Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 31

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ powobi Faraɔɔ cɔlɔ

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ powobi Faraɔɔ cɔlɔ

MOYIZI tikaɣ Egipiti lɛ, ɛkatɩ ɛ-ɖalʋ Aarɔɔnɩ nɛ eheyi-i maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm. Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ palabɩ maamaaci lakasɩ Izrayɛɛlɩ piya ɛzɩdaa lɛ, paba tisi se toovenim Yehowa tiyini-wɛ.

Pɩ-yɔɔ powoba nɛ pana Faraɔɔ nɛ peheyi-i se: ‘Yehowa Izrayɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ tɔm se: “Ha man-samaɣ nʋmɔʋ kɩyakɩŋ naadozo nɛ kowolo nɛ kɛsɛ-m kañɩmbusuu taa.” ’ Ɛlɛ Faraɔɔ cosi se: ‘Maasɩŋ Yehowa. Maayeki Izrayɛɛlɩ.’

Faraɔɔ taa kaawɩwa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa mba pañɩnaɣ se peyele tʋmɩyɛ nɛ pɛɖɛɛ pɛsɛɛ Yehowa. Mbʋ labɩna nɛ ɛsɔzɩ-wɛ tʋmɩyɛ. Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ kalʋʋ Moyizi se ɛnʋ labɩna nɛ pɔtɔkɩ kʋñɔŋ ŋgʋ. Tɔm ndʋ tɩtɩla Moyizi leleŋ. Ɛlɛ Yehowa heyi-i se ɛtaanɩɣzɩ. Ɛtɔm se: ‘Mankaɣ labʋ nɛ Faraɔɔ yele man-samaɣ.’

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ patasɩ pɩsʋʋ Faraɔɔ tɛ. Patalɩ peeɖe lɛ, pala maamaaci lakasɩ nasɩyɩ. Aarɔɔnɩ pɛɖɩ ɛ-ɖaʋ tataa nɛ kɩpɩsɩ ɖʋm sɔsɔ. Ɛlɛ Faraɔɔ maajiki laɖaa pɛɖɩ ɖɔɖɔ pa-ɖaŋ nɛ ɖʋmaa lɩɩ. Peeɖe Aarɔɔnɩ ɖʋm paɣzɩ libu maajiki laɖaa ɖʋmaa. Paa mbʋ Faraɔɔ titisi se eyele Izrayɛɛlɩ piya.

Alɩwaatʋ talɩ lɛɛlɛɛyɔ se Yehowa ɛhɔ Faraɔɔ nɩŋgbaaŋ. Ŋsɩm mbʋ Yehowa laba yɔ? Eyeba nɛ kɩjɩkpɩŋ yaa kʋñɔmɩŋ 10 kɔɔ Egipiti yɔɔ.

Paa kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ lɛ, Faraɔɔ tiyaɣ se payaa Moyizi nɛ eheyiɣ-i se: ‘La nɛ kɩjɩkpʋʋ sɩŋ nɛ meyele Izrayɛɛlɩ.’ Ɛlɛ kɩjɩkpʋʋ sɩŋɩɣ nɛ pɩtɛ lɛ, Faraɔɔ lɛɣzɩ lɩmaɣza. Ɛtaañɩnɩɣ se eyele ɛyaa mba nɛ pɛɖɛɛ. Ɛlɛ kɩjɩkpʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ wayɩ lɛ, Faraɔɔ ɖɔɔnɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩɖɛɛ.

Ŋsɩm kɩjɩkpɩŋ 10 ɛnɩ ɩ-tɩŋa na? Kuli takayaɣ hayʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɩ-tɔm.

Egipiti Lɩʋ 4:​27-31; 5:​1-23; 6:​1-13, 26-30; 7:​1-13.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ