Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 17

Ezaawuu nɛ Yakɔɔb

Ezaawuu nɛ Yakɔɔb

ABALƖBIYA naalɛ mba ŋnaɣ-wɛ cɩnɛ yɔ, pɛwɛ ndɩ kpem yaa we? Ŋsɩm pa-hɩla na? Ɛgbam payaɣ se Ezaawuu nɛ ninɖiɣyu lɛ Yakɔɔb.

Ezaawuu nɛ Yakɔɔb pɛkɛ Izaakɩ nɛ Rebeka pɩyalaa, pɛkɛ ɖomaa. Caja Izaakɩ sɔɔlɩ Ezaawuu mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkɛ ɛgbam kɩbanʋ weyi ɛkɔŋnɩ nandʋ ɖɩɣa yɔ. Ɛlɛ Rebeka ñɔsɔɔlɩ Yakɔɔb mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛ hɛɛ, ɛɛcaɣ tɔm.

Pɔ-cɔzɔ Abraham taasɩbɩta. Yakɔɔb sɔɔlɩ welisinuu Abraham mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eheyiɣ-wɛ Yehowa tɔm. Abraham ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 175 pʋcɔ nɛ ɛsɩ. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɖomaa ɩɩwɛnɩ pɩnzɩ 15.

Ezaawuu ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 40 lɛ, ɛkpaɣ Kanaŋ halaa naalɛ. Pɩɩkɛ wɩzasɩ kpem Izaakɩ nɛ Rebeka mbʋ pʋyɔɔ yɔ, halaa mba paasɛɣ Yehowa.

Kɩyakʋ nakʋyʋ nabʋyʋ laba  nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, Ezaawuu kɔ pana nɛ Yakɔɔb. Alɩwaatʋ ɛɛtalaa se Izaakɩ ɛwazɩ ɛ-pɩyalʋ sɔsɔ yɔɔ. Ezaawuu ɛɛɖaŋaa se pawazɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ sɔsɔ. Ɛlɛ ɛɛtɛm pɛdɩnʋʋ Yakɔɔb ɛ-sɔsɔtʋ. Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ paalʋlɩ abalɩbiya naalɛ nzɩ yɔ, Ɛsɔ kaatɛm yɔɔdʋʋ se Yakɔɔb mʋʋnɩ wazaɣ. Mbʋ pɩlabɩ keekee. Izaakɩ wazɩ ɛ-pɩyalʋ Yakɔɔb yɔɔ.

Ezaawuu nɩ mbʋ lɛ, ɛkɔ pana nɛ e-neu Yakɔɔb. Ɛkɔ pana siŋŋ nɛ ɛtɔ se ɛnʋ kʋʋ Yakɔɔb. Rebeka nɩ mbʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ. Peeɖe eheyi ɛ-walʋ Izaakɩ se: ‘Ye Yakɔɔb ɛkpaɣ Kanaŋ pɛlaa taa nɔɔyʋ yɔ, mantɩsɔɔlɩ se mantasɩ wɛʋ.’

Mbʋ labɩna nɛ Izaakɩ yaa ɛ-pɩyalʋ Yakɔɔb nɛ eheyi-i se: ‘Taakpaɣ halʋ Kanaŋ pɛlaa taa. Ɛlɛ wolo Haaraɣ ñɔ-cɔzɔ Betuwɛɛlɩ ɖɩɣa taa nɛ ŋcaa halʋ peeɖe, ɛ-pɩyalʋ Labaanɩ pɛlaa taa.’

Yakɔɔb la ɛzɩ ɛ-caa yɔɔdʋʋ yɔ. Ɛkʋyɩ kpaka nɛ ɛɖɔ nʋmɔʋ nɛ ewolo Haaraɣ ɖenɖe e-koobiya wɛɛ yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 25:​5-11, 20-34; 26:​34, 35; 27:​1-46; 28:​1-5; Ebree 12:​16, 17.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ