Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 4

Pɔɖɔɔnɩ-wɛ Kaɖaɣ Taa

Pɔɖɔɔnɩ-wɛ Kaɖaɣ Taa

CƆNƖ nɛ ŋna mbʋ piɖiɣni labʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Pɛwɛɛ pɔɖɔɔnʋʋ Aɖam nɛ Ɛva se palɩɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ palaba kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ. Pɩ-yɔɔ Yehowa wɛɛ ɛhɔŋ pa-nɩŋgbaaŋ. Ŋsɩm kɩwɛɛkɩm mbʋ Aɖam nɛ Ɛva palaba yɔ?

Pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Ɛsɔ kaaheyi-wɛ se papɩzɩɣ pɔtɔɔ tɩŋ weyi ɩɩwɛ kaɖaɣ taa yɔ, i-pee. Ɛlɛ, Ɛsɔ kizini-wɛ se pataatɔɔ tɩʋ nakʋyʋ piye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔtɔɔ-ɖɩ yɔ, pasɩkɩ. Ɛsɔ kaasɩ tɩʋ ŋgʋ ɛ-tɩ. Ðɩna mbʋ se ye ŋkpaɣ lɛlʋ pʋyʋ yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu, yaa we? Ɛlɛ, Aɖam nɛ Ɛva pɔɖɔm Ɛsɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yaa we? Ðɩna mbʋ pɩlaba yɔ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Ɛva kaawɛ e-yeke kaɖaɣ taa lɛ, ɖʋm nɔɔyʋ yɔɔdɩnɩ-ɩ. Maɣzɩ kpem nɛ ŋna, ɖʋm maɣmaɣ yɔɔdaa! Ðʋm ɛnʋ eheyi Ɛva se ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ Ɛsɔ kizini-wɛ se pataatɔɔ yɔ. Ɛlɛ, Yehowa kaalɩzɩ ɖʋmaa lɛ, pataayɔɔdʋʋ. Pɩ-tɔbʋʋ se nɔɔyʋ wɛnɩ ɛlakɩ nɛ ɖʋm ɛnʋ ɛyɔɔdʋʋ. Anɩ pʋdʋ?

Pɩtaakɛ Aɖam. Pɩɩkɛ Ɛsɔ tiyiyaa mba Yehowa kaalɩzɩ ɖooo lɔŋ pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ tɛtʋ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ. Ŋgʋ Ɛsɔ tiyiyaa mba ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩna-wɛ. Tiyiyu ɛnʋ ɛpɩsɩ cajayɛ tʋ. Ɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ se ɛpɩzaɣ ɛpɩsɩ wiyaʋ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ. Nɛ ɛñɩnaɣ se ɛyaa ɩñamɩ-ɩ nɛ peyele Yehowa. Tiyiyu ɛnʋ ɛlabɩnɩ nɛ ɖʋm yɔɔdɩ.

Tiyiyu ɛnʋ ɛpɩzaa ɛcɛtɩ Ɛva. Eheyi Ɛva se ye ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ Ɛsɔ kizini-wɛ yɔ, ɛwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ. Nɛ Ɛva tisi nɛ ɛtɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, Aɖam ɖɔɖɔ ñɔtɔɔ. Aɖam nɛ Ɛva patɩña Ɛsɔ, pɩ-yɔɔ ɛɖɔɔnɩ-wɛ kaɖaɣ taa.

Ɛlɛ, kɩyakʋ nakʋyʋ kaɣ kɔm, Ɛsɔ yeki nɛ pɔñɔɔzɩ tɛtʋ nɛ tɩpɩsɩ ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ yɔ. Ðiwokini ɛzɩdaa lɛ, ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ ɛzɩma ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ waɖɛ nɛ ŋla tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩna mbʋ pɩtɛmnɩ Aɖam nɛ Ɛva yɔ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:16, 17; 3:1-13, 24; Natʋ 12:9.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ