Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Kɛdaɣ 19

Yakɔɔb wɛnɩ hɔʋ sɔsɔʋ

Yakɔɔb wɛnɩ hɔʋ sɔsɔʋ

CƆNƖ hɔʋ kʋnɛ nɛ ŋna. Yakɔɔb nɛ ɛ-pɩyalaa 12 pɛwɛnɩ peeɖe. Yakɔɔb kaawɛnɩ pɛlaa ɖɔɖɔ. Ŋsɩm piya nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ hɩla yaa we? Yele ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ-sɩ.

Leeya lʋlɩ Rubɛɛnɩ, Siimeyɔɔ, Leevi nɛ Yuda. Nɛ Rasɛɛlɩ nawa se ɛɛlʋlʋʋ piya lɛ, ɛ-laŋɩyɛ wɛɛkɩ. Nɛ ɛkpaɣ ɛ-lɩmɖʋyʋ Bila nɛ ɛcɛlɩ Yakɔɔb se ɛsʋʋnɩ-ɩ. Nɛ Bila lʋlɩ abalɩbiya naalɛ: Daanɩ nɛ Nɛftalii. Peeɖe Leeya ɖɔɖɔ kpaɣ ɛ-lɩmɖʋyʋ Zilpa nɛ ɛcɛlɩ Yakɔɔb nɛ Zilpa ñalʋlɩ Gaadɩ nɛ Asɛɛrɩ. Pʋwayɩ lɛ, Leeya tasɩ abalɩbiya naalɛ lʋlʋʋ: Isakaarɩ nɛ Zabulɔɔ.

Pɩkɛdaa lɛ, Rasɛɛlɩ maɣmaɣ lʋlɩ pɩɣa nɛ ɛyaa-kɛ se Yosɛɛfʋ. Pʋwayɩ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ Yosɛɛfʋ yɔɔ tɔm sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkɔm ɛpɩsɩ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Piya 11 nzɩ Yakɔɔb kaawɛ Rasɛɛlɩ caa Labaanɩ tɛɛ nɛ ɛlʋlɩ yɔ, nzɩ lɛ.

Yakɔɔb kaawɛnɩ pɛlaa ɖɔɖɔ, ɛlɛ Bibl taa, kʋɖʋm yeke hɩɖɛ pamawa. Payaɣ-ɩ se Diina.

Pɩkɔm pɩtalɩ alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, Yakɔɔb kʋyɩ Labaanɩ tɛ se ɛpɩsɩ Kanaŋ. Ekpeɣli ɛ-hɔʋ, e-heŋ nɛ ɛ-naŋ nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ.

Yakɔɔb nɛ ɛ-hɔʋ patalɩ Kanaŋ tɛtʋ taa pitileɖi lɛ, Rasɛɛlɩ tasɩ abalɩbɩɣa lɛɛka lʋlʋʋ. Alɩwaatʋ ndʋ, paawɛɛ powoki nʋmɔʋ nakʋyʋ. Rasɛɛlɩ lʋlaɣ lɛ, pɩlabɩ-ɩ kaɖɛ. Nɛ pɩɣa lɩwa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛsɩ. Ɛlɛ pɩɣa ñaawɛ alaafɩya. Yakɔɔb yaa-kɛ se Bɛnjamɛɛ.

Pɩpɔzaa ɖɩtɔzʋʋ Yakɔɔb pɩyalaa 12 mba pa-hɩla mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ kpeekpe lɩnɩ pe-liɖe taa na. Yakɔɔb pɩyalaa 10 nɛ Yosɛɛfʋ pɩyalaa 2 hɩla pakpaɣ paha Izrayɛɛlɩ cejewee 12. Palʋlɩ abalɩbiya nzɩ sɩ-tɩŋa nɛ pɩtɛ lɛ, Izaakɩ tasɩ caɣʋ wezuu pɩnzɩ sakɩyɛ. Nɛ Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛ-taa kaawɛ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ sayɩnaa sakɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩna mbʋ pɩtalɩ ɛ-sayɩ Diina yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 29:​32-35; 30:​1-26; 35:​16-19; 37:35.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ