Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 15

Looti Halʋ Kisini Ɛ-wayɩ

Looti Halʋ Kisini Ɛ-wayɩ

LOOTI nɛ ɛ-hɔʋ nɛ Abraham paawɛ ɖoli kʋyʋm Kanaŋ ɛjaɖɛ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Abraham heyi Looti se: ‘Tɛtʋ ɛɛtalɩɣ ɖa-kpɩna cɩnɛ. Ðɩya ɖama. Ye ŋkpakɩɣ nɩmɩyɛ yɔɔ yɔ, mankpaɣ nɩwaŋ yɔɔ.’

Looti kʋsɩ ɛ-ɛza nɛ ɛcɔnɩ tɛtʋ lɛ, ɛna ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Lɩm niɣdiɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ki-kpeekpe nɛ ɛ-kpɩna kaɣ hiɣu ñɩtʋ sakɩyɛ nɛ atɔɔ. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ Yɔɔrdaŋ fɛɛʋ. Peeɖe Looti nɛ ɛ-hɔʋ nɛ ɛ-kpɩna pakʋyaa nɛ pɛɖɛɛ. Pitileɖi lɛ, Looti tɛzɩ wobu nɛ ɛcaɣ Sodom ɛjaɖɛ taa.

Sodom ɛyaa kaakɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa kpem. Pa-lakasɩ cɛyaɣ Looti siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Pa-lakasɩ cɛyaɣ ɖɔɖɔ Ɛsɔ.  Pɩ-yɔɔ etiyi Ɛsɔ tiyiyaa naalɛ se peheyi Looti se ɛnʋ kaɣ ɖezuu Sodom nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɩ-cɔlɔ nɛ payaɣ-ɖɩ se Gomɔɔrɩ yɔ. Ajɛɛ ana a-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ Ɛsɔ tɔm se eɖeziɣ-yɛ.

Ɛsɔ tiyiyaa heyi Looti se: ‘Kʋyɩ kpaka, ŋkpaɣ ña-halʋ nɛ ñɛ-pɛlaa naalɛ nɛ ɩlɩɩ tɛtʋ taa!’ Looti nɛ ɛ-hɔʋ pɛwɛɛ pɔcɔʋ nɛ pataŋ kii kii lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa hɔm-wɛ nɛ pe-nesi nɛ palɩzɩ-wɛ tɛtʋ taa. Ɛsɔ tiyiyaa taa kʋɖʋm tɔ se: ‘Ya ña-ñʋʋ, taakisini wayɩ. Se nɛ ŋkpa pʋʋ taa nɛ pɩtaakpɛndɩnɩ-ŋ.’

Looti nɛ ɛ-pɛlaa pala ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔdʋʋ yɔ nɛ pese palɩɩ Sodom. Patɩsɩŋ ɖoli nɛ patikisini pa-wayɩ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ Looti halʋ ñatɩla mbʋ. Palɩ Sodom nɛ pɛɖɛɛ poliŋ pazɩ lɛ, ɛsɩŋ nɛ ekisini ɛ-wayɩ. Peeɖe ɛpɩsɩ ɖɔm tilimiye. Ŋɖiɣni-i naʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ?

Ðɩkpɛlɩkɩɣ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se mba pewelisiɣni Ɛsɔ yɔ, ɛyakɩ pa-ñʋʋ. Ɛlɛ mba paawelisiɣni-i yɔ, pelesiɣ pe-wezuu.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Pɩyɛɛrɩ 2:6-8.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ