Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 28

Ɛzɩma payabɩ Moyizi ñʋʋ yɔ

Ɛzɩma payabɩ Moyizi ñʋʋ yɔ

CƆNƖ kɩlɛmʋʋ yɔɔ pɩɣa ŋga kɔɖɔkɩ pɛlɛ nɔɔyʋ nesi nɛ kewiɣ yɔ. Payaɣ-kɛ se Moyizi. Ŋsɩm halɩbɩɣa kɩbaŋa ŋga ke-nesi Moyizi ɖɔkaa yɔ? Kɛkɛ Egipiti wiyaʋ Faraɔɔ maɣmaɣ pɛlɛ.

Moyizi ɖoo taasɔɔlɩ se Egipiti mba ɩkʋ ɛ-pɩyalʋ. Mbʋ labɩna nɛ ɛmɛsɩ-ɩ fenasɩ naadozo. Ɛlɛ ɛnawa se papɩzɩɣ pɔkɔɔ palɩɩ Moyizi yɔɔ wiɖiyi. Pɩ-yɔɔ ɛtɩŋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ se ɛya ɛ-pɩɣa ñʋʋ.

Ɛkpaɣ ɖɔkʋ nɛ ɛtaa kɩ-taa aŋwɔ se lɩm ɛtaasʋʋ kɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, ɛcaɣzɩ Moyizi kɩ-taa nɛ ewoni-i nɛ ɛsɩɩ ñɩtʋ taa Niili Pɔɔ nɔɔ. Eheyi Moyizi kɔɔ Miriyam se ɛcɔŋnɩ ɖɔkʋ yɔɔ nɛ ɛna mbʋ pɩkaɣ labʋ yɔ.

Pitileɖi lɛ, Faraɔɔ pɛlɛ tii Niili Pɔɔ taa lɩm sɔʋ. Pɩkɛdaa lɛ, ɛna ɖɔkʋʋ ñɩtʋ taa. Nɛ ɛyaa ɛ-lɩmɖʋyʋ halʋ ñɩnʋ nɔɔyʋ nɛ eheyi-i se: ‘Wolo ŋkpaɣ ɖɔkʋ ŋgʋ yɔ nɛ ŋkɔnɩ-m.’ Wiyaʋ pɛlɛ kuli ɖɔkʋ lɛ, ɛna pɩɣa Moyizi. Keɖewa nɛ kaɖiɣni wiu. Nɛ pɩla wiyaʋ pɛlɛ pʋtɔdɩyɛ, pɩ-yɔɔ etiyele se pakʋ-kɛ.

Peeɖe Miriyam ɖɔm nɛ ɛkɔɔ. Ŋnaɣ-ɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ. Miriyam pɔzɩ Faraɔɔ pɛlɛ se: ‘Ŋsɔɔlaa mowolo mayaa Izrayɛɛlɩ halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛpɩzɩ ɛcalɩ-ŋ pɩɣa kanɛ yɔ?’

Wiyaʋ pɛlɛ cosi se: ‘Ɛɛɛ, wolo.’

Miriyam se lɛɛ lɛɛ nɛ ɛyaa e-ɖoo. Moyizi ɖoo talɩ wiyaʋ pɛlɛ cɔlɔ lɛ, wiyaʋ pɛlɛ heyi-i se: ‘Mʋ pɩɣa kanɛ nɛ ŋcalɩ-m kɛ. Mankaɣ-ŋ hɛyʋʋ.’

Moyizi ɖoo kpaɣ ɛ-pɩɣa nɛ ɛcalɩ-kɛ. Moyizi paɣlaa lɛ, ewoni-i nɛ ɛcɛlɩ Faraɔɔ pɛlɛ nɛ ɛlɛ ñakpaɣ-ɩ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-pɩyalʋ yɔ. Mbʋ pɩlaba nɛ Moyizi sʋʋ Faraɔɔ hɔʋ taa.

Egipiti Lɩʋ 2:​1-10.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ