Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 5

Kʋñɔŋ Paɣzaa

Kʋñɔŋ Paɣzaa

AÐAM nɛ Ɛva palɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa pɩtɛ lɛ, pakatɩ tɩlasɩ sakɩyɛ. Palakaɣ kʋñɔŋ pʋcɔ nɛ pehikiɣ tɔɔnaɣ. Pataatasɩɣ naʋ tɩŋ kɩbaŋ, ɛlɛ kpaŋnɩsɔɔ nɛ aliizona kaacɔnɩ-wɛ ata. Aɖam nɛ Ɛva pekizi Ɛsɔ ñam nɛ patɩtasɩ kɛʋ ɛ-taabalaa lɛ, mbʋ pɩlɩ-wɛ pɩ-taa lɛ.

Mbʋ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ pɩkɩlɩ yɔ lɛ se, Aɖam nɛ Ɛva pataapɩzɩɣ patasɩ caɣʋ wezuu tam. Tɔzɩ se Ɛsɔ heyi-wɛ se ye pɔtɔɔ tɩʋ nakʋyʋ piye yɔ, pasɩkɩ. Ye mbʋ kɩyakʋ ŋgʋ pɔtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ yɔ, puwiye maɣmaɣ papaɣzɩ kpadɩyʋʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, pasɩ. Pɩkɛnɩ kɩmɛlɛndʋ siŋŋ se petikemsini Ɛsɔ!

Ɛsɔ ɖɔɔnɩ Aɖam nɛ Ɛva Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa pʋcɔ nɛ palʋlɩ piya. Pʋ-tɔbʋʋ se piya nzɩ sɩkaɣ kpadɩyʋʋ nɛ sɩsɩ ɖɔɖɔ.

Ye Aɖam nɛ Ɛva paañam Yehowa yɔ, pa nɛ pe-piya paanɩ  wezuu leleŋ. Paacaɣ koboyaɣ taa tɛtʋ yɔɔ tam. Pa-taa nɔɔyʋ taakpadɩyɩ yaa taatɔlɩ kʋdɔŋ nɛ ɛsɩ.

Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛyaa ɩcaɣ wezuu koboyaɣ taa tam. Ɛlabɩ tamaɣ se wiɖiyi pɩkaɣ labʋ mbʋ. Tɛtʋ tɩŋa kaɣ wɛʋ kajʋka nɛ ɛyaa tɩŋa wɛɛ alaafɩya. Paa weyi ɛkaɣ kɛʋ Ɛsɔ taabalʋ nɛ taabalɩyɛ kaɣ wɛʋ ɛyaa hɛkʋ taa.

Ɛva taatasɩ kɛʋ Ɛsɔ taabalʋ, pɩ-yɔɔ ɛlʋlaɣ e-piya lɛ, pɩlakaɣ-ɩ kaɖɛ. Ɛnɩwaɣ wɩzasɩ. Ɛtɩña Yehowa mbʋ labɩna nɛ pɩkɔnɩ-ɩ laŋwɛɛkɩyɛ, yaa we?

Aɖam nɛ Ɛva paawɛnɩ pɩyalaa nɛ pɛlaa sakɩyɛ. Palʋlɩ pa-kajalaɣ pɩɣa lɛ, payaa-kɛ se Kayɩnɩ. Payaa pa-pɩɣa naalɛ ñɩŋga se Aabɛɛlɩ. Ŋsɩm mbʋ pɩtalɩ piya nzɩ yɔ?

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:16-23; 4:1, 2; Natʋ 21:3, 4.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ