Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

HƆƆLƲƲ 3

Kpaɣnɩ Ejipiti lɩʋ nɛ piwolo Izrayɛɛlɩ kajalaɣ wiyaʋ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Ejipiti lɩʋ nɛ piwolo Izrayɛɛlɩ kajalaɣ wiyaʋ alɩwaatʋ

Moyizi lɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya Egipiti yomiye taa nɛ ewoni-wɛ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ. Peeɖe Ɛsɔ ha-wɛ ɛ-paɣtʋ. Pʋwayɩ lɛ, Moyizi tiyi ɛyaa 12 se powolo pɔcɔŋ Kanaŋ tɛtʋ. Nɛ papɩsaa pɔkɔɔ lɛ, pa-taa 10 kɛdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ samaɣ paɣzɩ wiu se kapɩsɩɣ Egipiti. Mbʋ labɩna nɛ Yehowa hɔ pa-nɩŋgbaaŋ nɛ ɛtɔ se poyotuu kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40; mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataawɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ lɩzɩ Yosue se ɛsʋnɩ Izrayɛɛlɩ piya Kanaŋ tɛtʋ taa. Yehowa sɩnɩ-sɩ pɩtɩŋnɩ maamaaci lakasɩ sakɩyɛ yɔɔ nɛ papɩzɩ pamʋ tɛtʋ ndʋ Kanaŋ mba nesi tɛɛ. Ɛlabɩ Yɔrdaŋ Pɔɔ lɩm yele kpem, Yeriikoo kolonzi tɔlɩ nɛ wɩsɩ sɩŋ si-ɖeɖe kɩyakʋ pilim. Pɩnzɩ loɖo wayɩ lɛ, pamʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa Kanaŋ mba nesi tɛɛ.

Yosue nɛ tɔm hʋyaa lɛlaa pɔcɔnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ pɩnzɩ 356. Ðɩkɔŋ kpɛlɩkʋʋ pa-taa sakɩyɛ ɛzɩ Baraakɩ, Gideyɔɔ, Yeftee, Samsɔɔ nɛ Samɩyɛɛlɩ yɔ, pɔ-tɔm. Ðɩkɔŋ naʋ ɖɔɖɔ halaa nabɛyɛ ɛzɩ Rahaabɩ, Debora, Yayɛɛlɩ, Ruti, Nawomii nɛ Daliila yɔ, pɔ-tɔm. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm Hɔɔlʋʋ NAADOZO taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 396.

 

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KƐDAƔ 34

Tɔɔnaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ

Ŋgee tɔɔnaɣ kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ kalɩɣnɩ ɛsɔdaa na nɛ kɔtɔlʋʋ.

KƐDAƔ 35

Yehowa cɛlɩ ɛ-Paɣtʋ

Paɣtʋ naalɛ ndʋ kpaɖɩ Paɣtʋ Hiu?

KƐDAƔ 36

Sika neɣye

Ɛbɛ yɔɔ sama kaasɔɔlaa se kɛsɛɛ ɛsɔ weyi palabɩnɩ nɩŋgbacaɣlanaa yɔ?

KƐDAƔ 37

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

Kɩ-tɛ pɩ-taa kuduyuu taa ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ wɛɛ.

KƐDAƔ 38

Cɔŋɩyaa 12

Pa-taa hiu yɔɔdɩ tɔm kʋɖʋmtʋ ɛlɛ naalɛ ñɔyɔɔdɩ ndʋ tɩwɛ ndɩ yɔ. A-tɔm yɔɔ izrayɛɛlɩ mba tisiɣ?

KƐDAƔ 39

Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣ hɛtʋ

Ɛzɩma ɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlaa kɩpɩzɩɣ nɛ kɩkpaɣ hɛtʋ nɛ kɩlʋlɩ pee wena apɩwa yɔ ɖoo kʋyʋma taa?

KƐDAƔ 40

Moyizi Mabɩ Kaaʋ

Moyizi hiɣ mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ, ɛlɛ ɛɖʋ Ɛsɔ ɖɩwɩzɩyɛ ɖɔɖɔ.

STORY 41

Ðʋm weyi palabɩnɩ ñɩɣyʋʋ kɩsɛmʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiyi ɖʋmaa mba pɛwɛ sɔtʋ yɔ se pañasɩ Izrayɛɛlɩ mba?

KƐDAƔ 42

Kpaŋaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa

Kpaŋaɣ na nabʋyʋ nɛ Balaam ñatɩna-pʋ.

KƐDAƔ 43

Yozuwee pɩsɩ ñʋʋdʋ

Moyizi kpɛndɩ ɛwɛ ɖoŋ, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ pɛlɛɣzɩ Yozuwee e-lone taa?

KƐDAƔ 44

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

Ɛzɩma Rahaabɩ sɩnɩ abalaa naalɛ, nɛ ɛbɛ ɛpɔzɩ-wɛ se palabɩ-ɩ?

KƐDAƔ 45

Yɔɔrdaŋ pɔɔ tɛzʋʋ tɔm

Maamaaci lakasɩ nasɩyɩ laba alɩwaatʋ ndʋ cɔjɔnaa fɛyɩ lɩm taa yɔ.

KƐDAƔ 46

Yeriikoo kolonzi

Ɛzɩma nimaɣ yeba nɛ kolonŋa tɩtɔlɩ?

KƐDAƔ 47

Izrayɛɛlɩ taa mɩlʋ nɔɔyʋ

Ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ kʋɖʋm pɩzɩɣ nɛ ɛkɔnɩ kigiluu samaɣ kpeekpe yɔɔ?

KƐDAƔ 48

Gabaɔŋ mba lɛɣtʋ

Pepeɣzi Yozuwee nɛ Izrayɛɛlɩ mba nɛ paba la tamaɣ, ɛlɛ pɔɖɔm pa-tamaɣ yɔɔ.

KƐDAƔ 49

Wɩsɩ sɩŋaa

Ɛsɔ labɩ Yozuwee nabʋyʋ nɛ wiɖiyi ɛtaalabɩ-pʋ nɛ ɛna nɛ ɛtɩtasɩ-pʋ labʋ ɖɔɖɔ.

KƐDAƔ 50

Halaa naalɛ mba pɛwɛ abalɩtʋ yɔ

Baaraakɩ ɖiyini Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa nɛ ewoni you taa, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ pɛcɛlɩɣ Yayɛɛlɩ samtʋ?

KƐDAƔ 51

Ruti nɛ Nawomii

Ruti yebi ɛ-ɖɩɣa nɛ ewolo nɛ ɛcaɣ Nawomii cɔlɔ nɛ ɛsɛɛ Yehowa.

KƐDAƔ 52

Gideyɔɔ nɛ ɛ-ɛyaa 300

Ɛsɔ tɩŋnɩ lɩm ñɔʋ santaɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ yoyaa cabɩ.

KƐDAƔ 53

Yeftee ɖuwaa

Tamaɣ ŋga ɛlabɩ Yehowa yɔ, kaatukuuni e-ɖeke na, ɛlɛ kotukuuni ɖɔɖɔ ɛ-pɛlɛ.

KƐDAƔ 54

Abalʋ weyi ɛkɩlɩ ɖoŋ yɔ

Ɛzɩma Daliila laba nɛ ɛtɩlɩ ɖenɖe Samsɔɔ lɩ e-ɖoŋ yɔɔ yɔ?

KƐDAƔ 55

Abalɩbɩɣa cikpelaɣ lakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ

Ɛsɔ tɩŋnɩ pɩɣa Samɩyɛɛlɩ yɔɔ nɛ eheyi tɔm sɔsɔtʋ Cɔjɔ Sɔsɔ Elii.