Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 18

Yakɔɔb woki Haaraɣ

Yakɔɔb woki Haaraɣ

ŊSƖM mba pa nɛ Yakɔɔb pɛwɛɛ pɔyɔɔdʋʋ kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ? Yakɔɔb wokaɣ nʋmɔʋ lɛ, ɛkatɩ-wɛ lɔkɔ nakʋyʋ cɔlɔ. Paawɛɛ pɔcɔŋnɩ pe-heŋ yɔɔ. Peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se: ‘Mɩ-tɛ nɛ le?’

Pocosi-i se: ‘Haaraɣ.’

Yakɔɔb pɔzɩ-wɛ se: ‘Ɛsɩm Labaanɩ?’

Pocosi-i se: ‘Ɛɛɛ, ŋnaɣ ɛ-pɛlɛ Rasɛɛlɩ nɛ ɛ-kpɩna pɔkɔŋnɩ mbʋ yɔ.’ Ŋɖiɣni naʋ Rasɛɛlɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ?

Yakɔɔb na Rasɛɛlɩ nɛ e-egbele Labaanɩ heŋ lɛ, ewolo nɛ ekuli pɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ lɔkɔ nɔɔ yɔɔ yɔ, se heŋ ɩpɩzɩ ɩñɔɔ lɩm. Peeɖe Yakɔɔb kpɛlɩ Rasɛɛlɩ yɔɔ nɛ eheyi-i se ɛnʋ yɔ akele. Pɩla Rasɛɛlɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ewolo ɖɩɣa nɛ eheyi ɛ-caa Labaanɩ.

Peeɖe Labaanɩ taa labɩ leleŋ se Yakɔɔb kɔm ɛ-tɛ se ɛcaɣ. Yakɔɔb pɔzɩ Rasɛɛlɩ nesi nɛ pɩla Labaanɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ eheyi Yakɔɔb se ye ɛsɔɔlaa se ɛkpaɣ Rasɛɛlɩ yɔ, pɩpɔzaa  ɛla ɛ-hayɩm taa tʋmɩyɛ pɩnzɩ lʋbɛ. Yakɔɔb tisi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛsɔɔlɩ Rasɛɛlɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ alɩwaatʋ talaa se pɔɖɔkɩ nesi lɛ, ŋna mbʋ pɩlaba yɔ?

Labaanɩ kpaɣ Rasɛɛlɩ kɔɔ Leeya nɛ ɛcɛlɩ Yakɔɔb, Rasɛɛlɩ lone taa. Pʋwayɩ Yakɔɔb tisaa se ɛtasɩɣ labʋ tʋmɩyɛ Labaanɩ pɩnzɩ lʋbɛ lɛ, Labaanɩ cɛlɩ-ɩ ɖɔɖɔ Rasɛɛlɩ nɛ ɛpɩsɩ ɛ-halʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Ɛsɔ ɛɛha nʋmɔʋ ɛyaa se papɩzɩɣ pakpaɣ halaa sakɩyɛ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ Bibl tɔŋ se halʋ kʋɖʋm pʋmʋnaa se abalʋ ɛkpaɣ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 29:​1-30.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ