Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 2

Kaɖaɣ Kɩbaŋa

Kaɖaɣ Kɩbaŋa

CƆNƖ tɛtʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋna! Pɩtɩŋa pɩwɛ kajʋka tɩ-yɔɔ! Cɔnɩ ñɩtʋ, tɩŋ, tɩŋ hɛtʋ nɛ kpɩna tɩŋa nɛ ŋna. Ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ tu nɛ mʋʋzɩŋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ?

Ɛzɩma pɩlaba nɛ kaɖaɣ kanɛ kɛwɛɛ kajʋka mbʋ? Yele ɖɩna ɛzɩma Ɛsɔ ñɔɔzɩ tɛtʋ se ɖɩpɩzɩ ɖɩcaɣ tɩ-yɔɔ yɔ.

Kajalaɣ lɛ, Ɛsɔ labɩ ñɩtʋ se tihuuzi tɛtʋ yɔɔ. Ɛlabɩ ɖɔɖɔ cɔkɔɔ nɛ tɩŋ ndɩ ndɩ. Wondu ndʋ tɩ-tɩŋa tɩlabɩnɩ nɛ tɛtʋ  wɛɛ kajʋka mbʋ yɔ. Ɛlɛ, cɔkɔɔ nɛ tɩŋ ɛnɩ ɩwɛnɩ wazaɣ lɛɛka. Ɩ-taa sakɩyɛ lʋlaɣ tɔɔnasɩ kɩbanzɩ.

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ la kpakpasɩ nɛ sɩwɛɛ lɩm taa nɛ ɛla ɖɔɖɔ sumasɩ nɛ sɩsɩ ñakʋyʋʋ ɛsɔdaa. Ɛlabɩ hasɩ, agunaa nɛ kpaŋnaŋ; kpɩna sɔsɔna nɛ cikpena. Kpɩna wena ŋsɩma? Ða-taa wɛ leleŋ se Ɛsɔ labɩ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ nɛ ɛha-ɖʋ, yaa we?

Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ ñɔɔzɩ tɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ nɛ kɩwɛɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛyaa lone nɖɩ se Edɛɛnɩ kaɖaɣ. Pɩtɩŋa payɩ pɩɩwɛ kajʋka kaɖaɣ ŋga ka-taa. Nɛ Ɛsɔ ɛɛsɔɔlaa se tɛtʋ tɩŋa ɛwɛɛ kajʋka ɛzɩ kaɖaɣ ŋga ɛlaba yɔ.

Ɛlɛ tasɩ cɔnʋʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ camɩyɛ nɛ ŋna. Ŋsɩm mbʋ Ɛsɔ nawa nɛ pɩfɛyɩ kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ? Ðɩkaɣ-pʋ naʋ.

Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:11-25; 2:8, 9.

Kpɛlɛkʋʋ tɔm pɔzʋʋ