Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 43

Yozuwee pɩsɩ ñʋʋdʋ

Yozuwee pɩsɩ ñʋʋdʋ

MOYIZI kaasɔɔlaa se ɛsʋnɩ Izrayɛɛlɩ piya Kanaŋ ɛjaɖɛ taa. Pɩ-yɔɔ ɛpɔzaa se: ‘Yehowa, yebi-m nɛ mɛntɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ mana ɛjaɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ.’ Ɛlɛ Yehowa cosi-i se: ‘Pɩmaɣ mbʋ! Taatasɩ-m tɔm ndʋ heyuu!’ Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Yehowa yɔɔdɩ mbʋ yɔ?

 Mbʋ pɩɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ Moyizi kaamabɩ kaaʋ yɔ, pɩ-yɔɔ ɛyɔɔdɩ mbʋ. Tɔzɩ se ɛ nɛ Aarɔɔnɩ pataaɖʋ Yehowa hɩɖɛ, pataaheyi samaɣ se Yehowa labɩna nɛ lɩm lɩɩnɩ kaaʋ taa. Mbʋ labɩna nɛ Yehowa heyi-i se ɛɛkaɣ sʋʋ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa.

Aarɔɔnɩ sɩba nɛ pɩla fenasɩ pazɩ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se: ‘Kpaɣ Yosue nɛ ŋsɩnzɩ-ɩ cɔjɔ Eliyazaarɩ nɛ samaɣ ɛzɩdaa. Nɛ ŋyɔɔdɩ pa-tɩŋa pɛ-ɛzɩdaa se Yosue kɛnɩ pe-ninɖiɣyu kɩfalʋ.’ Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, Moyizi laba ɛzɩ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Yosue se: ‘Wɛɛ ɖoŋ nɛ ŋɖɔkɩ kpam. Ñakaɣnɩ sʋnaʋ Izrayɛɛlɩ piya Kanaŋ ɛjaɖɛ nɖɩ maaɖʋwa se mahaɣ-wɛ yɔ, ɖɩ-taa. Nɛ mankaɣ wɛʋ ñɔ-cɔlɔ.’

Pʋbʋ wayɩ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se ɛkpa Neebo Pʋʋ kʋkʋyʋʋ ŋgʋ kɩwɛ Mowaabʋ ɛjaɖɛ taa yɔ, kɩ-yɔɔ. Ɛkpa pʋʋ ŋgʋ kʋ-ñʋʋ taa lɛ, ɛna Kanaŋ ɛjaɖɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ wayɩ. Peeɖe Yehowa heyi-i se: ‘Tɛtʋ ndʋ maaɖʋwa se mɛncɛlɩɣ Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb liɖe taa mba. Meyebi-ŋ nɛ ŋna-tʋ. Ɛlɛ ŋŋkaɣ tɩ-taa sʋʋ.’

Neebo Pʋʋ ŋgʋ kʋ-ñʋʋ taa Moyizi sɩba. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 120. E-ɖoŋ taahʋʋ nɛ ɛ-ɛza ɖoŋ taahʋʋ. Samaɣ sʋʋ kʋñɔŋ taa nɛ kewii mbʋ pʋyɔɔ yɔ Moyizi sɩba. Ɛlɛ, ka-taa kaawɛ leleŋ ɖɔɖɔ se Yosue pɩsɩnɩ ke-ninɖiɣyu kɩfalʋ.

Kɩgalʋʋ 27:12-23; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ