Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 12

Ɛyaa maɣ Tilimiye Sɔsɔyɛ

Ɛyaa maɣ Tilimiye Sɔsɔyɛ

PƖKƆM pɩla pɩnzɩ sakɩyɛ lɛ, Noa pɩyalaa lʋlɩ piya. Sɩsɩ paɣlaa lɛ, sɩlʋlɩ ɖɔɖɔ piya. Pitileɖi lɛ, ɛyaa ɖɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ.

Pa-taa lɛlʋ lɛ Nimroodi, Noa sayɩnaa taa sayɩ nɔɔyʋ. Ɛɛkɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ weyi ɛkʋwaɣ kpɩna nɛ ɛyaa yɔ. Nimroodi pɩsɩ ɛ-tɩ wiyaʋ nɛ ɛtɔɔ kewiyaɣ ɛyaa lɛlaa yɔɔ. Nimroodi tɔm taakɛdɩnɩ Ɛsɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɛyaa tɩŋa yɔɔdaɣ kʋnʋŋ kʋyʋmʋʋ. Nimroodi ñɩnaɣ se ekpeɣli pa-tɩŋa nɛ ɛtɔɔ kewiyaɣ pɔ-yɔɔ. Pɩsa nɛ ɛla mbʋ lɛ, ŋsɩm mbʋ ɛlaba yɔ? Eheyi ɛyaa se pama tɛtʋ natʋyʋ nɛ tilimiye sɔsɔyɛ naɖɩyɛ. Ŋcɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ŋnaɣ-wɛ paɖiɣni labʋ filikinaa.

Yehowa taa taala leleŋ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛsɔ ɛɛsɔɔlaa se ɛyaa ɩwɛɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛlɛ, ɛyaa ñɔyɔɔdaɣ se: ‘Ðɩkʋyɩ! Ðɩma tɛtʋ nɛ tilimiye nɖɩ ɖɩkaɣ tukunuu ɛsɔdaa yɔ. Ðɩla nɛ ɖa-hɩɖɛ sɛɛ!’ Ɛyaa mba pataañɩnɩɣ se paɖʋ Ɛsɔ hɩɖɛ, ɛlɛ pa-maɣmaɣ pañɩnaɣ paɖʋ hɩɖɛ.

 Mbʋ labɩna nɛ Ɛsɔ la nɛ tilimiye nɖɩ ɖɩ-maʋ sɩŋ. Ŋsɩm mbʋ ɛlaba yɔ? Eyeba nɛ kʋnʋŋ kʋyʋmʋʋ ŋgʋ pɔyɔɔdaɣ yɔ, kisidi nɛ pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. Tilimiye mayaa ɩɩtaatasɩɣ nɩʋ ɖama tɔm. Mbʋ labɩna nɛ payaa tɛtʋ ndʋ se Babɛɛlɩ yaa Babilooni. Pʋ-tɔbʋʋ se lone nɖɩ ɖɩ-taa pesidi yɔɔdaɣ yɔ.

Ɛyaa kʋyɩ Babɛɛlɩ nɛ pamɩzɩ tɛtʋ yɔɔ. Mba pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ kʋyʋmʋʋ lɛ, powolo pekpeɣli ɖama tɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pacaɣ peeɖe.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 10:1, 8-10; 11:1-9.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ