Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 38

Cɔŋɩyaa 12

Cɔŋɩyaa 12

CƆNƖ tɩŋ pee wena ɛyaa panɛ pɔhɔɔlaa yɔ. Cɔnɩ ɛzɩma viiñi pee loyaɣ paɣlɩ camɩyɛ yɔ. Halɩ ɛyaa naalɛ hɔɔlɩnɩ loyaɣ ŋga pa-hazasɩ yɔɔ. Le tɩŋ pee kɩbana ana alɩnaa? Alɩnɩ Kanaŋ. Ŋtɔzʋʋ, Kanaŋ peeɖe Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb paawɛɛ. Ɛlɛ haŋaɣ kɔm kalɩɩ lɛ, Yakɔɔb kpaɣ ɛ-hɔʋ nɛ petii Egipiti. Lɛɛlɛɛyɔ pɩnzɩ 216  wayɩ, Moyizi kpaɣ Izrayɛɛlɩ piya nɛ ɛpɩsɩɣnɩ-sɩ Kanaŋ. Nɛ pɔkɔɔ patalɩ kañɩmbusuu taa ɖoli, payaɣ peeɖe se Kadɛsɩ.

Ɛyaa mba paawɛ Kanaŋ yɔ, paakɛ kɩdɛkɛdaa. Pɩ-yɔɔ Moyizi tiyi cɔŋɩyaa 12 nɛ eheyi-wɛ se: ‘Iwolo ɩna se ɛyaa ɖɔ peeɖe na, nɛ ɩna se pɛwɛ ɖoŋ na. Ɩna se tɛtʋ maɣmaɣ yɔ, tɩkɛ kɩbandʋ se poɖuu tɩ-yɔɔ tɔɔnasɩ na. Nɛ ɩtaasɔɔ, ɩkɔnɩ-ɖʋ peeɖe tɛtʋ taa tɩŋ pee naayɛ.’

Cɔŋɩyaa pɩsaa pɔkɔɔ Kadɛsɩ lɛ, peheyi Moyizi se: ‘Toovenim tɛtʋ ndʋ tɩkɛ tɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ.’ Nɛ pawɩlɩ Moyizi tɩŋ pee naayɛ se ɛpɩzɩ nɛ etisi pɔ-tɔm yɔɔ. Ɛlɛ cɔŋɩyaa taa 10 wɛɛ pɔtɔŋ se: ‘Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa paɣlaa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɛwɛɛ ɖoŋ kacayʋʋ. Ye pɩlabɩ-ɖʋ se ɖiwoki nɛ ɖɩmʋ pɛ-tɛtʋ yɔ, pakʋʋ-ɖʋ.’

Izrayɛɛlɩ piya nɩ mbʋ lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-wɛ kpaʋ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ye ɖɩɩsɩbɩ Egipiti yaa kañɩmbusuu taa pɩtaakɩlɩ ɖeu na. Lɛɛlɛɛyɔ pakʋʋ-ɖʋ you taa nɛ ɖa-halaa nɛ ɖe-piya pɩsɩ yomaa. Ðɩkpaɣ nɔɔyʋ wiyaʋ kɩfalʋ nɛ ɖɩpɩsɩ Egipiti.’

Ɛlɛ, cɔŋɩyaa naalɛ kaawɛnɩ lidaʋ Yehowa yɔɔ, nɛ pɛwɛɛ pañakɩ pana se pɛhɛzɩ samaɣ laŋɩyɛ. Payaɣ-wɛ se Yozuwee nɛ Kalɛɛb. Peheyi samaɣ se: ‘Itaase sɔɔndʋ. Yehowa wɛ ɖɔ-cɔlɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩ-mʋʋ ɛɛlakɩ-ɖʋ kaɖɛ.’ Ɛlɛ samaɣ tikemni-wɛ. Halɩ kañɩnaɣ se kakʋ Yosue nɛ Kalɛɛb.

Peeɖe pɩwɩzɩ Yehowa siŋŋ nɛ eheyi Moyizi se: ‘Samaɣ taa ɛyaa mba pɛwɛnɩ pɩnzɩ 20 yaa pɛcɛzɩ pɩnzɩ 20 yɔɔ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ sʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa. Pana maamaaci lakasɩ nzɩ malabɩ Egipiti taa nɛ kañɩmbusuu taa yɔ, ɛlɛ petitisi mɔ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ lɛ, poyotuu kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40 nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ pa-tɩŋa payɩ pasɩkɩ yɔ. Yozuwee nɛ Kalɛɛb pe-yeke pakaɣnɩ sʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa.’

Kɩgalʋʋ 13:1-33; 14:1-38.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ