Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 27

Egipiti wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ

Egipiti wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ

ABALAA mba pɛwɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, pakpaɣ ɛyaa nɛ ɖoŋ se pala tʋmɩyɛ. Cɔnɩ abalʋ weyi ɛwɛɛ ɛmakɩ tʋmlaɖaa taa lɛlʋ nɛ ɛgbazɩyɛ yɔ. Tʋmlaɖaa kɛ Yakɔɔb hɔʋ taa mba nɛ payaɣ-wɛ se Izrayɛɛlɩ piya. Nɛ mba panazɩɣ-wɛ yɔ, pɛkɛ Egipiti mba. Izrayɛɛlɩ piya pɩsɩ Egipiti mba yomaa. Ɛzɩma pɩlaba nɛ pɩla mbʋ?

Yakɔɔb hɔʋ ɛɛwɛ laŋhɛzɩyɛ taa Egipiti pɩnzɩ sakɩyɛ. Yosɛɛfʋ ɛɛkɛ Faraɔɔ wayɩ tʋ Egipiti lɛ, ɛcɔŋaɣnɩ ɛ-tɛ mba yɔɔ camɩyɛ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ Yosɛɛfʋ sɩba. Nɛ Faraɔɔ kɩfalʋ weyi ɛpɩsɩ Egipiti wiyaʋ yɔ, ɛtɩsɔɔlɩ Izrayɛɛlɩ piya.

Faraɔɔ kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ ɛlaba nɛ Izrayɛɛlɩ piya wɛɛ yomiye taa.  Nɛ sɩ-yɔɔ cɔnɩyaa wɩlɩɣ-sɩ ñaŋ nɛ panazɩɣ-sɩ. Pɛcɛyaɣ-sɩ ɖɔɖɔ se sɩla tʋmɩyɛ nɛ ɖoŋ nɛ sɩma Faraɔɔ tɛtʋ. Ɛlɛ paa mbʋ Izrayɛɛlɩ piya ñɛwɛ ɖɔʋ yɔɔ yem. Sɔɔndʋ pazɩ kpaʋ Egipiti mba mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya ɖɔwa nɛ sɩwɛɛ ɖoŋ.

Ŋsɩm mbʋ Faraɔɔ laba yɔ? Eheyi halaa lʋlʋsʋyaa mba pasɩɣna Izrayɛɛlɩ halaa nɛ palʋlʋʋ yɔ se: ‘Ɩkʋ abalɩbiya nzɩ palʋlʋʋ yɔ sɩ-tɩŋa.’ Ɛlɛ lʋlʋsʋyaa mba pɛkɛ halaa kɩbama. Patɩkʋ piya.

Peeɖe Faraɔɔ ɖʋ paɣtʋ tʋnɛ ɛ-ɛyaa se: ‘Abalɩbiya nzɩ Izrayɛɛlɩ piya kaɣ lʋlʋʋ yɔ, ɩkpa-sɩ nɛ ɩkʋ. Iyele halɩbiya yeke.’ Paɣtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ lɛ mbʋ yɔ! Ðɩkaɣ naʋ ɛzɩma payabɩ abalɩbiya nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ ñʋʋ yɔ.

Egipiti Lɩʋ 1:​6-22.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ