Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 52

Gideyɔɔ nɛ ɛ-ɛyaa 300

Gideyɔɔ nɛ ɛ-ɛyaa 300

ŊNAƔ mbʋ piɖiɣni labʋ cɩnɛ yɔ? Abalaa panɛ pa-tɩŋa pɛkɛ Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa. Abalaa mba poluŋaa yɔ, paɖiɣni lɩm ñɔʋ. Weyi ɛsɩŋ pɔ-cɔlɔ kpam yɔ, ɛnʋ lɛ tɔm hʋyʋ Gideyɔɔ. Ɛwɛɛ ɛcɔŋnɩ ɛzɩma pɛwɛɛ pɔñɔʋ lɩm yɔ.

Cɔnɩ camɩyɛ ɛzɩma abalaa mba paɖiɣni lɩm ñɔʋ yɔ nɛ ŋna. Nabɛyɛ pam pɛ-ɛza nɛ lɩm. Ɛlɛ lɛlʋ ñocozi lɩm nɛ e-nesi na. Ɛlabɩ  mbʋ se pɩsa nɛ ɛcɔnɩ mbʋ piɖiɣni labʋ ɛ-cɔlɔ yɔ. Pɩɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa heyi Gideyɔɔ se ɛlɩzɩ abalaa mba papɩzɩɣ pɔñɔɔ lɩm nɛ pefeŋiɣ ɖɔɖɔ yɔ, pe-yeke na. Nɛ Ɛsɔ tɔ se mba paapɩzɩɣ se pala mbʋ yɔ, papɩsɩ ɖɩɣa. Yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ yɔ.

Izrayɛɛlɩ piya tasɩ sʋʋ kʋñɔŋ taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ sitiwelisini Yehowa. Pɩ-yɔɔ Madiiyaŋ mba wɛnɩ ɖoŋ sɩ-yɔɔ nɛ panazɩ-sɩ siŋŋ. Mbʋ labɩna nɛ Izrayɛɛlɩ piya ma kubusi se Yehowa ɛsɩnɩ-sɩ. Nɛ Yehowa nɩɩ si-kubusi.

Yehowa heyi Gideyɔɔ se ekpeɣli sɔɔjanaa. Gideyɔɔ kpeɣli sɔɔjanaa 32000. Pa nɛ sɔɔjanaa mba pacaɣ labʋ you yɔ, pɛkpɛndɩ 135 000. Ɛlɛ Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Ɛyaa samaɣ kɩlɩ ɖɔʋ ñɔ-cɔlɔ.’ Ɛbɛ yɔɔ Yehowa yɔɔdɩ mbʋ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye Izrayɛɛlɩ piya ɩwaba yɔ, sɩpɩzɩɣ sɩmaɣzɩ se si-ɖoŋ sɩwabɩnaa. Sɩpɩzɩɣ sɩmaɣzɩ se paa Yehowa ɛtaasɩnɩ-sɩ yɔ, sɩɩwaba. Mbʋ labɩna nɛ Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Heyi abalaa mba sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ yɔ se papɩsɩ ɖɩɣa.’ Gideyɔɔ yɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛyaa 22 000 pɩsɩ ɖɩɣa. Pɩkazɩ abalaa 10 000 se pa nɛ sɔɔjanaa 135 000 pala you.

Ɛlɛ welisi ndʋ Yehowa tasɩ yɔɔdʋʋ yɔ: ‘Ñɛ-ɛyaa kɩlɩ ɖɔʋ.’ Mbʋ labɩna nɛ eheyi Gideyɔɔ se ewoni ɛ-ɛyaa nɛ pɔñɔɔ lɩm pɔɔ taa. Nɛ mba papaŋ pɛ-ɛza nɛ lɩm nɛ pʋcɔ pɔñɔɔ yɔ, papɩsɩ ɖɩɣa. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Ɛyaa 300 mba papɩzaa pɔñɔɔ lɩm nɛ pɛtɛ pefeŋ ɖɔɖɔ yɔ, pɔ-yɔɔ mankaɣ tɩŋnʋʋ nɛ maya mɩ-ñʋʋ.’

You alɩwaatʋ talaa lɛ, Gideyɔɔ tɛyɩ ɛ-ɛyaa 300 taa hɔɔlɩŋ naadozo. Ɛcɛlɩ paa weyi nɔndɔʋ nɛ peeɣa ŋga ka-taa nɛ miŋ kolonzi yɔ. Pɩtalɩ ɖoo hɛkʋ lɛ, pɔcɔɔ po-koyindinaa nɛ pata. Pʋwayɩ lɛ, pahʋlɩ nɔndɔŋ nɛ pɔyɔkɩ peeɣsi nɛ pɔtɔ se: ‘Yehowa nɛ Gideyɔɔ pa-laɣɖɛ!’ Nɛ sɔɔndʋ kpa po-koyindinaa, nɛ pakʋyɩ pɔcɔʋ kii kii. Peeɖe papaɣzɩ seu. Mbʋ labɩna nɛ Izrayɛɛlɩ piya wa you ŋgʋ.

Tɔm Hʋyaa ñʋŋ 6 nɛ puwolo 8.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ