Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 21

Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-ɖalaa

Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-ɖalaa

CƆNƖ abalɩbɩɣa ŋga kɛwɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma kɛwɛ pʋtɔdɩyɛ yɔ. Payaɣ-kɛ se Yosɛɛfʋ. Ka-ɖalaa pɛdɩnɩ-kɛ abalaa mba yɔ, paba wɛɛ powoki Egipiti. Egipiti peeɖe, Yosɛɛfʋ kaɣ kɛʋ yom. Ɛbɛ yɔɔ ɛ-ɖalaa labɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pasʋsaɣ Yosɛɛfʋ.

Pa-caa Yakɔɔb ɛɛsɔɔlɩ Yosɛɛfʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩ-yɔɔ ɛñɛyɩ-ɩ toko kɩɖaɣlʋʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Ɛ-ɖalaa 10 kɔ pana nɛ papaɣzɩ-ɩ sʋsʋʋ nɛ papaɖɩɣ-ɩ. Ɛlɛ papaɖaɣ-ɩ nabʋyʋ yɔɔ ɖɔɖɔ.

Yosɛɛfʋ kaaɖozi ɖoza naalɛ. Yosɛɛfʋ ɖoza ana a-naalɛ a-taa, ɛ-ɖalaa luŋaɣ ɛ-tɛɛ. Yosɛɛfʋ kɛdɩ ɛ-ɖalaa e-ɖoza ana lɛ, papaɣzɩ-ɩ paɖʋʋ siŋŋ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yosɛɛfʋ ɖalaa wɛɛ pɔcɔŋnɩ heŋ yɔɔ tɛyɛ yɔɔ lɛ, Yakɔɔb tiyi Yosɛɛfʋ se ewolo ɛna se pɛwɛ alaafɩya na. Pana Yosɛɛfʋ ɛkɔŋaɣ lɛ, pa-taa nabɛyɛ yɔɔdɩ se: ‘Ðɩkʋ-ɩ!’ Ɛlɛ pa-ɖalʋ Rubɛɛnɩ yɔɔdɩ se: ‘Aayɩ, ɩtaala mbʋ!’ Toovenim patɩkʋ-ɩ, ɛlɛ pakpa-ɩ pɛpɛɖɩ-ɩ lɔkɔ nakʋyʋ taa, kɩ-taa fɛyɩ lɩm. Peeɖe papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se pana se palabɩ-ɩ we.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ismayɛɛlɩ abalaa nabɛyɛ kɔm pɛɖɛɣ. Yuda heyi ɛ-ɖalaa nɛ  e-newaa se: ‘Ðɩpɛdɩ-ɩ nɛ Ismayɛɛlɩ mba.’ Nɛ pala mbʋ keekee. Pɛpɛdɩ Yosɛɛfʋ liidiye pɔɔyɩsɩ 20. Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ lɛ mbʋ yɔ!

Suwe pakaɣ heyuu pa-caa? Cɔnɩ mbʋ palaba yɔ: Pakpa pʋnʋ nɛ pakʋ nɛ pakpaɣ Yosɛɛfʋ toko kɩbaŋʋ nɛ pelii pʋnʋ calɩm taa. Pakpaɣ toko ŋgʋ nɛ powoni ɖɩɣa pawɩlɩ pa-caa nɛ pɔtɔ se: ‘Ðɩna-kʋ tɛyɛ yɔɔ. Cɔnɩ nɛ ŋna se pɩtɛkɛ Yosɛɛfʋ toko na?’

Yakɔɔb cɔnaa lɛ, ŋgʋ lɛ keekee. Peeɖe ɛpaɣzɩ wiu nɛ ɛtɔŋ se: ‘Tɛtɛ kpɩnɛ naɖɩyɛ kʋ man-pɩyalʋ Yosɛɛfʋ.’ Ndʋ Yosɛɛfʋ ɖalaa ñɩnaɣ se pa-caa ɛmaɣzɩ kɛlɛ. Pɩwɩzɩ Yakɔɔb pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ewii ɛ-pɩyalʋ kɩyakɩŋ sakɩyɛ. Ɛlɛ Yosɛɛfʋ tɩsɩ. Pʋwayɩ ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩtalɩ Yosɛɛfʋ ɖenɖe powoni-i yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 37:​1-35.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ