Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 48

Gabaɔŋ mba lɛɣtʋ

Gabaɔŋ mba lɛɣtʋ

KANAŊ ajɛɛ sakɩyɛ wɛɛ añɔɔzʋʋ a-tɩ se ala you nɛ Izrayɛɛlɩ. Amaɣzaɣ se apɩzɩɣ awa Izrayɛɛlɩ. Ɛlɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ cɔlɔ nɛ payaɣ-ɖɩ se Gabaɔŋ yɔ, ɖɩ-taa mba ñataamaɣzɩɣ mbʋ. Pataañɩnɩɣ se pala you nɛ Izrayɛɛlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panawa se Ɛsɔ sɩɣaɣnɩ Izrayɛɛlɩ piya. Ŋsɩm mbʋ Gabaɔŋ mba laba yɔ?

Palaba ɛzɩ palɩnɩ poliŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ. Pa-taa nabɛyɛ suu yɔɔdɩyɔɔŋ nɛ pɛlɛɛ naataŋgbala cɛkɩŋ. Pasʋʋ kpaŋasɩ fɔlɔtɔnaa cɛkɩŋ nɛ pɔɖɔkɩ kpɔnʋnaa mba pakpa ɖoŋ kaŋ yɔ. Powolo Yosue cɔlɔ nɛ peheyi-i se: ‘Ðɩlɩnɩ poliŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa hɩɖɛ sɛwa, ɖɩnɩ mbʋ mbʋ ɛlabɩ Egipiti yɔ. Nɛ sɔsaa heyi-ɖʋ se ɖɩkpaɣ tɔɔnasɩ nɛ ɖɩkɔɔ ɖiheyi-mɩ se: “Ðɩkɛ mɩ-lɩmɖʋyaa. Iyele nɛ ɖɩɖʋ laŋhɛzɩyɛ  ɛgbɛyɛ.” Ɛzɩ ɩnaɣ yɔ, ɖo-tokonaa cɩyaa nʋmɔʋ ɖaɣlɩkɩŋ yɔɔ nɛ ɖɔ-kpɔnʋnaa kpa ɖoŋ kaŋ.’

Yosue nɛ sɔsaa lɛlaa petisi Gabaɔŋ mba tɔm nɛ poɖuuni-wɛ se pa nɛ wɛ paakaɣ labʋ you. Ɛlɛ kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, panɩɩ se Gabaɔŋ mba kɛ pɔ-cɔlɔ ñɩma na.

Yosue pɔzɩ-wɛ se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ iheyi-ɖʋ se iposini-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ?’

Peeɖe Gabaɔŋ mba cosaa se: ‘Peheyi-ɖʋ se ñɛ-Ɛsɔ Yehowa ɖʋwa se ɛcɛlɩɣ-mɩ ajɛɛ kpeekpe. Mbʋ labɩna nɛ ɖise sɔɔndʋ pɩŋŋ, ɖe-wezuu yɔɔ.’ Izrayɛɛlɩ mba la ɛzɩ paaɖuu yɔ, patɩkʋ-wɛ. Ɛlɛ papɩsɩ-wɛ pa-lɩmɖʋyaa.

Yerusalɛm wiyaʋ nawa se Gabaɔŋ ɖʋ laŋhɛzɩyɛ ɛgbɛyɛ nɛ Izrayɛɛlɩ lɛ, ɛkɔ pana. Peeɖe etiyaa peheyi awiya naanza lɛɛna se: ‘Ɩkɔɔ ɩsɩnɩ-m nɛ ɖɩla you nɛ Gabaɔŋ mba.’ Awiya kagbanzɩ ana awolo se ayɔkʋʋ Gabaɔŋ ɛjaɖɛ. Gabaɔŋ mba ɖʋʋ laŋhɛzɩyɛ ɛgbɛyɛ nɛ Izrayɛɛlɩ yɔ, ɛzɩ pɩkaɣ-wɛ wazʋʋ na? Ðɩkaɣ naʋ.

Yosue 9:1-27; 10:1-5.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ