Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 22

Paɖʋ Yosɛɛfʋ salaka taa

Paɖʋ Yosɛɛfʋ salaka taa

PAAWONI Yosɛɛfʋ Egipiti lɛ, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 17. Abalʋ weyi payaɣ-ɩ se Potifaarɩ yɔ, ɛnʋ yabɩnɩ-ɩ. Potifaarɩ ɛɛkɛ Egipiti wiyaʋ Faraɔɔ tʋmlaɖʋ.

Yosɛɛfʋ lakaɣ Potifaarɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Ɛkɔm ɛpaɣlɩ lɛ, Potifaarɩ kpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛ-ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ. Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ paɖʋ-ɩ salaka taa yɔ? Potifaarɩ halʋ yɔɔ paɖʋ-ɩ salaka.

Yosɛɛfʋ paɣlaa lɛ, eɖewa pɩkpɛndɩnɩ ɛ-ɛzɩdaa. Nɛ Potifaarɩ halʋ liu tɛɛ kɔtʋʋnɩ-ɩ. Ɛñɩnaɣ se ɛ nɛ Yosɛɛfʋ pasʋʋ. Yosɛɛfʋ kizi mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm. Potifaarɩ halʋ taa wɩɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Mbʋ labɩna ɛ-walʋ kɔma lɛ, ɛpɛlɩ pɔbɔtʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Yosɛɛfʋ kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ yɔ, ɛñɔtɩnɩ-m se ɛsʋnɩ-m!’ Potifaarɩ tisi ɛ-halʋ tɔm yɔɔ nɛ ɛ-taa wɩɩnɩ Yosɛɛfʋ siŋŋ. Pɩ-yɔɔ ɛɖʋ-ɩ salaka taa.

Pitileɖi pʋcɔ nɛ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ na se Yosɛɛfʋ kɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Peeɖe eheyi-i se ɛcɔnɩ salaka tɩnaa kpeekpe yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, Faraɔɔ taa wɩɩnɩ ɛ-sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ nɛ ɛ-kpɔnʋ laɖʋ sɔsɔ nɛ ɛɖʋ-wɛ salaka taa. Ðoo naayɛ taa, ɛyaa mba pa-naalɛ poɖozi ɖoza naayɛ, ɛlɛ pataanɩɩ po-ɖoza tɔbʋʋ. Tɛʋ fema lɛ, Yosɛɛfʋ heyi-wɛ se: ‘Ɩkɛdɩ-m mi-ɖoza.’ Pɛkɛdɩ-ɩ yɛ lɛ, Ɛsɔ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ a-tɔbʋʋ.

Yosɛɛfʋ heyi sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ se: ‘Pɩkazɩ kɩyakɩŋ naadozo se Faraɔɔ ɛlɩzɩ-ŋ salaka taa. Ŋkaɣ tasʋʋ kɛʋ sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ.’ Yosɛɛfʋ heyi-i ɖɔɖɔ se: ‘Ŋlɩwa lɛ, ŋheyi mɔn-tɔm Faraɔɔ nɛ ɛla nɛ malɩɩ cɩnɛ.’ Ɛlɛ Yosɛɛfʋ heyi kpɔnʋ laɖʋ se: ‘Pɩkazɩ kɩyakɩŋ naadozo se Faraɔɔ etiyi nɛ pɛsɛtɩ ña-ñʋʋ.’

Kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, pɩla ɖeyi ɖeyi ɛzɩ Yosɛɛfʋ yɔɔdʋʋ yɔ. Faraɔɔ sɛtɩ kpɔnʋ laɖʋ ñʋʋ. Sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ ñalɩɩ salaka taa nɛ ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ ɛ-tʋmɩyɛ wiyaʋ cɔlɔ. Ɛlɛ sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ sɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ. Etiheyi ɛ-tɔm Faraɔɔ nɛ Yosɛɛfʋ caɣ salaka taa.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 39:​1-23; 40:​1-23.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ