Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 10

Tɛʋ SɔSɔʋ

Tɛʋ SɔSɔʋ

ƐYAA mba patɩsʋʋ mɛlɛ taa yɔ, pataakeŋ natʋyʋ. Pataatisi se Tɛʋ Sɔsɔʋ kaɣ nɩʋ. Paawɛɛ pohoŋuu Noa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ po-hoŋa ana, aakaɣ leɖuu.

Pɩkɛdaa lɛ, tɛʋ paɣzɩ nɩʋ yem tuda. Lɩm lɩwaɣ nɛ ɛsɔdaa nɛ pɩfalɩɣ ɛzɩ ŋpɩyɩɣ lɩm tɔka taa yɔ. Noa ɛɛwɛnɩ toovenim! Ɛlɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛtasɩ sʋʋ mɛlɛ taa. Yehowa ɖɩɣ nɔnɔɔ kpɩyɩ kpɩyɩ.

Pitileɖi lɛ, lɩm paɣzɩ huuzuu tɛtʋ yɔɔ. Lɩm pɩsɩ pɔsɩ sɔsɔsɩ. Pɩkpɛzɩɣ tɩŋ nɛ pɩɖakɩ, pipilinziɣ pɛɛ sɔsɔna nɛ pɩfalɩɣ yem. Sɔɔndʋ paɣzɩ kpaʋ ɛyaa. Peseɣ nɛ pakpaɣ piyisi yɔɔ. Pɛwɛɛ pekpiɖiɣ se ye paanawa yɔ, paakemsini Noa nɛ pasʋʋ mɛlɛ taa. Ŋgʋ lɛɛlɛɛyɔ paapɩzɩɣ patasɩ sʋʋ.

 Lɩm wɛɛ pʋɖɔʋ nɛ pʋɖɔʋ tɛtʋ yɔɔ. Tɛʋ wɛɛ kɩlɩɣnɩ ɛsɔdaa nɛ kɩfalɩɣ tɛtʋ yɔɔ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40. Lɩm paɣzɩ huuzuu pʋŋ cikpeŋ nɛ pʋŋ sɔsɔŋ yɔɔ. Ɛzɩ Ɛsɔ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ, ɛyaa nɛ kpɩna wena ataawɛɛ mɛlɛ taa yɔ, asɩ payɩ. Ɛlɛ mba paawɛ mɛlɛ taa yɔ, pehiɣ ñʋʋ yabʋ.

Noa nɛ ɛ-pɩyalaa palabʋ mɛlɛ yɔ, palabɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ. Lɩm seɣ mɛlɛ nɛ kɩwɛɛ pɩ-yɔɔ yem tɛmm. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, tɛʋ yele nɩʋ nɛ wɩsɩ paɣzɩ ñaɣʋ. Teŋgu sɔsɔʋ ɛɛwɛnɩ paa le tɛtʋ yɔɔ. Ɛyʋ pɩzaɣ se ɛna mɛlɛ yeke na lɩm yɔɔ.

Ðogowaa sɩba. Pataatasɩ wɛʋ se pala ɛyaa kañatʋ. Po-ɖoonaa nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa lɛlaa kaasɩba ɖɔɖɔ. Nɛ pa-caanaa yɔ, ɛbɛ talɩ-wɛ?

 Ðogowaa caanaa taakɛ ɛyaa ɛzɩ ɖa yɔ. Paakɛ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ nɛ pɔkɔɔ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ labɩna tɛʋ nɩɣaɣ lɛ, patɩsɩ ɛzɩ ɛyaa lɛlaa yɔ. Paɖaɣnɩ pɩsʋʋ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ papɩsɩ ɛsɔdaa. Ɛlɛ pataatasɩ wɛnʋʋ waɖɛ se pɛwɛɛ Ɛsɔ hɔʋ taa. Papɩsɩ Sataŋ tiyiyaa. Mba Bibl yaɣ se aleewaa.

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ la nɛ helim ma tɛtʋ yɔɔ nɛ tɛʋ sɔsɔʋ lɩm paɣzɩ sɔʋ. Fenasɩ kagbanzɩ wayɩ lɛ, mɛlɛ wolo kɩcaɣ pʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ñʋʋ taa. Kɩyakɩŋ sakɩyɛ wayɩ, ɛyaa mba paawɛ mɛlɛ taa yɔ pɔcɔŋaɣnɩ awayɩ lɛ, pʋŋ yeke panaɣaɣ. Lɩm wɛɛ pɩsɔʋ nɛ pɩsɔʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Noa yele sumaɣ kɩkpɛɛdaɣ nakɛyɛ, payaɣ-kɛ se kaŋgaɖɩyɛ, nɛ kalɩɩ mɛlɛ taa. Kɛyɛlɩ pazɩ lɛ kapɩsɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kaataanaɣ lone se kacaɣ. Kɛwɛɛ kowoki mbʋ nɛ kapɩsɩɣ nɛ kacakɩ mɛlɛ yɔɔ.

Noa ñɩnaɣ se ɛna se ɛzɩ lɩm sɔ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ labɩna nɛ pʋwayɩ lɛ, eyele ehooye nɛ ɖɩlɩɩ mɛlɛ taa. Ɛlɛ ehooye pɩsɩ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩɩtaanaɣ lone se ɖɩcaɣ. Noa tasɩ-ɖɩ yebu nabʋlɛ ɖeɖe, ɖɩpɩsaɣ lɛ ɖɩ-njʋyɛ taa nɛ tɩʋ nakʋyʋ hayʋʋ. Peeɖe Noa nawa se lɩm sɔ tɛtʋ yɔɔ. Noa tasɩ tiyuu ehooye nabudozo ɖeɖe lɛ, ɖihiɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩpɩzaɣ ɖɩcaɣ yɔ.

Peeɖe Ɛsɔ yɔɔdɩnɩ Noa nɛ eheyi-i se: ‘Ña nɛ ñɔ-hɔʋ nɛ kpɩna ɩlɩɩ mɛlɛ taa.’ Paacaɣʋ mɛlɛ taa yɔ, pɩɖɛ pɩnaɣ yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma pa-tɩŋa pa-taa ɛɛwɛ leleŋ paalɩ cɩŋgɩlɩm nɛ mɛlɛ taa lɛ?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 7:10-24; 8:1-17; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:19, 20.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ