Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 54

Abalʋ weyi ɛkɩlɩ ɖoŋ yɔ

Abalʋ weyi ɛkɩlɩ ɖoŋ yɔ

ŊSƖM abalʋ weyi ɛkɩlɩ ɖoŋ yɔ, ɛ-hɩɖɛ na? Payaɣ-ɩ se Samsɔɔ. Ɛkɛ tɔm hʋyʋ. Yehowa hanɩ Samsɔɔ ɖoŋ ɛnɩ. Halɩ pʋcɔ nɛ palʋlɩ-ɩ lɛ, Yehowa heyi e-ɖoo se: ‘Pɩkazɩ pazɩ ŋkaɣ lʋlʋʋ pɩɣa nakɛyɛ. Kakaɣ wɩlʋʋ Izrayɛɛlɩ piya nʋmɔʋ nɛ kaya pa-ñʋʋ Filisti mba nesi tɛɛ.’

Filisti mba tɛ lɛ Kanaŋ. Pɛkɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa. Pɛwɛnɩ sɔɔjanaa sakɩyɛ nɛ panazaɣ Izrayɛɛlɩ piya pɩdɩɩfɛyɩ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Samsɔɔ wokaɣ Filisti mba tɛ lɛ, ɛkatɩ mʋʋzʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Ɛlɛ Samsɔɔ kʋ mʋʋzʋʋ ŋgʋ nɛ e-nesi ɖeke. Ɛkʋ ɖɔɖɔ Filisti mba kɩdɛkɛdaa sakɩyɛ.

 Pʋwayɩ lɛ, pɩla se Samsɔɔ sɔɔlɩ halʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Daliila. Filisti mba ñʋndɩnaa heyi Daliila se ye eheyi-wɛ mbʋ pɩlakɩ nɛ Samsɔɔ wɛɛ ɖoŋ yɔ, pahaɣ-ɩ sika pɔɔyɩsɩ 1 100. Daliila liu ɛɛwɛ liidiye nɖɩ. Ɛtaasɔɔlɩ Samsɔɔ nɛ Ɛsɔ ɛjaɖɛ. Pɩ-yɔɔ ɛwɛɛ ɛcɛyɩɣ Samsɔɔ se eheyi-i mbʋ pʋyɔɔ ɛɛwɛ ɖoŋ mbʋ yɔ.

Pɩtɛmnɩ se Samsɔɔ heyi-i mbʋ pɩlakɩ nɛ ɛwɛɛ ɖoŋ mbʋ yɔ. Eheyi-i se: ‘Patɩhʋ mɔ-ñɔsɩ wiɖiye nɛ pana. Kpaɣ nɛ alɩwaatʋ ndʋ palʋlɩ-m yɔ Ɛsɔ lɩzɩ-m se mɛnkɛ ɛ-lɩmɖʋyʋ weyi ɛwɛ ŋgee yɔ yaa Naziireya tʋ. Ye pahʋm mɔ-ñɔsɩ yɔ, maatasɩɣ wɛʋ ɖoŋ mbʋ.’

Daliila nɩ pɩ-taa mbʋ lɛ, ɛla nɛ Samsɔɔ kɔɔ ɛhɩnɩ ɛ-nʋmbɔɖɛ yɔɔ nɛ eɖou. Peeɖe ɛya abalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ ɛhʋ Samsɔɔ ñɔsɩ. Samsɔɔ fema lɛ, ɛnaɣ se ɛtɩtasɩ wɛʋ ɖoŋ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Filisti mba kɔɔ pakpa-ɩ nɛ pɔyɔkɩ ɛ-ɛza nɛ papɩsɩ-ɩ po-yom.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Filisti mba la kazandʋ se palaa pɛ-ɛsɔ Daagɔɔnɩ. Powolo palɩzɩ Samsɔɔ salaka taa nɛ pɔkɔnɩ-ɩ se pohoŋi-i. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Samsɔɔ ñɔsɩ ɩɩtasɩ ñɔʋ pazɩ. Eheyi abalɩbɩɣa ŋga kɔɖɔkɩ e-nesi nɛ kɔhɔŋɩ-ɩ yɔ se: ‘Yele mamalɩnɩ tilima wena a-yɔɔ ɖɩɣa wɛɛ yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, Samsɔɔ tɩmnɩ Yehowa se ɛha-ɩ ɖoŋ nɛ ɛpɩzɩ ɛɖɔkɩ tilima camɩyɛ. Nɛ ɛma kubusi nɛ ɛtɔ se: ‘Yele ma nɛ Filisti mba ɖɩsɩ.’ Filisti mba 3 000 ɩɩwɛnɩ kazandʋ ndʋ tɩ-taa. Samsɔɔ posi e-nesi nɛ ɛñɩɣ tilima lɛ, ɖɩɣa tɔlɩ ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ nɛ pasɩ.

Tɔm Hʋyaa ñʋŋ 13 nɛ puwolo 16.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ