Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 37

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

ŊSƖM mbʋ kuduyuu kʋnɛ kɩkɛnaa yɔ? Kɩkɛ kizinziku ŋgʋ kɩ-tɛɛ pɛsɛwaɣ  Yehowa yɔ. Payawaɣ-kʋ ɖɔɖɔ se kediɣzaɣ kuduyuu. Palɩ Egipiti pɩla pɩnaɣ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya siɣ kizinziku ŋgʋ. Ŋsɩm weyi ɛlɩzɩ lɩmaɣza se pesiɣ-kʋ yɔ?

Yehowa lɩmaɣza pɩɩkɛna. Moyizi kaakpa Sinayii pʋʋ taa lɛ, Yehowa heyi-i ɛzɩma esiɣ-kʋ yɔ. Ɛtɔm se palabɩ-kʋ nɛ pɩsa nɛ papɩzɩ pɛkpɛzɩ-kʋ kɛlɛʋ nɛ patalɩ ɖoli lɛ, paɖaɣnɩ-kʋ siɣu kɛlɛʋ. Ðɩnɛ ɛlɛ, Izrayɛɛlɩ piya kaalɛɣzɩɣ lona lɛ, papɩzɩ pɛkpɛndɩnɩ-kʋ.

Ye ŋcɔnɩ ɖaŋ cikpeluu ŋgʋ kɩwɛ kizinziku kiɖe yɔɔ yɔ kɩ-taa, ŋnaɣ aɖakaɣ yaa koozaɣ nakɛyɛ. Payaɣ-kɛ se ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ. Ka-hayo kiŋ nɛ ka-hadɛ kiŋ polubi Ɛsɔ tiyiyaa yaa kerebimwaa naalɛ nɛ sika. Ɛsɔ tasɩ maʋ Paɣtʋ Hiu pɛɛ naalɛ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Moyizi kaayɔkɩ kajalaɣ pɛɛ. Nɛ pɛɛ ana paɖʋ-yɛ aɖakaɣ ŋga ka-taa. Ka-taa ɖɔɖɔ pasɩ peeɖuu nakʋyʋ, kɩ-taa nɛ maana. Ŋtɔzʋʋ mbʋ maana kɛnaa yɔ?

Moyizi ɖalʋ Aarɔɔnɩ Yehowa kaakpaɣ se ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ. Ɛnʋ wɩlaɣnɩ samaɣ ɛzɩma kɛsɛɛ Yehowa yɔ. Nɛ ɛ-pɩyalaa kaakɛ cɔjɔnaa ɖɔɖɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ cɔnɩ kizinziku ɖaŋ sɔsɔʋ nɛ ŋna. Kɩ-paɣlɩka cɛzɩ cikpeluu tam naalɛ. Ŋnaɣ aɖakaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ñɔsɩ kʋyʋʋ yɔ? Kɛkɛ kɩlaʋ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ cɔjɔnaa ñaɣzɩɣ tɩlaaɖɩ se pɩla sɔzɩŋ ñɔsɩ yɔ. Kanɖʋnaa ɖaʋ nakʋyʋ kaawɛ peeɖe ɖɔɖɔ, kɩ-yɔɔ nɛ kanɖʋnaa lʋbɛ. Wonuu tozo ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, ŋgʋ lɛ taabɩlɩ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pasɩwaɣ kpɔnʋnaa 12 yɔ.

Kediɣzaɣ kuduyuu kadaɣ taa, pasɩ ñanaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ nɛ ka-taa nɛ lɩm. Lɩm mbʋ cɔjɔnaa saŋɩɣ. Kɩlaʋ lone sɔsɔyɛ kaawɛ peeɖe ɖɔɖɔ. Ðɩ-yɔɔ pañaɣzaɣ kpɩna wena palaɣaɣ Yehowa yɔ. Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku kaawɛ Izrayɛɛlɩ piya samaɣ hɛkʋ taa ɖeyi ɖeyi nɛ Izrayɛɛlɩ piya kizinzikiŋ cɔɔ-kʋ nɛ pɩta.

Egipiti Lɩʋ 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Ebree 9:1-5.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ