Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 44

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

PƖKAƔ labʋ abalaa panɛ kaɖɛ. Ye patise lɛɛlɛɛyɔ, pakʋʋ-wɛ. Palɩnɩ Izrayɛɛlɩ nɛ pɛkɛ cɔŋɩyaa. Halʋ weyi ɛwɛɛ ɛsɩɣnɩ-wɛ mbʋ yɔ, payaɣ-ɩ se Rahaabɩ. Rahaabɩ ɖɩɣa wɛ Yeriikoo koloŋa yɔɔ na. Yele ɖɩna mbʋ pɩlaba nɛ pɩcaɣ abalaa panɛ saʋ miŋ yɔ.

Pɩkazɩ pazɩ se Izrayɛɛlɩ piya ɩtɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ pasʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa. Ɛlɛ, pʋcɔ nɛ pɛtɛzɩ lɛ, Yosue tiyi cɔŋɩyaa naalɛ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Iwolo ɩcɔŋ Yeriikoo tɛtʋ nɛ ɩna.’

Cɔŋɩyaa panɛ patalɩ Yeriikoo lɛ, powolo Rahaabɩ tɛ. Ɛlɛ, ñazɩ nɔɔyʋ woba nɛ eheyi Yeriikoo wiyaʋ se: ‘Izrayɛɛlɩ piya naalɛ kɔm cɩnɛ ɖoo anɛ se pɔcɔŋ tɛtʋ nɛ pana.’ Wiyaʋ nɩ tɔm ndʋ lɛ, etiyi ɛyaa Rahaabɩ tɛ. Paba ñowoba lɛ, peheyi Rahaabɩ se: ‘Ɛyaa mba pɔkɔm ñɛ-tɛ sɔnɔ yɔ, lɩzɩ-wɛ cɩnɛ!’ Rahaabɩ kpaɣ cɔŋɩyaa mba lɛɛ lɛɛ nɛ ɛmɛsɩ e-kuduyuu ñʋʋ taa. Peeɖe ecosi-wɛ se: ‘Toovenim ɛyaa ɩɩkɔm cɩnɛ, ɛlɛ mantaatɩlɩ se pɛ-tɛ le. Ðoo paɣzɩ yuu lɛ, pakʋyaa pɛɖɛɛ. Pɛɖɛwa nɛ pʋcɔ paɖɩɣ tɛtʋ nɔnɔɔ sɔsaɣ. Ye ɩɖɔɔnɩ-wɛ lɛɛ lɛɛ yɔ, ɩkpaɣ-wɛ!’ Peeɖe papaɣzɩ-wɛ ɖɔɔnʋʋ.

Pɛɖɛwa pɩtɛ lɛ, Rahaabɩ kpa lɛɛ lɛɛ kuduyuu ñʋʋ taa nɛ eheyi cɔŋɩyaa mba se: ‘Manawa se Yehowa kaɣ-mɩ cɛlʋʋ tɛtʋ tʋnɛ. Ðɩnɩ ɛzɩma ɛɛtɛyɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ lɩm hɛkʋ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɩɩlɩ Egipiti yɔ. Ðɩnɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɩkʋ awiya mba payaɣ se: Siyɔŋ nɛ Ogi yɔ. Malabɩ-mɩ camɩyɛ lakasɩ, ye mbʋ mentendi-mɩ, iɖuu se ɩkaɣ-m labʋ camɩyɛ lakasɩ ɖɔɖɔ. Ɩya man-caa, mon-ɖoo, man-ɖalaa nɛ me-newaa pa-ñʋʋ.’

Cɔŋɩyaa mba poɖuu se pakaɣ labʋ mbʋ; ɛlɛ pɩɩmʋnaa se Rahaabɩ ɛla nabʋyʋ. Peheyi-i se: ‘Mʋ nimaɣ kɩsɛɛmaɣ kanɛ yɔ nɛ ŋtam-kɛ ño-mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ ŋheyi ña-ñɩma nɛ ña nɛ wɛ ikpeɣli ñɛ-tɛ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖa-tɩŋa ɖɩpɩsɩɣ Yeriikoo yɔ, ye ɖɩna nimaɣ kanɛ ño-mondoɖebɔʋ yɔɔ yɔ, ɖɩɩkʋʋ ña-ñɩma taa nɔɔyʋ.’ Cɔŋɩyaa mba papɩsaa pekpe lɛ, pɛkɛdɩ Yosue mbʋ payɩ pɩlaba yɔ.

Yosue 2:1-24; Ebree 11:31.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ