Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 9

Noa Saɣ Mɛlɛ

Noa Saɣ Mɛlɛ

NOA kaawɛnɩ halʋ kʋyʋm nɛ abalɩbiya naadozo. Ɛ-abalɩbiya mba pa-hɩla lɛ Sɛm, Kam nɛ Yafɛɛtɩ. Nɛ paa ɛ-pɩyalʋ weyi lɛ, ɛɛwɛnɩ halʋ. Mbʋ labɩna nɛ Noa hɔʋ taa ɛyaa kpɛndɩ lutozo.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Ɛɔ ɖʋ Noa tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ. Eheyi-i se ɛsaɣ mɛlɛ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Mɛlɛ ŋgʋ kɩwɛɣ ɛzɩ aɖakaɣ sɔsaɣ yɔ. Ɛsɔ heyi Noa se ‘ɛma kɔɔnɔɔ ɛsɔdaa kuduyuu, naalɛ ŋgʋ nɛ tozo ŋgʋ.’ Noa nɛ ɛ-hɔʋ pɛwɛɣ kuduyuu kʋyʋmʋʋ tɛɛ, kpɩna wɛɛ lɛɛkʋ tɛɛ nɛ tɔɔnasɩ wɛɛ tozo ŋgʋ tɛɛ.

Ɛsɔ heyi ɖɔɖɔ Noa se ɛtaa aŋwɔ mɛlɛ, kɩ-taa nɛ kɩ-yɔɔ nɛ lɩm ɛtaasʋʋ kɩ-taa. Ɛsɔ tɔ se: ‘Mankaɣ labʋ nɛ lɩm wadɩ tɛtʋ yɔɔ se mankʋ hadɛ cɩnɛ paa tomnaɣ ŋga kɛwɛnɩ wezuu yɔ. Mbʋ mbʋ pɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se pɩsɩ.’

Noa nɛ ɛ-pɩyalaa pewelisini Yehowa nɛ papaɣzɩ mɛlɛ saɣʋ. Ɛlɛ ɛyaa lɛlaa ñɛwɛɛ pohoŋuu-wɛ. Pɛwɛɛ kɩdɛkɛdɩm labʋ yɔɔ. Noa heyi-wɛ mbʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ yɔ, ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ titisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

 Pakpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pasaɣnɩ mɛlɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩɩpaɣlaa. Pɛtɛm mɛlɛ saɣʋ pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Ɛsɔ heyi Noa se ɛsʋzɩ kpɩna kɩ-taa. Paa kpɩnɛ nɖɩ lɛ, ɖɩ nɛ ɖɩ-ɛgbaɣdʋ, naalɛ naalɛ, abalʋ nɛ halʋ. Piyele kpɩna naayɛ lɛ, ɛsʋzɩ-yɛ mɛlɛ taa lʋbɛ, lʋbɛ. Ɛsɔ heyi ɖɔɖɔ Noa se ɛsʋzɩ sumasɩ ndɩ ndɩ mɛlɛ taa. Mbʋ mbʋ Ɛsɔ pɔzɩ Noa se ɛla yɔ, ɛlabɩ-pʋ ɖeyi ɖeyi.

Pʋwayɩ lɛ, Noa nɛ ɛ-hɔʋ pasʋʋ mɛlɛ taa. Pasʋwa lɛ, Ɛsɔ ɖɩɣ nɔnɔɔ. Noa nɛ ɛ-hɔʋ pacaɣ nɛ paɖaŋ Ɛsɔ. Maɣzɩ se ña ɖɔɖɔ ŋŋwɛ pɔ-cɔlɔ mɛlɛ taa. Ɛzɩ lɩm kaɣ wadʋʋ tɛtʋ yɔɔ ɛzɩ Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ yɔ?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:9-22; 7:1-9.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ