Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 49

Wɩsɩ sɩŋaa

Wɩsɩ sɩŋaa

CƆNƖ Yosue nɛ ŋna. Eɖiɣni tɔm se: ‘Wɩsɩ, sɩŋ!’ Nɛ wɩsɩ sɩŋ ɖɔɖɔ. Sɩsɩŋ ɛsɔdaa mbʋ kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ kiya. Yehowa labɩnɩ maamaaci ŋgʋ. Ɛlɛ yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ Yosue ñɩnaɣ se wɩsɩ ɛtaaɖʋ yɔ.

 Awiya kagbanzɩ wena a-tɔm ɖɩɩyɔɔdaa yɔ, akɔm labʋ you nɛ Gabaɔŋ mba. Paba ñetiyi nɔɔyʋ nɛ eheyi Yosue se: ‘Kɔɔ lɛɛ lɛɛ nɛ ŋsɩnɩ-ɖʋ! Awiya wena awɛ pʋʋ taa yɔ, a-tɩŋa akpɛndɩ nɔɔ nɛ akʋyɩ ña-lɩmɖʋyaa yɔɔ.’

Yosue nɛ ɛ-sɔɔjanaa tɩŋa kpaɣ nʋmɔʋ nɛ powolo. Pɔɖɔ ɖoo tɩŋa. Patalɩ Gabaɔŋ lɛ, sɔɔndʋ kpa awiya kagbanzɩ ana a-sɔɔjanaa nɛ papaɣzɩ seu. Peeɖe Yehowa laba nɛ pɛɛ sɔsɔna lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ atɔlʋʋ tataa. Sɔɔjanaa mba pɛɛ sɔsɔna kʋwa yɔ, pɔɖɔwa pɩkɩlɩ mba Yosue sɔɔjanaa kʋwa yɔ.

Yosue kɔɔ ɛna se wɩsɩ caɣ ɖʋʋ. Ye ɖoo eyuwa nɛ pɩla cɩkpɛndʋʋ kɔyɔ, awiya kagbanzɩ kɩdɛkɛda ana, a-sɔɔjanaa sakɩyɛ pɩzɩɣ pese. Pɩ-yɔɔ Yosue tɩmnɩ Yehowa nɛ ɛtɔ se: ‘Wɩsɩ, sɩŋ!’ Wɩsɩ sɩŋaa lɛ, Izrayɛɛlɩ piya tɛzɩ po-koyindinaa kʋʋ.

Kanaŋ ɛjaɖɛ taa, awiya kɩdɛkɛda wena atɩsɔɔlɩ Ɛsɔ ɛjaɖɛ yɔ, aɖɔwa pɩdɩɩfɛyɩ. Yosue nɛ ɛ-sɔɔjanaa pakpaɣ ɛzɩ pɩnzɩ loɖo mbʋ yɔ nɛ pawabɩna awiya 31 ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, Yosue tayɩ Kanaŋ tɛtʋ Izrayɛɛlɩ cejewee wena ataahiɣti tɛtʋ yɔ.

Pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Yosue sɩ. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 110. Yosue nɛ ɛ-taabalaa paawɛ wezuu lɛ, samaɣ lakaɣ Yehowa sɔɔlɩm. Ɛlɛ, ɛyaa kɩbama mba pasɩba lɛ, samaɣ paɣzɩ labʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ kasʋʋ kʋñɔŋ taa. Pɩɩpɔzɩ kpem alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa se Ɛsɔ ɛsɩnɩ-wɛ.

Yosue 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Tɔm Hʋyaa 2:8-13.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ