Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 32

Kɩjɩkpɩŋ 10

Kɩjɩkpɩŋ 10

CƆNƖ kɩlɛmɩŋ yɔɔ nɛ ŋna. Paa kɩlɛmʋʋ ŋgʋ yɔɔ lɛ, ŋnaɣ kɩjɩkpʋʋ nakʋyʋ. Ɛnɩ Yehowa kɔnɩ Egipiti ɛjaɖɛ yɔɔ. Kajalaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ lɛ, Aarɔɔnɩ mabɩ Niili nɛ ɛ-ɖaʋ nɛ lɩm pɩsɩ calɩm. Kpakpasɩ nzɩ sɩɩwɛ pɔɔ taa yɔ, sɩsɩ nɛ pɩñɛyɩ sɔŋ haŋŋ.

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa la nɛ sayɛɛ lɩɩnɩ Niili pɔɔ taa nɛ asu ɛjaɖɛ taa ɖo. Asʋʋ paa le, mɩzasɩ taa, kpɔnʋ kpoŋ tɛɛ nɛ kaɖʋnaa yɔɔ. Sayɛɛ sɩba lɛ, Egipiti mba kpazɩ-yɛ huwa huwa nɛ sɔŋ ñɛyɩnɩ ɛjaɖɛ.

Pʋbʋ wayɩ ɖɔɖɔ lɛ, Aarɔɔnɩ ma tɛtʋ nɛ ɛ-ɖaʋ nɛ mʋzʋʋ pɩsɩ pɔtʋ nɛ tɩñasɩɣ ɛyaa pɩdɩɩfɛyɩ. Kɩjɩkpʋʋ naadozo ŋgʋ lɛ.

Kɩjɩkpɩŋ lɛɛŋ titukuni Izrayɛɛlɩ piya, itukuni Egipiti mba yeke na. Kɩjɩkpʋʋ naanza ŋgʋ ŋgʋ Yehowa kɔnaa yɔ, ŋgʋ yɔ: Fɛɛkɔjɔsɩ sakɩyɛ sʋ Egipiti mba ɖɩsɩ taa. Kɩjɩkpʋʋ kagbanzɩ ŋgʋ tukuni kpɩna. Egipiti mba heŋ nɛ pa-pʋŋ sakɩyɛ sɩba.

Kɩjɩkpʋʋ loɖo ŋgʋ yɔ: Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ pakpaɣ tɔlɩma nɛ pamɩzɩ  ɛsɔdaa. Peeɖe mʋya lɩ ɛyaa nɛ kpɩna pɔ-yɔɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Moyizi kpazɩ e-nesi nɛ ɛsɔdaa nɛ Yehowa la nɛ tɛʋ ñɩlɩsɩ nɛ ɖɔmbɛɛ tɔlɩ. Ðɔmbɛɛ tɔlɩ ɖoŋ tɔlʋʋ mbʋ yɔ, Egipiti mba taana mbʋ wiɖiyi kaaʋ.

Kɩjɩkpʋʋ lutozo ŋgʋ taa lɛ, kudoloŋ sakɩyɛ sʋ ɛjaɖɛ taa. Patɩna mbʋ wiɖiyi pana. kudoloŋ tɔɔ mbʋ mbʋ ɖɔmbɛɛ taawɛɛkɩ yɔ.

Kɩjɩkpʋʋ nakʋ ŋgʋ lɛ kpɩzɩŋ cɩkpɛndʋʋ nakʋyʋ. Cɩkpɛndʋʋ ŋgʋ kihuuzi ɛjaɖɛ yɔɔ kɩyakɩŋ naadozo, ɛlɛ mintʋsʋʋ kaawɛ ɖenɖe Izrayɛɛlɩ piya ñaawɛɛ yɔ.

Kɛdɛzaɣ lɛ, Ɛsɔ heyi ɛ-ɛjaɖɛ taa mba se pa-taa paa weyi lɛ, ɛtaa heɣa calɩm ɛ-pɔɔyʋʋ yɔɔ. Ɛsɔ tiyiyu kaɣ tɛzʋʋ Egipiti ɛjaɖɛ. Ye Ɛsɔ tiyiyu ɛna calɩm ɖɩɣa nakɛyɛ pɔɔyʋʋ yɔɔ yɔ, ɛɛkʋʋ ɛyaa mba pɛwɛ ka-taa yɔ. Ɛlɛ ɖɩsɩ nzɩ sɩ-pɔɔyɩŋ yɔɔ calɩm fɛyɩ yɔ, Ɛsɔ tiyiyu kʋʋ ɛyaa nɛ kpɩna pɔ-kɔɔnɔɔ piya. Kɩjɩkpʋʋ hiu ŋgʋ lɛ.

Kɩjɩkpɩŋ ɛnɩ ɩ-wayɩ lɛ, Faraɔɔ ha nʋmɔʋ Izrayɛɛlɩ piya se sɩɖɛɛ. Sɩsɩ ñaatɛm sɩ-tɩ ñɔɔzʋʋ, sɩkʋyɩ ɖoo ana a-taa nɛ sɩpaɣzɩ Egipiti lɩʋ ɖɔnɛ ɖɔm.

Egipiti Lɩʋ ñʋŋ 7 puwolo 12.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ