Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 29

Moyizi sewa

Moyizi sewa

CƆNƖ Moyizi kɩlɛmʋʋ yɔɔ nɛ ŋna. Ɛkʋyɩ Egipiti nɛ eseɣ. Ŋna ɖɔɖɔ abalaa mba pɛwɛɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ yɔ? Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ pacaɣ pakʋ-ɩ yɔ? Yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ yɔ.

Moyizi paɣlɩ Egipiti wiyaʋ Faraɔɔ ɖɩɣa taa na. Ɛɛpɩsɩ lɔŋsɩnɖʋ nɛ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛlɛ Moyizi nawa se ɛtɩkɛ Egipiti tʋ. Ɛ-lʋlɩyaa kɛ Izrayɛɛlɩ mba mba paawɛ yomiye taa yɔ.

Moyizi ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 40 lɛ, ɛlɩɩ se ɛna mbʋ pɛwɛɛ palakɩ e-koobiya yɔ. Ɛna tʋma ɖoŋ ñɩna wena paɖʋwaɣ-wɛ se pala yɔ. Ɛna ɖɔɖɔ Egipiti tʋ nɔɔyʋ ɛwɛɛ ɛmakɩ Izrayɛɛlɩ tʋ nɔɔyʋ. Moyizi ca ɛza kpɛɛɛ nɛ ɛna se nɔɔyʋ ɛɛcɔŋnɩ-ɩ lɛ, ɛma Egipiti tʋ nɛ ɛlɛ sɩ. Nɛ epimi-i kañɩŋa taa.

Tɛʋ fema lɛ, Moyizi tasɩ kɔm se ɛna e-koobiya. Ɛmaɣzaɣ se ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ palɩɩ yomiye taa. Ɛlɛ, ɛna Izrayɛɛlɩ piya naalɛ paɖiɣni you. Peeɖe ɛpɔzɩ weyi ɛca tɔm yɔ se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋmakɩ ño-koobu?’

Tɔm cayʋ ɛnʋ ecosi-i se: ‘Asɩ-ŋ ɖe-wiyaʋ nɛ ɖɔ-tɔm hʋyʋ? Yaa ŋsɔɔlaa se ŋkʋ-m ɛzɩ ŋkʋʋ Egipiti tʋ yɔ?’

Peeɖe sɔɔndʋ kpa Moyizi mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa na mbʋ ɛlabɩ Egipiti tʋ yɔ. Halɩ Faraɔɔ maɣmaɣ nɩɩ tɔm ndʋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛkʋ Moyizi. Pɩ-yɔɔ Moyizi sewa nɛ ɛlɩɩ Egipiti.

 Moyizi kʋyɩ Egipiti lɛ, ɛɖɛɛ ɖoo poliŋ, Madiiyaŋ ɛjaɖɛ taa. Peeɖe ɛkatɩ Yetro nɛ ɛ-hɔʋ taa mba. Moyizi kpaɣ Yetro pɛlɛ weyi payaɣ se Zipora yɔ. Moyizi pɩsɩ ɖɔɖɔ ninɖiɣyu nɛ ɛtɩŋɩɣ Yetro heŋ. Pɩnzɩ 40 Moyizi caɣ Madiiyaŋ ɛjaɖɛ taa. Lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛnɩ pɩnzɩ 80. Kɩyakʋ nakʋyʋ Moyizi tɩŋaɣ Yetro heŋ lɛ, nabʋyʋ talɩ-ɩ nɛ pɩlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ kiya. Pɩɩkɛ maamaaci pʋyʋ. Kuli takayaɣ hayʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ nɛ ŋna mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ.

Egipiti Lɩʋ 2:​11-25; Apostoloowaa Tʋma 7:​22-29.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ