Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

HƆƆLƲƲ 4

Kpaɣnɩ Izrayɛɛlɩ kajalaɣ Wiyaʋ nɛ puwolo Babilɔɔnɩ ɖɛʋ

Kpaɣnɩ Izrayɛɛlɩ kajalaɣ Wiyaʋ nɛ puwolo Babilɔɔnɩ ɖɛʋ

Sɔɔlɩ pɩsɩ Izrayɛɛlɩ kajalaɣ wiyaʋ. Ɛlɛ Yehowa taasɔɔlɩ-ɩ. Mbʋ labɩna nɛ ɛkpaɣ Daviid se ɛkɛ wiyaʋ Sɔɔlɩ lone taa. Ðɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Daviid ɛnʋ ɛ-yɔɔ. Ɛɛkɛ evebu lɛ, eyoni ɖogo Gooliyaatɩ nɛ ɛkʋ-ɩ. Pʋwayɩ Wiyaʋ Sɔɔlɩ sʋsɩ yɔɔ lɛ, ese ɛmɛlɩ lakʋ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛcaɣ labʋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ lɛ, halʋ mazaɣ Abigayɛɛlɩ kpa-ɩ se ɛtaalabɩ-pʋ.

Pʋwayɩ ɖɔɖɔ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Daviid pɩyalʋ Salomɔɔ yɔɔ. Ɛnʋ lɛɣzɩnɩ Daviid lone taa Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ. Izrayɛɛlɩ kajalaɣ awiya naadozo ana, a-taa paa weyi ɛtɔɔ kewiyaɣ pɩnzɩ 40. Salomɔɔ sɩm wayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ tɛyɩ nɛ kɩpɩsɩ kewiyisi naalɛ. Izrayɛɛlɩ cejewee 10 kpɛndɩ nɛ apɩsɩ hayo kiŋ kewiyaɣ nɛ cejewee naalɛ lɛɛna pɩsɩ hadɛ kiŋ kewiyaɣ.

Hayo kiŋ kewiyaɣ caɣ pɩnzɩ 257 pʋcɔ nɛ Asiirii mba kɔɔ pɔyɔkɩ-kɛ. Pʋwayɩ pɩlabɩ pɩnzɩ 133 lɛ, pɔyɔkɩ ɖɔɖɔ hadɛ kiŋ kewiyaɣ. Alɩwaatʋ ndʋ pakpa Izrayɛɛlɩ mba yomaa nɛ pɛɖɛnɩ-wɛ Babilooni. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm Hɔɔlʋʋ NAANZA taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 510.

 

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KƐDAƔ 56

Sɔɔlɩ​—Izrayɛɛlɩ kajalaɣ Wiyaʋ

Ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, ɛlɛ Ɛsɔ kɔm nɛ ɛlɔ-ɩ pʋwayɩ, sɔɔlɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ.

KƐDAƔ 57

Ɛsɔ lɩzɩ Daviid

Ɛbɛ Ɛsɔ na Daviid yɔɔ nɛ nayʋ Sɔɔlɩ ñatɩna-pʋ?

KƐDAƔ 58

Daviid nɛ Goliyaatɩ

Pɩtɩkɛ pʋtɔɖɛ yeke Daviid yoni Gaoliyaatɩ, ɛlɛ Daviid kaawɛnɩ you wonuu ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ.

KƐDAƔ 59

Ɛbɛ yɔɔ Daviid sewa

Sɔɔlɩ kaasɔɔlɩ Daviid kajalaɣ taa, ɛlɛ ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ sʋsʋʋ pʋwayɩ siŋŋ. Ɛbɛ yɔɔ?

KƐDAƔ 60

Abigayɛɛlɩ nɛ Daviid

Abigayɛɛlɩlɩ ya ɛ-walʋ se kɩmɛlɛŋ, ɛlɛ pɩyabɩ ɛlɛ ñʋʋ alɩwaatʋ natʋyʋ.

KƐDAƔ 61

Daviid pɩsɩ Wiyaʋ

Daviid tɩŋnɩ mbʋ ɛlaba nɛ mbʋ ekizaa se ɛɛlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛmʋnaa se ɛkɛ Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ.

KƐDAƔ 62

Ñaɖʋʋ hɔyɩ Daviid ɖɩɣa taa

Daviid kɩwɛɛkɩm tam kʋɖʋm nɛ pɩkɔnɩ ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛ-hɔʋ kaɖɛ pɩnzɩ sakɩyɛ.

KƐDAƔ 63

Wiyaʋ lɔŋzɩnɖʋ Salomɔɔ

Ɛkaɣ pɩɣa taa tayʋʋ toovenim na?

KƐDAƔ 64

Salomɔɔ ma Templo

Paa Salomɔɔ kaakɛ lɔŋzɩnɖʋ siŋŋ yɔ , pepeɣziɣ-i nɛ ɛla kɩmɛlɛndʋ lakasɩ nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ.

KƐDAƔ 65

Patayɩ kewiyaɣ taa

Yarobam tɩɩpaɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ lɛ, eseɣti samaɣ nɛ kamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ.

KƐDAƔ 66

Yezaabɛɛlɩ​—Abiɖe kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ

Mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ eeyeki kpa se nabʋyʋ ɛɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛtaahiɣ-pʋ.

KƐDAƔ 67

Yozafatɩ Ta Liu Yehowa

Ɛbɛ yɔɔ mba powokaɣ you labʋ yɔ pakpaɣ hendu teyaa mba pɛfɛyɩnɩ you wondu yɔ se pɛɖɛɛ-wɛ nɔɔ?

KƐDAƔ 68

Abalɩbiya Naalɛ nzɩ Pefezaa nɛ Sɩɖaɣnɩ Wezuu Caɣʋ yɔ

Ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ papɩzɩɣ pefyele nɛ ɛɖaɣnɩ wɛʋ wezuu na? Pɩɩlabɩ mbʋ caanaʋ taa!

KƐDAƔ 69

Halɩbɩɣa Cikpelaɣ Nakɛyɛ Sɩnɩ Ɛyʋ Sɔsɔ Nɔɔyʋ

Kaalabɩ abalɩtʋ nɛ kɔyɔɔdɩ, nɛ piyeba nɛ piti lakasɩ nasɩyɩ la.

KƐDAƔ 70

Yoonaasɩ nɛ Kpakpayaɣ Sɔsɔɔ

Yoonaasɩ kpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ, weyi ɛ-tɔm cɛyɩ siŋŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɖɩla ndʋ Yehowa heyiɣ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ learned an important lesson about doing what Jehovah says.

KƐDAƔ 71

Ɛsɔ Labɩ Paradisuu Nakʋyʋ Tamaɣ

Paradisuu kajalaɣ ñɩŋgʋ kaawɛ ññɩɩ; kʋnɛ, kʋkʋ kaɣ wɛʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.

KƐDAƔ 72

Ɛsɔ sɩnɩ Wiyaʋ Ezekiyaasɩ

Ðoo kʋɖʋma taa, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kʋ Asiirii sɔɔjanaa angel 185,000.

KƐDAƔ 73

Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ kɩbanʋ kɛdɛzaɣ ñɩnʋ

Yoziyaasɩ kaakɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, ɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ kɩbaŋa nɛ abalɩtʋ.

KƐDAƔ 74

Abalʋ weyi ɛfɛyɩ sɔɔndʋ yɔ

Yereemii maɣzaa se ɛkɛ pɩɣa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛtɩtalɩ se ɛkɛ nayʋ, Ɛsɔ kaanawa se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ.

KƐDAƔ 75

Abalɩbiya naanza wɛ Babilɔɔnɩ

Piɖeni-sɩ paa siiposini sɩ-hɔŋ taa ñɩma yɔ.

KƐDAƔ 76

Pɔyɔkɩ Yeruzalɛm

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yeba nɛ Babilɔɔnɩ ñɩma mba pɛkɛ Izrayɛɛlɩ mba koyindinaa yɔ pɔyɔkɩ Yeruzalɛm?