Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 42

Kpaŋaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa

Kpaŋaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa

WIÐIYI ŋna kpaŋaɣ yɔɔdaa? Pɩtɩla ŋtɔŋ se: ‘Aayɩ, kpaŋasɩ tɩɩyɔɔdʋʋ kɛ.’ Ɛlɛ Bibl ñɔtɔŋ se kpaŋaɣ nakɛyɛ ɛɛyɔɔdaa. Yele ɖɩna ɛzɩma pɩlaba nɛ kpaŋaɣ yɔɔdɩ yɔ.

Pɩɩkazaa pazɩ se Izrayɛɛlɩ piya ɩsʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ kpaʋ Mowaabʋ wiyaʋ Balaakɩ. Pɩ-yɔɔ etiyaa se payaa tɩʋ nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ. Payaɣ tɩʋ ɛnʋ se Balaam. Wiyaʋ heyi Balaam se ɛnʋ haɣ-ɩ liidiye sakɩyɛ. Nɛ Balaam kʋyɩ nɛ ɛkpa ɛ-kpaŋaɣ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɣ Balaakɩ cɔlɔ.

Yehowa taasɔɔlɩ se Balaam ɛlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ. Mbʋ labɩna nɛ eheyi e-tiyiyu nɔɔyʋ se ɛkpaɣ laɣɖɛ nɛ ewolo ɛɖɩɣ nʋmɔʋ Balaam. Balaam ñataanaɣ tiyiyu, ɛlɛ kpaŋaɣ ñanaɣaɣ-ɩ. Pɩ-yɔɔ kpaŋaɣ ñakaɣ pana se kɔcɔlɩ tiyiyu nɛ kɛɖɛɛ; ɛlɛ kpɛɖɛ. Pɩkɛdaa lɛ, kpaŋaɣ tɛzɩ hɩnʋʋ habɩyɛ  hɛkʋ taa. Peeɖe Balaam taa wɩwa siŋŋ nɛ ɛkpaɣ ɖaʋ nɛ ɛpaɣzɩ mabʋ ɛ-kpaŋaɣ.

Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Yehowa kuli kpaŋaɣ nɔɔ nɛ kɔpɔzɩ Balaam se: ‘Malabɩ-ŋ we nɛ ŋwɛɛ ma-mabʋ yɔɔ?’.

Balaam cosi se: ‘Ŋkpaɣ-m ɛzɩ kɩmɛlɛŋ yɔ, maaɖɔkɩ laɣɖɛ, maakʋ-ŋ!’

Kpaŋaɣ pɔzɩ-ɩ se: ‘Maatɛm labʋ mbʋ wiɖiyi nɛ ŋna?’

Balaam pɩsɩnɩ se: ‘Aayɩ.’

Peeɖe Yehowa yeba nɛ Balaam na tiyiyu ɛɖɔkɩ laɣɖɛ nɛ ɛsɩŋ habɩyɛ yɔɔ. Tiyiyu pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋmabɩ ña-kpaŋaɣ? Mɔnkɔm se manɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ nɛ ŋtaawolo ŋlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ yɔɔ. Ye ña-kpaŋaɣ ɛtaawɛsɩ-m nɛ kɛkɛɛ hɔɔlʋʋ yɔ, maakʋ-ŋ nɛ meyele-kɛ.’

Balaam kitini se: ‘Mɛwɛɛkaa. Mantaatɩlɩ se ŋsɩŋ habɩyɛ yɔɔ.’ Tiyiyu yele Balaam nɛ ɛɖɛɛ Balaakɩ tɛ. Balaam ñɩnaɣ se ɛlɔ Izrayɛɛlɩ yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ, ɛlɛ Yehowa la nɛ ɛwazɩ Izrayɛɛlɩ kɩwazʋ tam nabudozo.

Kɩgalʋʋ 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ