Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 16

Izaakɩ hiɣ halʋ kɩbanʋ

Izaakɩ hiɣ halʋ kɩbanʋ

ŊSƖM halʋ weyi ɛwɛ kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ? Payaɣ-ɩ se Rebeka. Nɛ abalʋ weyi eɖiɣni wobu se ɛkatɩ-ɩ yɔ, ɛlɛ lɛ Izaakɩ. Rebeka kaɣ pɩsʋʋ Izaakɩ halʋ. Ɛzɩma pɔ-tɔm ndʋ tɩlaba?

Izaakɩ caa Abraham ñɩnaɣ halʋ kɩbanʋ se ɛcɛlɩ ɛ-pɩyalʋ. Ɛtaasɔɔlɩ se Izaakɩ ɛkpaɣ Kanaŋ mba pɛlɛ nɔɔyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ palaɣaɣ  sɩɩnaa. Pɩ-yɔɔ Abraham ya ɛ-lɩmɖʋyʋ nɛ eheyi-i se: ‘Mañɩnɩɣ se ŋwolo mɛ-ɛjaɖɛ taa Haaraɣ, men-cejewiye taa nɛ ŋcaa halʋ man-pɩyalʋ Izaakɩ.’

Abraham lɩmɖʋyʋ tɩkʋyɩ kpaka nɛ ɛkpaɣ aɖaaɖaanaa hiu nɛ ɛɖɛɛ nʋmɔʋ poliŋ ŋgʋ. Ɛwɩzɩ talʋʋ Abraham cejewiye tɛtʋ taa lɛ, ɛsɩŋ lɔkɔ nakʋyʋ cɔlɔ. Pɩɩkɛ ɖanaɣ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɛtʋ taa halaa lɩɣaɣ nɛ poluu lɩm lɔkɔ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Peeɖe Abraham lɩmɖʋyʋ tɩmnɩ Yehowa nɛ ɛtɔ se: ‘Hayɩ! La nɛ pɛlɛ weyi ɛkaɣ ma nɛ aɖaaɖaanaa lɩm haʋ se ɖɩñɔɔ yɔ, ɛkɛnɩ weyi ŋlɩzɩ Izaakɩ yɔ.’

Eɖiɣni yɔɔdʋʋ lɛ, Rebeka lɩɩ se elu lɩm. Lɩmɖʋyʋ pɔzɩ-ɩ se ɛha-ɩ lɩm nɛ ɛñɔɔ, nɛ ɛha-ɩ pʋ ɖɔɖɔ. Nɛ ɛpɩsɩ elu lɩm sakɩyɛ nɛ aɖaaɖaanaa kpeekpe ñɔɔ. Pɩɩkɛ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, aɖaaɖaanaa ñɔʋ lɩm kamaɣ fɛyɩ.

Rebeka tɛma lɛ, Abraham lɩmɖʋyʋ pɔzɩ-ɩ ɛ-caa hɩɖɛ. Nɛ ɛpɔzɩ-ɩ ɖɔɖɔ se ɛpɩzɩɣ ehiɣ ɖɩzʋyɛ pɛ-tɛ nɛ ɛsʋʋ ɖoo taa yaa we? Peeɖe pɛlɛ cosi-i se: ‘Mɛnkɛ Betuwɛɛlɩ pɛlɛ, nɛ ɖɩzʋyɛ wɛɛ, ŋpɩzɩɣ ŋsʋʋ ɖɛ-tɛ.’ Abraham lɩmɖʋyʋ kaasɩma se Betuwɛɛlɩ kɛ Abraham koobu Nahɔɔrɩ pɩyalʋ. Peeɖe eluŋ tataa nɛ ɛsɛɛ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eɖiyi-i nɛ ewoni-i Abraham cejewiye taa.

Ðoo ana, Abraham lɩmɖʋyʋ heyi Betuwɛɛlɩ nɛ Rebeka ɖalʋ Labaanɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛkɔm pɛ-tɛ yɔ. Pa-naalɛ petisi se Rebeka pɩzɩɣ ewolo ɛwalɩ Izaakɩ. Pɔpɔzɩ Rebeka se suwe ɛmaɣzɩɣ? Nɛ ecosi se: ‘Ɛɛɛ,’ ɛnʋ sɔɔlaa se ewolo. Tɛʋ fema lɛ, pakpa aɖaaɖaanaa yɔɔ nɛ pakpaɣ Kanaŋ nʋmɔʋ.

Pɔkɔm patalɩ lɛ, ɖanaɣ ɖanaa. Rebeka na abalʋ nɔɔyʋ eɖiɣni ɖɔm hayɩm taa. Pɩɩkɛ Izaakɩ. Nɛ ɛlɛ na Rebeka lɛ, pɩkɛdɩnɩ-ɩ. E-ɖoo Saara sɩbʋ yɔ, pɩlabɩ pɩnzɩ naadozo yɔ, nɛ paa mbʋ ɛ-laŋɩyɛ taahɛta. Nɛ Izaakɩ kpaɣ Rebeka halʋ nɛ ɛsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛ-laŋɩyɛ hɛwa.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 24:​1-67.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ