Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 55

Abalɩbɩɣa cikpelaɣ lakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ

Abalɩbɩɣa cikpelaɣ lakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ

ABALƖBƖƔA cikpelaɣ kanɛ keɖewa yaa we? Payaɣ-kɛ se Samɩyɛɛlɩ. Nɛ abalʋ weyi ɛtɩnɩ e-nesi Samɩyɛɛlɩ ñʋʋ taa yɔ, payaɣ-ɩ se Elii. Ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ. Mba pasɩŋ Samɩyɛɛlɩ cɔlɔ yɔ mba lɛ, Samɩyɛɛlɩ caa Ɛlkaana nɛ e-ɖoo Hana. Pɔkɔnɩ Samɩyɛɛlɩ se pɛcɛlɩ Elii.

Samɩyɛɛlɩ kaawɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ naanza yaa kagbanzɩ mbʋ yɔ. Nɛ pɔkɔnɩ-ɩ se ɛcaɣ Yehowa kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ, Elii nɛ cɔjɔnaa lalaa cɔlɔ. Ɛbɛ yɔɔ Ɛlkaana nɛ Hana pakpaɣ pɩɣa cikpelaɣ nɛ paha se kala Yehowa tʋmɩyɛ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ?

Pɩlabɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, Hana kaawɛ pʋtɔdɩyɛ taa siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛkɛ kaalʋlaɣ. Ɛñɩnaɣ kpem se ɛlʋlɩ paa pɩɣa kʋɖʋmaɣ maɣmaɣ. Pɩ-yɔɔ kɩyakʋ nakʋyʋ Hana wobi Yehowa kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ lɛ, ɛtɩm se: ‘Hayɩ Yehowa, taasɔɔ mɔ-yɔɔ! Ye ŋha-m abalɩbɩɣa, mankaɣ-ŋ kɛ cɛlʋʋ nɛ kala ña-tʋmɩyɛ ke-wezuu caɣʋ kpeekpe taa.’

Yehowa nɩɩ Hana adɩma nɛ fenasɩ cabɩ wayɩ lɛ, ɛlʋlɩ Samɩyɛɛlɩ. Hana kaasɔɔlɩ ɛ-pɩyalʋ siŋŋ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ Yehowa tɔm wɩlʋʋ ɖooo ɛ-pɩjatʋ taa. Eheyi ɛ-walʋ se: ‘Samɩyɛɛlɩ paɣlɩɣ nɛ mɛncɛbɩ-ɩ hɩɖɛ lɛ, mowokini-i kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ nɛ ɛla Yehowa tʋmɩyɛ peeɖe.’

Mbʋ Hana nɛ Ɛlkaana paɖiɣni labʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ. Samɩyɛɛlɩ lʋlɩyaa ɩɩwɩlɩ-ɩ Yehowa tɔm camɩyɛ. Pɩ-yɔɔ ɛ-taa wɛ leleŋ lɛɛlɛɛyɔ se ɛpɩzɩɣ ɛla Yehowa tʋmɩyɛ Yehowa kizinziku tɛɛ. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Hana nɛ Ɛlkaana powokaɣ pɛsɛɣ Yehowa e-kizinziku tɛɛ, nɛ panaɣ pa-pɩyalʋ. Nɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Hana ñɛyaɣ toko kitibuu kɩfalʋʋ nakʋyʋ nɛ ɛkɔŋnɩ Samɩyɛɛlɩ.

Nɛ Samɩyɛɛlɩ wɛɛ ɛlakɩ Yehowa tʋmɩyɛ mbʋ alɩwaatʋ kpeekpe nɛ ɛ-tɔm kaakɛdɩnɩ Yehowa nɛ ɛyaa. Ŋgʋ cɔjɔ sɔsɔ Elii pɩyalaa Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ ñataatɩɩfɛyɩ ɖeu. Palakaɣ kɩdɛkɛdɩm sakɩyɛ  nɛ pɔ-yɔɔ lɛ, sakɩyɛ taañaŋ Yehowa. Pɩɩpɔzaa Elii ɛlɩzɩ-wɛ cɔjɔtʋ tʋmɩyɛ taa, ɛlɛ ɛtɩla mbʋ.

Evebu Samɩyɛɛlɩ taayele se kɩdɛkɛdɩm mbʋ palakaɣ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ yɔ, pɩɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ. Ɛɛwɛɛ ɛlakɩ Yehowa tʋmɩyɛ. Sakɩyɛ taasɔɔlɩ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim, pɩ-yɔɔ pɩlabɩ camm Yehowa tɩyɔɔdɩnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ kɔm ɛpaɣlɩ pazɩ lɛ, nabʋyʋ la:

Samɩyɛɛlɩ hɛnɩ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ kɩyakʋ nakʋyʋ nɛ eɖou lɛ, nɔɔ nakɛyɛ yaa-ɩ nɛ kefezi-i. Nɛ ɛsɛɛ se: ‘Ma yɔ.’ Nɛ ɛkʋyɩ nɛ ese ewolo Elii cɔlɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Ŋya-m, ma yɔ.’

Ɛlɛ, Elii cosi-i se: ‘Mantɩya-ŋ, pɩsɩ ŋhɩnɩ.’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ pɩsɩ ɛhɩnɩ.

Nɛ pɩtasɩ yaʋ nabʋlɛ ɖeɖe: ‘Samɩyɛɛlɩ!’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ tasɩ kʋyʋʋ nɛ ese ewolo Elii cɔlɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Ŋya-m, ma yɔ.’ Nɛ Elii cosi-i se: ‘Mantɩya-ŋ man-pɩyalʋ. Pɩsɩ ŋtasɩ hɩnʋʋ.’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ pɩsɩ ɛhɩnɩ.

Nɛ nɔɔ tasɩ-ɩ yaʋ tozo ɖeɖe se: ‘Samɩyɛɛlɩ!’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ se ewolo Elii cɔlɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Ma yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ŋya-m.’ Elii ɖiɣzini lɛɛlɛɛyɔ se Yehowa yaɣna. Nɛ eheyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Wolo ŋtasɩ hɩnʋʋ nɛ pɩtasɩ-ŋ yaʋ lɛ, ŋtɔ se: “Yɔɔdɩ Yehowa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ña-lɩmɖʋyʋ welisiɣ.”’

Nɛ Yehowa tasɩ-ɩ yaʋ lɛ, Samɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ mbʋ. Peeɖe Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se ɛnʋ hɔŋ Elii nɛ ɛ-pɩyalaa pa-nɩŋgbaaŋ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, Filisti mba kʋ Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ you taa. Nɛ Elii nɩ mbʋ pɩtalɩ e-piya lɛ, ɛtɔlɩ e-nimaɣ wayɩ nɛ e-liu pɛlɩ nɛ ɛsɩ. Tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdaa yɔ, tɩkɔm pɩ-taa.

Samɩyɛɛlɩ paɣlaa lɛ, ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ kɛdɛzaɣ tɔm hʋyʋ. Ɛkɔm ɛkpadɩyɩ lɛ, Samaɣ pɔzɩ-ɩ se: ‘Sɩɩ-ɖʋ wiyaʋ nɛ ɛhʋʋ ɖɔ-tɔm.’ Samɩyɛɛlɩ taasɔɔlɩ se ɛla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kaakɛnɩ pe-wiyaʋ. Ɛlɛ, Yehowa heyi-i se ewelisini samaɣ nɛ ɛnɩɩ kɔ-tɔm.

1 Samɩyɛɛlɩ 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ