Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

HƆƆLƲƲ 1

Kpaɣnɩ Wondu Lɩzʋʋ nɛ Puwolo Tɛʋ Sɔsɔʋ

Kpaɣnɩ Wondu Lɩzʋʋ nɛ Puwolo Tɛʋ Sɔsɔʋ

Alɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tataa? Le wɩsɩ, fenaɣ, tɩɩnzɩ nɛ mbʋ mbʋ ɖɩnaɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩlɩnaa? Toovenim, Bibl yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa. Pɩ-yɔɔ ɖa-takayaɣ paɣzɩɣnɩ tɔm ndʋ Bibl kɛdɩɣ wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ yɔ.

Ðɩkɔŋ naʋ se ɛyaa mba Ɛsɔ calɩ lɩzʋʋ yɔ, pɛkɛ feziŋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Payaɣ feziŋ ɛnɩ se Ɛsɔ tiyiyaa. Ɛlɛ, Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ se ɛyaa, ɛzɩ ɖa yɔ, ɩcaɣ tɩ-yɔɔ. Ɛsɔ ɛɛlɩzɩ abalʋ nɛ halʋ nɛ payaa-wɛ se Aɖam nɛ Ɛva. Ɛɛsɩ-wɛ kaɖaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ taa. Ɛlɛ patɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Pɩ-yɔɔ pɔɖɔɔnɩ-wɛ kaɖaɣ ŋga ka-taa.

Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ Aɖam nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ sɔsɔʋ nɩwa yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 1656. Ɛyaa sakɩyɛ kaacaɣ wezuu pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa. Sataŋ nɛ e-tiyiyaa kɩdɛkɛdaa paawɛ ɛsɔdaa. Tɛtʋ yɔɔ lɛ, Kayɩnɩ nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa lɛlaa, pɩkpɛndɩnɩ ɖogowaa ñaawɛna. Ɛlɛ ɛyaa kɩbama ɛzɩ Aabɛɛlɩ, Enɔɔkɩ nɛ Noa kaawɛ tɛtʋ yɔɔ ɖɔɖɔ. KAJALAƔ Hɔɔlʋʋ taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ pa nɛ mbʋ pɩɩlabɩ pa-alɩwaatʋ taa yɔ, pɩ-tɔm.

 

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KƐDAƔ 1

Ɛsɔ paɣzɩ wondu lɩzʋʋ

Wondu lɩzʋʋ ɖɩbazɩyɛ kɛdaɣ taa wɛ leleŋ nɛ ka-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ, halɩ pɩkpɛndɩ piya.

KƐDƔ 2

Kaɖaɣ Kɩbaŋa

Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ wɩlɩɣ se Edɛɛnɩ kaɖaɣ kɛ ŋgee lone kɩbanɖɛ nɖɩ Ɛsɔ lɩzaa yɔ. Ɛsɔ kaasɔɔlaa se tɛtʋ kpeekpe ɛwɛ ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ yɔ.

KƐDAƔ 3

Kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ nɛ ɛsɩɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Mba kaakɛnɩnɩ kajalaɣ nesi ɖɔkɩyaa.

KƐDAƔ 4

Pɔɖɔɔnɩ-wɛ Kaɖaɣ Taa

Bibl takayaɣ ŋga payaɣ se Kiɖe Tɛɛ Tɔm yɔ, kɔyɔɔdʋʋ ɛzɩma pelesi kalajaɣ paradisuu yɔ pɩ-tɔm.

KƐDAƔ 5

Kʋñɔŋ Paɣzaa

Pɔɖɔɔnɩ Aɖam nɛ Ɛva Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa lɛ, palabɩ kʋñɔŋ siŋŋ. Ye paañam Ɛsɔ yɔ, pa nɛ pe-piya paahiɣ koboyaɣ pe-wezuu caɣʋ taa.

KƐDAƔ 6

Pɩɣa kɩbaŋa nɛ pɩɣa kɩdɛkɛdaɣ

Bibl taa takayaɣ ŋga payaɣ se Kiɖe Tɛɛ Tɔm yɔ, tɔm ndʋ kɔyɔɔdʋʋ Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ pɔ-yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ ɛyaa mba pɩwɛɛ se ɖɩkɛna yɔ​—nɛ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩlɛɣzɩ lɔŋ yɔ.

KƐDAƔ 7

Ɛyʋ Weyi Ɛɛwɛ Abalɩtʋ Yɔ

Enɔɔkɩ kɩɖaʋ wɩlɩɣ se paa ɛyaa kɩdɛkɛda ɩcɔ-ɖʋ nɛ pataa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla kɩbam.

KƐDAƔ 8

Ðogowaa Kaawɛ Tɛtʋ yɔɔ

Kiɖe Tɛɛ Tɔm ñʋʋ 6, wɩlɩɣ se ɖogowaa mba payaɣ se Nefilimwaa yɔ, paawɛɛ tɛtʋ yɔɔ. Paakɛ Ɛsɔ tiyiyaa kɩdɛkɛdamba pakʋyɩ ɛsɔdaa nɛ pɔkɔɔ tataa yɔ pe-piya piya.

KƐDAƔ 9

Noa Saɣ Mɛlɛ

NKiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ wɩlɩɣ se Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pehiɣ ñʋʋ yabʋ Tɛʋ sɔsɔʋ taa. Pañaŋ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ lalaa kizaa se paawelisiɣ yɔ.

KƐDAƔ 10

Tɛʋ SɔSɔʋ

Noowa susaɣ tɔm se ɛpaɣ ɛyaa lɛ, pɛwɛɛ nɛ powoŋuu-i. Ɛlɛ tɛʋ paɣzɩ nɩʋ lɛ, po-woŋa ana asɩŋaa! Kalɩ nɛ ŋna ɛzɩma Noowa Aɖakaɣ yabɩ Noowaa, ɛ-hɔʋ nɛ kpɩna sakɩyɛ ñʋʋ yɔ.