Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 36

Sika neɣye

Sika neɣye

OUU! Ɛbɛ samaɣ lakɩ lɛɛlɛɛyɔ mbʋ yɔ? Kaɖiɣni sɛʋ neɣye. Ɛbɛ yɔɔ kalakɩ mbʋ?

Moyizi kpa pʋʋ taa nɛ eetiki lɔŋ lɛ, samaɣ tɔ se: ‘Ðɩɩsɩŋ se Moyizi tɔm tɛmnɩ we. Pɩ-yɔɔ lɛ, ɖilu ɛsɔ nɔɔyʋ nɛ ɛɖɛɛ-ɖʋ nɔɔ.’

Peeɖe Moyizi ɖalʋ Aarɔɔnɩ heyi-wɛ se: ‘Pɩwɛ ɖeu, ɩhɔzɩ sika naŋgbacaɣlanaa nɛ ɩkɔnɩ-m.’ Pɔkɔnaa lɛ, Aarɔɔnɩ kpaɣ-wɛ nɛ elu sika neɣye. Nɛ samaɣ tɔ se: ‘Ðɛ-Ɛsɔ yɔ, weyi ɛlɩzɩ-ɖʋ Egipiti yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya la kazandʋ sɔsɔtʋ nɛ sɩsɛɣ sika neɣye.

Yehowa na mbʋ lɛ, ɛkɔ pana siŋŋ nɛ eheyi Moyizi se: ‘Wolo, tii lɛɛ lɛɛ, samaɣ ɖiɣni labʋ kɩwɛɛkɩm. Kɔsɔ man-paɣtʋ yɔɔ nɛ koluŋuu sika neɣye tɛɛ.’

 Moyizi kʋyɩ pʋʋ taa nɛ etii lɛɛ lɛɛ. Ɛñɔtɩnɩ samaɣ lɛ, ɛbɛ ɛnawa? Ɛna samaɣ kaɖiɣni teu hendu nɛ kapaɣ nɛ kɔcɔʋ sika neɣye nɛ kataŋ. Ɛ-hɔyɛ pɩsɩ nɛ ɛlɔ pɛɛ wena a-yɔɔ pama paɣtʋ yɔ nɛ amɩzɩ kpɛdɛɛ. Ɛkpaɣ ɖɔɖɔ sika neɣye ɛñaɣzɩ-ɖɩ miŋ nɛ ɛnaŋ-ɖɩ nɛ ɖɩpɩsɩ mʋlʋm.

Samaɣ labɩ kɩdɛkɛdɩm siŋŋ. Pɩ-yɔɔ Moyizi pɔzɩ abalaa nabɛyɛ se pakpaɣ pa-laɣɖa. Moyizi tɔ se: ‘Ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba poluŋ sika neɣye tɛɛ yɔ, pʋpɔzʋʋ pakʋ-wɛ.’ Mba pakʋwa yɔ, pɛkpɛndɩ 3000. Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa yeke na. Ðɩtaasɛɛ cɛtɩm ɛsɔnaa.

Egipiti Lɩʋ 32:1-35.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ