Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 26

Yɔb wɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa

Yɔb wɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa

ABALƲ kʋdɔndʋ weyi ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛ-tɔm lakɩ-ŋ pʋtɔdɩyɛ yaa we? Payaɣ-ɩ se Yɔb nɛ ɛ-halʋ lɛ, halʋ weyi ɛwɛ ɛ-cɔlɔ yɔ. Ŋsɩm ndʋ ɛwɛɛ eheyiɣ Yɔb yɔ? Eheyi-i se: ‘Tʋʋ Ɛsɔ nɛ ŋsɩ.’ Ɛbɛ yɔɔ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ ɛbɛ yɔɔ Yɔb nɩɣaɣ siziŋ sɔsɔŋ ɛnɩ?

Yɔb kaakɛ ɛyʋ siɣ siɣ tʋ weyi ɛñaŋaɣ Yehowa yɔ. Ɛɛwɛ Husi tɛtʋ taa, nɛ tɛtʋ ndʋ titiposini Kanaŋ. Yehowa kaasɔɔlɩ Yɔb kamaɣ fɛyɩ. Ɛlɛ nɔɔyʋ taa kaawɛnɩ-ɩ. Ŋsɩm pʋdʋ na?

Ɛnʋ lɛ Sataŋ Yiliyu. Ŋtɔzʋʋ? Sataŋ kɛ Ɛsɔ tiyiyu kɩdɛkɛdʋ weyi ɛtɩsɔɔlɩ Yehowa yɔ. Ɛcɛzɩ Aɖam nɛ Ɛva nɛ pamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Nɛ ɛmaɣzaɣ se ɛpɩzɩɣ ɛcɛzɩ ɛyaa tɩŋa nɛ pamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Ɛlɛ, toovenim ɛpɩzɩɣ yaa we? Aayɩ. Tɔzɩ ɛyaa siɣ siɣ mba mba pɔ-tɔm ɖɩtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ. Pa-taa ɛzɩma hɩla ŋpɩzɩɣ ŋyaa?

Yakɔɔb nɛ Yosɛɛfʋ pa-sɩm wayɩ lɛ, ɛyʋ weyi ɛkɩlɩ wɛʋ siɣ siɣ Yehowa ɛzɩdaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ Yɔb. Yehowa ñɩnaɣ se Sataŋ ɛna se ɛɛpɩzɩɣ ɛcɛtɩ ɛyaa tɩŋa se papɩsɩ kɩdɛkɛdaa, pɩ-yɔɔ eheyi Sataŋ se: ‘Cɔnɩ Yɔb nɛ ŋna ɛzɩma ɛwɛ siɣ siɣ mɛ-ɛzɩdaa yɔ.’

Sataŋ cosi se: ‘Ɛɛɛ ɛwɛ siɣ siɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋwazɩ-ɩ nɛ ɛwɛnɩ ñɩm sakɩyɛ. Ɛlɛ, ye ŋmʋ ɛ-ñɩm mbʋ yɔ, ɛtʋʋ-ŋ.’

Peeɖe Yehowa heyi Sataŋ se: ‘Tɔ, wolo pɩ-yɔɔ. Mʋ ɛ-ñɩm mbʋ.  La Yɔb kɩdɛkɛdɩm mbʋ ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ɖɩna se ɛtʋʋ-m? Ɛlɛ taatukuni e-wezuu.’

Kajalaɣ lɛ, Sataŋ la nɛ ɛyaa kɔɔ pamɩlɩ Yɔb naŋ nɛ ɛ-aɖaaɖaanaa. Nɛ ɛla ɖɔɖɔ nɛ e-heŋ sɩ payɩ. Pʋwayɩ lɛ, eyele helim sɔsɔm nabʋyʋ nɛ pɩkʋ Yɔb pɩyalaa nɛ ɛ-pɛlaa, pɛkpɛndɩ 10. Nɛ kɛdɛzaɣ lɛ, Sataŋ ɖʋ Yɔb kʋdɔŋ kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ. Yɔb nɩɣaɣ siziŋ kamaɣ fɛyɩ. Pɩ-yɔɔ ɛ-halʋ heyi-i se: ‘Tʋʋ Ɛsɔ nɛ ŋsɩ.’ Ɛlɛ, Yɔb tɩla mbʋ. Ɛ-taabalaa kɩdɛkɛdaa naadozo nabɛyɛ kɔɔ ɖɔɖɔ nɛ pɔtɔŋ se ɛ-kɩdɛkɛdɩm yɔɔ ɛnɩɣaɣ siziŋ ɛnɩ. Ɛlɛ, Yɔb ɖɔkɩ e-siɣ siɣ wɛtʋ mbʋ.

Yehowa taa la leleŋ nɛ pʋwayɩ ɛwazɩ Yɔb ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Ɛwa ɛ-kʋdɔŋ. Yɔb tasɩ lʋlʋʋ piya kɩbanzɩ 10. Nɛ naŋ, heŋ nɛ aɖaaɖaanaa mba ɛɛwɛnɩ ɖooo yɔ, ɛha-ɩ pɩ-tam naalɛ.

Ŋsɔɔlaa se ŋɖɔkɩ ñe-siɣ siɣ wɛtʋ Yehowa ɛzɩdaa ɛzɩ Yɔb yɔ? Ye ŋwɛ siɣ siɣ yɔ, Ɛsɔ kaɣ-ŋ wazʋʋ ɖɔɖɔ. Ŋkaɣ caɣʋ wezuu tam alɩwaatʋ ndʋ tɛtʋ pɩsɩɣ Paradisuu yɔ.

Yɔb 1:​1-22; 2:​1-13; 42:​10-17.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ