Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 34

Tɔɔnaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ

Tɔɔnaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ

ƐBƐ ɛyaa ɖiɣni kuu tataa mbʋ yɔ? Pɩwɛ ɛzɩ ɖɔmbɛɛ, pʋhʋlʋmaa, pɩwɛɛ laʋ laʋ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɖɩyalɩm yɔ. Ɛlɛ pɩtɛkɛ ɖɩyalɩm, pɩkɛ tɔɔnaɣ na.

Izrayɛɛlɩ piya lɩʋ Egipiti yɔ, pɩlabɩ fenaɣ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ sɩwɛ kañɩmbusuu taa. Tɔɔnaɣ ɛɛlakɩ peeɖe. Mbʋ labɩna nɛ samaɣ paɣzɩ miduu nɛ kɔtɔŋ se: ‘Ɛbɛ laba nɛ ɖɩtɩsɩ Yehowa nesi tɛɛ Egipiti? Peeɖe ɖɩtɔkaɣ tɔɔnaɣ ŋga ɖɩsɔɔlaa yɔ.’

Peeɖe Yehowa tɔm se: ‘Mankaɣ labʋ nɛ tɔɔnaɣ tiini ɛsɔdaa.’ Nɛ ɛla mbʋ keekee. Tɛʋ fema lɛ, Izrayɛɛlɩ piya naɣ pʋyʋ kʋhʋlʋm nɔɔyʋ tataa. Nɛ sɩpɔzɩ sɩ-tɩ se: ‘Ɛbɛ lɛ mbʋ yɔ?’

Moyizi heyi-sɩ se: ‘Tɔɔnaɣ ŋga Yehowa ha-mɩ se ɩtɔɔ lɛ.’ Samaɣ yaa-kɛ se MAANA. Maana kaawɛ ɛzɩ kakandɛɛʋ ŋgʋ kɩ-taa paɖʋ tɩŋ num yɔ.

Moyizi heyi samaɣ se: ‘Ikuu pɩmaɣnɩ paa weyi lɛ ɛ-tɔɔʋ.’ Mbʋ palakaɣ tanamɩŋ tɩŋa tɛɛ, ɛlɛ wɩsɩ soŋuu lɛ, maana yoli.

Moyizi tɔ ɖɔɖɔ se: ‘Nɔɔyʋ ɛtaakazɩ nɛ ɛsɩɩ se tɛʋ efe.’ Ɛlɛ nabɛyɛ tiwelisini-i. Ŋna mbʋ pɩlaba yɔ? Tɛʋ fema lɛ, maana ɖʋ sonzoowa ɖo nɛ pɩlɩɣ sɔŋ haŋŋ!

Ɛlɛ Yehowa heyi-wɛ se, kɩyakʋ loɖo ŋgʋ wiye pokuu ɛzɩ patiikuu yɔ, tam nabʋlɛ. Nɛ Yehowa tɔ ɖɔɖɔ se pokuuwa lɛ, pakazɩ nɛ tɛʋ fe mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye maana ɛɛtɔlʋʋnɩ ɛsɔdaa. Poku maana nɛ tɛʋ fe kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye lɛ, kɩtɩɖʋ sonzoowa nɛ kɩtɩhɔɔmɩ nɛ kɩlɩɣ sɔŋ. Pɩkɛ maamaaci lakasɩ.

Alɩwaatʋ ndʋ payɩ Izrayɛɛlɩ piya caɣ kañɩmbusuu taa yɔ, Yehowa calɩ-sɩ nɛ maana na.

Egipiti Lɩʋ 16:1-36; Kɩgalʋʋ 11:7-9; Yosue 5:10-12.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ