Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 24

Yosɛɛfʋ takɩɣ ɛ-ɖalaa

Yosɛɛfʋ takɩɣ ɛ-ɖalaa

YOSƐƐFƲ ñɩnaɣ ɛna se ɛ-ɖalaa lɛɣzɩ wɛtʋ yaa pɛwɛ kañatʋ mbʋ. Pɩ-yɔɔ eheyi-wɛ se: ‘Ɩkɛ cɔŋɩyaa. Ɩkɔm se iɖiɣzini ɖɛ-tɛtʋ ɛjandʋ ɖeɖe.’

Pocosi-i se: ‘Aayɩ ɖɩtɩkɛ cɔŋɩyaa. Ðɩkɛ toovenim tɩnaa. Ðɩkɛ koobiya ɖe-kpeekpe, ɛyʋ kʋyʋm piya. Ðɩwɛ 12. Ɛlɛ tɩnʋʋ wɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖa-caa cɔlɔ nɛ ɖe-neu lɛlʋ fɛyɩ.’

Yosɛɛfʋ la ɛzɩ eetisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛɖʋ Siimeyɔɔ salaka nɛ eyele lalaa se pakpaɣ tɔɔnaɣ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ. Ɛlɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩɩpɩsɩɣ se ɩkɔŋ lɛ, ɩkpɛndɩnɩ mi-neu tɩnʋʋ.’

Papɩsɩ pa-caa Yakɔɔb cɔlɔ Kanaŋ lɛ, pɛkɛdɩ-ɩ mbʋ mbʋ  pɩtalɩ-wɛ yɔ. Peeɖe Yakɔɔb laŋɩyɛ wɛɛkaa nɛ ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: ‘Yosɛɛfʋ ñɛfɛyɩ nɛ lɛɛlɛɛyɔ Siimeyɔɔ ɖɔɖɔ fɛyɩ. Maayeki-mɩ nɛ ɩkpaɣ man-tɩnʋʋ Bɛnjamɛɛ.’ Nɛ pɛtɛm tɔɔnaɣ ŋga paakɔnaa yɔ lɛ, Yakɔɔb tɛzɩ-wɛ yebu se pɛkpɛndɩnɩ Bɛnjamɛɛ nɛ petii Egipiti nɛ papɩzɩ paya tɔɔnaɣ.

Pɩkɛdaa lɛ, Yosɛɛfʋ na ɛ-ɖalaa paɖiɣni kɔm. Nɛ ɛna e-neu Bɛnjamɛɛ lɛ, pɩlabɩ-ɩ leleŋ siŋŋ. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ taatɩlɩ se Yosɛɛfʋ kaakɛnɩ ɛyʋ sɔsɔ ɛnʋ. Nɛ Yosɛɛfʋ ɖʋ ɛ-ɖalaa santaɖaʋ nakʋyʋ se ɛtakɩ-wɛ nɛ ɛna.

Yosɛɛfʋ heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se posuu e-koobiya fɔlɔtɔnaa taa tɔɔnaɣ. Ɛlɛ eyele paɖʋ ɖɔɖɔ ɛ-ñɩɣlɩm caɖaɣ Bɛnjamɛɛ fɔlɔtɔ taa. Pʋwayɩ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ potiposita lɛ, Yosɛɛfʋ heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se pese pa-wayɩ nɛ pakpa-wɛ. Pehiɣ-wɛ lɛ, pɔpɔzɩ-wɛ se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩmɩlɩ ɖa-tʋ ñɩɣlɩm caɖaɣ?’

Pa-tɩŋa pocosi se: ‘Ðɩtɩmɩlɩ ɛ-caɖaɣ. Ye ɩna caɖaɣ ŋga ɖa-taa nɔɔyʋ cɔlɔ yɔ, pakʋ pʋdʋ.’

Ðɩnɛ ɛlɛ, lɩmɖʋyaa paɣzɩ wiluu pɔ-fɔlɔtɔnaa taa nɛ palɩɩ caɖaɣ yɔɔ Bɛnjamɛɛ fɔlɔtɔ taa ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Peeɖe lɩmɖʋyaa heyi-wɛ se: ‘Mɩ lɛ ɩpɩzɩɣ ɩɖɛɛ, pɩsaɣ Bɛnjamɛɛ yɔ, ɛpɩsɩɣ ɖo-yom.’ Ɛzɩma Yosɛɛfʋ ɖalaa lakɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ?

Pa nɛ Bɛnjamɛɛ pa-tɩŋa papɩsɩ Yosɛɛfʋ ɖɩɣa taa. Peeɖe Yosɛɛfʋ heyi ɛ-ɖalaa se: ‘Mɩ ɩpɩzɩɣ ɩpɩsɩ mɩ-tɛ, pɩsaɣ Bɛnjamɛɛ yɔ, ɛpɩsɩɣ mo-yom.’

Ðɩnɛ ɛlɛ Yuda kuli ɛ-nɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Ye manpɩsɩ ɖɩɣa nɛ abalɩbɩɣa ŋga kɛfɛyɩ ɖɔ-cɔlɔ yɔ, man-caa sɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ-kɛ kamaɣ fɛyɩ. Pɩ-yɔɔ lɛ, mentendi-ŋ, yele manpɩsɩ ño-yom abalɩbɩɣa lone taa nɛ pɩsaɣ ka nɛ ka-ɖalaa pekpe.’

Peeɖe Yosɛɛfʋ nawa se ɛ-ɖalaa lɛɣzaa. Patɩtasɩ wɛʋ kañatʋ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩna mbʋ Yosɛɛfʋ lakɩ yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 42:​9-38; 43:​1-34; 44:​1-34.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ