Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 20

Diina tɔlɩ kpaca taa

Diina tɔlɩ kpaca taa

ŊNAƔ mba pɔ-cɔlɔ Diina wokaɣ yɔ? Ewokaɣ nɛ ɛnaɣ pɛlaa mba pɛwɛ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa yɔ. Ɛ-caa Yakɔɔb taa lakɩ leleŋ lɛ mbʋ yɔ? Pɩsa nɛ ɖicosi lɛ, tɔzɩ ndʋ Abraham nɛ Izaakɩ pamaɣzaɣ Kanaŋ halaa yɔɔ yɔ.

Abraham kaañɩnaɣ se ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ ɛkpaɣ Kanaŋ pɛlɛ na? Aayɩ. Izaakɩ nɛ Rebeka paasɔɔlaa se pa-pɩyalʋ Yakɔɔb ɛkpaɣ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa halʋ na? Pɩlɩ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Kanaŋ mba laɣaɣ sɩɩnaa. Pataapɩzɩɣ se pɛkɛ walaa, halaa yaa taabalaa kɩbama. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Yakɔɔb taa ɛɛlakɩ leleŋ ye ɛnɩwa se ɛ-pɛlɛ ɖʋwaɣ taabalɩyɛ nɛ Kanaŋ pɛlaa yɔ.

Toovenim, Diina tɔlɩ kpaca taa ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ. Ŋɖiɣni naʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ Kanaŋ tʋ weyi eɖiɣni hɛʋ ɛza Diina yɔ? Payaɣ-ɩ se Siikɛm. Kɩyakʋ nakʋyʋ Diina woba ɛ-taabalaa cɔlɔ lɛ, Siikɛm kpa-ɩ nɛ ɖoŋ nɛ ɛsʋnɩ-ɩ. Pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pe-ɖeke papɩzɩɣna se pasʋnɩ ɖama. Kɩdɛkɛdɩm mbʋ Siikɛm laba Diina yɔ, pɩhɔyɩ ñaɖʋʋ sɔsɔʋ.

Diina ɖalaa Siimeyɔɔ nɛ Leevi panɩ mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pɩwɩzɩ-wɛ pɩŋŋ. Peeɖe pakpaɣ laɣɖa nɛ pɔɖɔ powolo potudi tɛtʋ taa ɛyaa. Pa nɛ pa-ɖalʋ nɛ pe-newaa pakʋ Siikɛm nɛ abalaa lɛlaa tɛtʋ taa. Mbʋ palaba yɔ, pɩtɩla Yakɔɔb ɖeu kpem.

Ɛbɛ yɔɔ ñaɖʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɩhɔyaa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Diina ɛɛwɛnɩ taabalaa mba paaɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ. Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩwɛɛnɩ taabalaa mba yaa we?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 34:​1-31.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ