Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 23

Faraɔɔ ɖoza

Faraɔɔ ɖoza

PƖLABƖ pɩnzɩ naalɛ yɔ Yosɛɛfʋ wɛɣ salaka taa yɔ. Sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ tɩtɔzɩ ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ ɖoo naayɛ taa lɛ, Faraɔɔ ɖozi ɖoza naayɛ naalɛ, awɛ ŋgee. Ɛwɛɛ ɛnɩɣzɩɣ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛnɩɩ a-tɔbʋʋ. Ɛnʋ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ eɖiɣni ɖou. Tɛʋ fema lɛ, ɛyaa lɔŋsɩnɖaa nɛ ɛkɛdɩ-wɛ e-ɖoza. Ɛlɛ patɩpɩzɩ palɩzɩ-ɩ e-ɖoza ana a-tɔbʋʋ.

Peeɖe sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ tɔzɩ Yosɛɛfʋ yɔɔ. Eheyi Faraɔɔ se: ‘Ma nɛ abalʋ nɔɔyʋ ɖɩɩwɛ salaka taa, ɛpɩzɩɣ ɛlɩzɩ ɖoza tɔbʋʋ.’ Faraɔɔ tɔ se palɩzɩ Yosɛɛfʋ salaka taa nɛ pɔkɔnɩ-ɩ lɛɛlɛɛyɔ.

Faraɔɔ kɛdɩ Yosɛɛfʋ e-ɖoza nɛ ɛtɔ se: ‘Mana naŋ lʋbɛ, ikpeetaa nɛ ɩwɛɛ num. Pʋwayɩ lɛ, mana naŋ lʋbɛ ɩwɩlɩ wɔkɔyɔɔɔ nɛ ɩfɛyɩ cɔnaʋ. Nɛ naŋ weyi ɩwɩlɩ wɔkɔyɔɔɔ yɔ, ili naŋ weyi ikpeetaa yɔ.

‘Mon-ɖoziye lɛɛɖɛ taa lɛ, mana blee kɩkpɛkɩ lɔtʋ lʋbɛ nɛ tɩ-yɔɔ pee su ɖo. Pʋwayɩ lɛ mana blee kɩkpɛkɩ lɔtʋ lʋbɛ ɛlɛ  pee tɩɖɔɔ tɩ-yɔɔ. Nɛ blee lɔtʋ ndʋ tɩfɛyɩ pee pʋɖɔɔ yɔ, tili blee lɔtʋ ndʋ tɩwɛ pee camɩyɛ yɔ.’

Yosɛɛfʋ heyi Faraɔɔ se: ‘Ño-ɖoza ana akɛ kʋyʋmɛɛ. Naŋ lʋbɛ weyi ikpeetaa nɛ blee lɔtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pee suwa yɔ, pasɩŋnɩ pɩnzɩ lʋbɛ. Nɛ naŋ weyi ɩwɩlɩ wɔkɔyɔɔɔ nɛ blee lɔtʋ ndʋ tɩfɛyɩ pee yɔ, pasɩŋnɩ pɩnzɩ lʋbɛ ɖɔɖɔ. Pɩnzɩ lʋbɛ kaɣ kɔm nɛ sɩ-taa lɛ, tɔɔnaɣ lakɩ Egipiti tɛtʋ taa pɩdɩɩfɛyɩ. Pʋwayɩ lɛ, pɩnzɩ lʋbɛ kaɣ kɔm ɖɔɖɔ nɛ sɩ-taa tɔɔnaɣ ɛɛkaɣ labʋ.’

Pɩ-yɔɔ Yosɛɛfʋ heyi Faraɔɔ se: ‘Lɩzɩ ɛyʋ lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ nɛ eketi tɔɔnaɣ kpoŋ taa pɩnzɩ lʋbɛ nzɩ sɩ-taa tɔɔnaɣ kaɣ labʋ yɔ. Nɛ ɛyaa ɩtaasɩ ñɔɔsɩ pɩnzɩ lʋbɛ nzɩ sɩ-taa tɔɔnaɣ ɛɛkaɣ labʋ yɔ.’

Tɔm ndʋ tɩla leleŋ Faraɔɔ nɛ ɛlɩzɩ Yosɛɛfʋ se ekpeɣli tɔɔnaɣ nɛ ɛsɩɩ-kɛ kpoŋ taa. Peeɖe Yosɛɛfʋ pɩsɩ Faraɔɔ wayɩ tʋ Egipiti tɛtʋ taa.

Pɩnzɩ lutozo wayɩ, haŋaɣ taa lɛ, Yosɛɛfʋ na abalaa nabɛyɛ paɖiɣni kɔm. Ŋsɩm abalaa mba? Yosɛɛfʋ ɖalaa na, pɛkpɛndɩ 10. Pa-caa Yakɔɔb tiyi-wɛ se powolo Egipiti nɛ paya tɔɔnaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔɔnaɣ tɔm paɣzɩ labʋ kaɖɛ Kanaŋ tɛtʋ taa. Yosɛɛfʋ tɩlɩ ɛ-ɖalaa, ɛlɛ paba ñatɩtɩlɩ-ɩ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yosɛɛfʋ pɩsɩ ɛyʋ sɔsɔ nɛ wondu ndʋ esuwa yɔ, tɩɩwɛ ndɩ.

Yosɛɛfʋ tɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ eeɖozaa se ɛ-ɖalaa kɔŋ luŋuu ɛ-tɛɛ yɔ. Ŋtɔzʋʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Mbʋ labɩna nɛ Yosɛɛfʋ ɖiɣzina se Ɛsɔ tiyini-i Egipiti, nɛ ɛsɩm mbʋ pʋyɔɔ etiyi-i peeɖe yɔ. Ŋmaɣzɩɣ se ɛbɛ Yosɛɛfʋ lakɩ? Ðɩkaɣ-tʋ naʋ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 41:​1-57; 42:​1-8; 50:20.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ