Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 7

Ɛyʋ Weyi Ɛɛwɛ Abalɩtʋ Yɔ

Ɛyʋ Weyi Ɛɛwɛ Abalɩtʋ Yɔ

ƐYAA wɛɛ pɔɖɔʋ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ lɛ, pa-taa sakɩyɛ wɛɛ palakɩ kɩdɛkɛdɩm ɛzɩ Kayɩnɩ yɔ. Ɛlɛ nɔɔyʋ ñaawɛ ndɩ. Payaɣ-ɩ se Enɔɔkɩ. Enɔɔkɩ ɛɛwɛ abalɩtʋ. Ɛyaa mba paacɔ-ɩ pata yɔ palakaɣ kɩdɛkɛdɩm, ɛlɛ Enɔɔkɩ taayele Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ.

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa lakaɣ kɩdɛkɛdɩm alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ? Ŋtɔzʋʋ, Atuzi Aɖam nɛ Ɛva nɛ pɔtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ Ɛsɔ kaatɔm se pataatɔɔ yɔ? Ɛsɔ tiyiyu kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ. Bibl yaɣ-ɩ se Sataŋ. Ɛwɛɛ ɛñakɩ pana se etuzi paa weyi nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa Ɛsɔ tiyi Enɔɔkɩ se ewolo eheyi ɛyaa tɔm ndʋ tɩtɩkɛdɩnɩ-wɛ yɔ. Tɔm ndʋ yɔ: ‘Ɛsɔ kaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɩŋa wiɖiyi.’ Pɩtaala ɛyaa mba leleŋ se panɩɩ tɔm ndʋ. Halɩ pɩtɩla pañɩnaɣ se pakʋ Enɔɔkɩ. Pɩɩpɔzaa se Enɔɔkɩ ɛwɛɛ  abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ eheyi ɛyaa mba mbʋ Ɛsɔ ñɩnɩɣ labʋ yɔ.

Ɛsɔ taapɩzɩɣ eyele Enɔɔkɩ se ɛcaɣ wezuu pileɖi ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba pɛ-hɛkʋ taa. Enɔɔkɩ kaacaɣ wezuu cɛɛkɛ pɩnzɩ 365 yeke na. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɔŋ se “cɛɛkɛ pɩnzɩ 365 yeke na”? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa kaawɛ ɖoŋ pɩkɩlɩ nɛ pacakaɣ wezuu pileɖiɣ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ Enɔɔkɩ pɩyalʋ Matuusalaa yɔ, ɛɛcaɣ wezuu pɩnzɩ 969 tem!

Enɔɔkɩ sɩm wayɩ ɛyaa tɛzaɣ labʋ kɩwɛɛkɩm. Bibl tɔŋ se ‘ndʋ payɩ pamaɣzaɣ yɔ, tɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm alɩwaatʋ kpeekpe’ nɛ ‘tɛtʋ kpeekpe yɔɔ kañatʋ kaaɖɔwa.’

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ tɩlasɩ ɩɩɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Sataŋ kaahiɣ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛtɩŋaɣna nɛ etuzuu ɛyaa se pala kɩwɛɛkɩm yɔ. Ðɩkaɣ kɩ-tɔm yɔɔdʋʋ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 5:21-24, 27; 6:5; Ebree mba 11:5; Yuudi 14, 15.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ