Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

HƆƆLƲƲ 2

Kpaɣnɩ Tɛʋ sɔsɔʋ nɛ puwolo Egipiti Lɩʋ

Kpaɣnɩ Tɛʋ sɔsɔʋ nɛ puwolo Egipiti Lɩʋ

Ɛyaa lutozo yeke hiɣni ñʋʋ yabʋ tɛʋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa. Ɛlɛ pazɩ pazɩ lɛ, papaɣzɩ huuu nɛ patalɩ kudokiŋ kudokiŋ tɛtʋ yɔɔ. Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩwa nɛ pɩla pɩnzɩ 352 lɛ, palʋlɩ Abraham. Ðɩkaɣ naʋ se ɛzɩ Ɛsɔ kaaheyiɣ Abraham yɔ, ɛha-ɩ abalɩbɩɣa nɛ payaa-kɛ se Izaakɩ. Pʋwayɩ lɛ, Izaakɩ ñalʋlɩ abalɩbiya naalɛ. Sɩ-taa lɛ, Ɛsɔ kaasɔɔlɩ Yakɔɔb na.

Yakɔɔb hɔʋ kaapaɣlaa: Ɛɛwɛna abalɩbiya 12 nɛ halɩbiya. Yakɔɔb pɩyalaa taa 10 taasɔɔlɩ pe-neu Yosɛɛfʋ nɛ pakpa-ɩ pɛpɛdɩ nɛ ɛpɩsɩ yom Egipiti. Pʋwayɩ lɛ, Yosɛɛfʋ pɩsɩ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Egipiti taa. Haŋaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ lɩwa lɛ, pɩha Yosɛɛfʋ nʋmɔʋ nɛ ɛtakɩ ɛ-ɖalaa se ɛna se pa-laŋa lɛɣzaa. Pʋwayɩ lɛ, Yakɔɔb hɔʋ tɩŋa wolo kɩcaɣ Egipiti. Mba payaɣ ɖɔɖɔ se Izrayɛɛlɩ Piya. Palʋlɩ Abraham nɛ pɩla pɩnzɩ 290 lɛ, tɔm ndʋ tɩlaba.

Izrayɛɛlɩ Piya caɣ Egipiti pɩnzɩ 215. Yosɛɛfʋ kɔm nɛ ɛsɩ lɛ, papɩsɩ yomaa peeɖe. Pʋwayɩ lɛ palʋlɩ Moyizi, weyi Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ Izrayɛɛlɩ Piya Egipiti yomiye taa yɔ. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm Hɔɔlʋʋ NAALƐ taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 857.

 

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KƐDAƔ 11

Kajalaɣ Tɩŋgaɣyʋʋ

Ŋnaɣ tɩŋgaɣyʋʋ lɛ, ɛbɛ hen yɔɔ pɩwɛɛ se pɩtɔzɩ-ŋ?

KƐDAƔ 12

Ɛyaa maɣ Tilimiye Sɔsɔyɛ

Pɩtaakɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛ-nɩŋgbaaŋ hɔm wɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ halɩ nɛ sɔnɔ.

KƐDAƔ 13

Abraham Kɛ Ɛsɔ Taabalʋ

Ɛbɛ yɔɔ Abraham yebi pɛɛyɛ wezuu ŋgʋ ɛcakaɣ yɔ nɛ ɛɖɛɛ nɛ ɛpaɣzɩ sʋʋ kizinzikiŋ tɛɛ?

KƐDAƔ 14

Ɛsɔ Takɩɣ Abraham Tisuu

Ɛbɛ Yehowa pɔzɩ Abraham se ɛkpaɣ ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ nɛ ɛlaa?

KƐDAƔ 15

Looti Halʋ Kisini Ɛ-wayɩ

Mbʋ ɛlaba yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ nɩɩyɩ.

KƐDAƔ 16

Izaakɩ hiɣ halʋ kɩbanʋ

Ɛbɛ kaasɩnɩ Rebeka nɛ ɛkɛ halʋ kɩbanʋ? E-keɖeɣa na yaa nabʋyʋ ɖɔɖɔ?

KƐDAƔ 17

Ezaawuu nɛ Yakɔɔb

Pa-caa, Izaakɩ, sɔɔlɩ Ezaawuu nɛ pɩkɩlɩ, ɛlɛ po-ɖoo, Rebeka, ñɔsɔɔlɩ Yakɔɔb nɛ pɩkɩlɩ.

KƐDAƔ 18

Yakɔɔb woki Haaraɣ

Yakɔɔb kaasɔɔlɩ Rasɛɛlɩ, ɛlɛ Leya Rasɛɛlɩ calɩ kpaɣʋ halʋ.

KƐDAƔ 19

Yakɔɔb wɛnɩ hɔʋ sɔsɔʋ

Yakɔɔb pɩyalaa 12 hɩla pakpaɣ nɛ paha Izrayɛɛlɩ cejewe 12 yaa we?

KƐDAƔ 20

Diina tɔlɩ kpaca taa

Pɩtɩŋa pɩpaɣzɩnɩ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ na.

KƐDAƔ 21

Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-ɖalaa

Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ pa-taa nabɛyɛ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pakʋʋ pe-neu?

KƐDAƔ 22

Paɖʋ Yosɛɛfʋ salaka taa

Patɩɖʋ-ɩ salaka se ɛmanɩ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ paɖʋ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlabɩ kɩbandʋ.

KƐDAƔ 23

Faraɔɔ ɖoza

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ naŋ lʋbɛ nɛ lɔtʋ lʋbɛ pɛ-hɛkʋ taa.

KƐDAƔ 24

Yosɛɛfʋ takɩɣ ɛ-ɖalaa

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛna se kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɛpɛdɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ yom yɔ, pɛlɛɣzaa yaa patɩlɛɣzɩ?

KƐDAƔ 25

Yakɔɔb hɔʋ tibi Ejipiti

Ɛbɛ payaɣ Yakɔɔb hɔʋ taa mba se Izrayɛɛlɩ piya nɛ paayaɣ-wɛ se Yakɔɔb piya?

KƐDAƔ 26

Yɔb wɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa

Yɔb lesi ɛ-ñɩm, ɛ-alaafɩya nɛ e-piya tɩŋa, ob lost his wealth, his health, and all his children. Ɛzɩ Ɛsɔ hɔŋaɣnɩ Yɔb nɩŋgbaaŋ na?

KƐDAƔ 27

Egipiti wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ

Ɛbɛ eheyi ɛ-ɛyaa se pakʋ Izrayɛɛlɩ abalɩbiya tɩŋa?

KƐDAƔ 28

Ɛzɩma payabɩ Moyizi ñʋʋ yɔ

E-ɖoo kaañɩnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ se ɛya ɛ-ñʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paaɖʋ paɣtʋ se pakʋ Izrayɛɛlɩ abalɩbiya tɩŋa.

KƐDAƔ 29

Moyizi sewa

Moyizi kaawɛnɩ pɩnzɩ 40 lɛ, ɛmaɣzaa se ɛtalaa se ɛya Izrayɛɛlɩ piya ñʋʋ, ɛlɛ ɛtaatalɩta.

KƐDAƔ 30

Cɔkɔyɛ mʋʋ miŋ

Ɛsɔ tɩŋnɩ maamaaci lakasɩ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ eheyi Moyizi se alɩwaatʋ talaa se ɛlɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya Ejipiti.

KƐDAƔ 31

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ powobi Faraɔɔ cɔlɔ

Ɛbɛ yɔɔ Faraɔɔ tiwelisini Moyizi nɛ eyele Izrayɛɛlɩ piya?

KƐDAƔ 32

Kɩjɩkpɩŋ 10

Ɛsɔ kaakɔnɩ kʋñɔmɩŋ 10 Ejipiti yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Faraɔɔ kizaa se eeyeki Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ.

KƐDAƔ 33

Pɛtɛzɩ Teŋgu kɩsɛɛmʋʋ

Ɛsɔ ɖoŋ taa lɛ, Moyizi wɛɛ nɛ ɛtayɩɣ Teŋgu kɩsɛmʋʋ tam naalɛ taa nɛ Izrayɛɛlɩ piya ɖɔ tɛtʋ waɣɖɛ yɔɔ nɛ pɛtɛzɩ teŋgu.