Kpaɣ hɔɔlasɩ 10.’ Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Ahiya cɛlɩ Yarobam hɔɔlasɩ 10 yɔ?

Ahiya lɩzɩ pɩ-taa se Yehowa kaɣ mʋʋ kewiyaɣ Salomɔɔ nesi tɛɛ. Nɛ ɛtɔ se Yehowa kaɣ cɛlʋʋ Yarobam cejewee 10. Pʋ-tɔbʋʋ se cejewee naalɛ yeke pɩsakɩɣ Salomɔɔ pɩyalʋ Rehabam se ɛtɔɔ kewiyaɣ a-yɔɔ.

Salomɔɔ nɩ tɔm ndʋ Ahiya heyi Yarobam lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛkʋ Yarobam. Ɛlɛ Yarobam se nɛ ɛɖɛɛ Egipiti. Pɩlabɩ pazɩ lɛ, Salomɔɔ sɩ. Ɛɛtɔɔ kewiyaɣ pɩnzɩ 40. Nɛ ɛ-pɩyalʋ Rehabam pɩsɩ wiyaʋ ɛ-sɩm wayɩ. Yarobam nɩwa se Salomɔɔ sɩba lɛ, ɛpɩsɩ kpɛlɩ nɛ ɛkɔɔ Izrayɛɛlɩ.

Rehabam taakɛ wiyaʋ kɩbanʋ. Ɛlakaɣ samaɣ kañatʋ pɩkpaɖɩ ɛ-caa Salomɔɔ. Yarobam nɛ sɔsaa lalaa powolo pana wiyaʋ Rehabam nɛ petendi-i se ɛtaakɩlɩ samaɣ nazʋʋ. Ɛlɛ Rehabam tikemni-wɛ. Halɩ ɛtɛzaɣ kañatʋ labʋ kɩlabʋ. Peeɖe samaɣ kpaɣ Yarobam wiyaʋ cejewee 10 yɔɔ. Ɛlɛ Rehabam ñaakɛ wiyaʋ Bɛnjamɛɛ nɛ Yuda pɔ-yɔɔ.

Yarobam taasɔɔlɩ se ɛ-samaɣ etiki Yerusalɛm nɛ kɛsɛɣ Yehowa, Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Pɩ-yɔɔ ɛlabɩ sika newee naalɛ nɛ e-kewiyaɣ taa cejewee 10 sɛɣ newee ana. Pitileɖi lɛ, kañatʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm su ɛ-ɛjaɖɛ taa.

Kɩdɛkɛdɩm kaawɛ ɖɔɖɔ cejewee naalɛ kewiyaɣ taa. Rehabam pɩsɩ wiyaʋ nɛ pɩla pɩnzɩ kagbanzɩ lɛ, Egipiti wiyaʋ kɔɔ eyooni Yerusalɛm. Nɛ ekuu Yehowa ɖɩɣa taa ñɩm sakɩyɛ nɛ ɛɖɛɛ. Mbʋ labɩna nɛ Ɛsɔ kuduyuu taatasɩ wɛʋ ɛzɩ paamaɣ-kʋ yɔ.

1 Awiya 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ