Bibl kɛdasɩ takayaɣ

Kalɩ Bibl taa kɛdasɩ 116 tɔm. Sɩkɛ toovenim, sɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ, sɩ-taa fotonaa wɛ ɖeu.

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɛdasɩ toovenim ñɩnzɩ nzɩ sɩlɩnɩ Bibl taa yɔ. Kalɩ nɛ ŋna ɛyaa tɔm paɣzɩ tataa yɔ, kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ paɣzɩ wondu lɩzʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ.

KƐDAƔ 1

Ɛsɔ paɣzɩ wondu lɩzʋʋ

Wondu lɩzʋʋ ɖɩbazɩyɛ kɛdaɣ taa wɛ leleŋ nɛ ka-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ, halɩ pɩkpɛndɩ piya.

KƐDƔ 2

Kaɖaɣ Kɩbaŋa

Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ wɩlɩɣ se Edɛɛnɩ kaɖaɣ kɛ ŋgee lone kɩbanɖɛ nɖɩ Ɛsɔ lɩzaa yɔ. Ɛsɔ kaasɔɔlaa se tɛtʋ kpeekpe ɛwɛ ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ yɔ.

KƐDAƔ 3

Kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ nɛ ɛsɩɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Mba kaakɛnɩnɩ kajalaɣ nesi ɖɔkɩyaa.

KƐDAƔ 4

Pɔɖɔɔnɩ-wɛ Kaɖaɣ Taa

Bibl takayaɣ ŋga payaɣ se Kiɖe Tɛɛ Tɔm yɔ, kɔyɔɔdʋʋ ɛzɩma pelesi kalajaɣ paradisuu yɔ pɩ-tɔm.

KƐDAƔ 5

Kʋñɔŋ Paɣzaa

Pɔɖɔɔnɩ Aɖam nɛ Ɛva Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa lɛ, palabɩ kʋñɔŋ siŋŋ. Ye paañam Ɛsɔ yɔ, pa nɛ pe-piya paahiɣ koboyaɣ pe-wezuu caɣʋ taa.

KƐDAƔ 6

Pɩɣa kɩbaŋa nɛ pɩɣa kɩdɛkɛdaɣ

Bibl taa takayaɣ ŋga payaɣ se Kiɖe Tɛɛ Tɔm yɔ, tɔm ndʋ kɔyɔɔdʋʋ Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ pɔ-yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ ɛyaa mba pɩwɛɛ se ɖɩkɛna yɔ​—nɛ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩlɛɣzɩ lɔŋ yɔ.

KƐDAƔ 7

Ɛyʋ Weyi Ɛɛwɛ Abalɩtʋ Yɔ

Enɔɔkɩ kɩɖaʋ wɩlɩɣ se paa ɛyaa kɩdɛkɛda ɩcɔ-ɖʋ nɛ pataa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla kɩbam.

KƐDAƔ 8

Ðogowaa Kaawɛ Tɛtʋ yɔɔ

Kiɖe Tɛɛ Tɔm ñʋʋ 6, wɩlɩɣ se ɖogowaa mba payaɣ se Nefilimwaa yɔ, paawɛɛ tɛtʋ yɔɔ. Paakɛ Ɛsɔ tiyiyaa kɩdɛkɛdamba pakʋyɩ ɛsɔdaa nɛ pɔkɔɔ tataa yɔ pe-piya piya.

KƐDAƔ 9

Noa Saɣ Mɛlɛ

NKiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ wɩlɩɣ se Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pehiɣ ñʋʋ yabʋ Tɛʋ sɔsɔʋ taa. Pañaŋ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ lalaa kizaa se paawelisiɣ yɔ.

KƐDAƔ 10

Tɛʋ SɔSɔʋ

Noowa susaɣ tɔm se ɛpaɣ ɛyaa lɛ, pɛwɛɛ nɛ powoŋuu-i. Ɛlɛ tɛʋ paɣzɩ nɩʋ lɛ, po-woŋa ana asɩŋaa! Kalɩ nɛ ŋna ɛzɩma Noowa Aɖakaɣ yabɩ Noowaa, ɛ-hɔʋ nɛ kpɩna sakɩyɛ ñʋʋ yɔ.

KƐDAƔ 11

Kajalaɣ Tɩŋgaɣyʋʋ

Ŋnaɣ tɩŋgaɣyʋʋ lɛ, ɛbɛ hen yɔɔ pɩwɛɛ se pɩtɔzɩ-ŋ?

KƐDAƔ 12

Ɛyaa maɣ Tilimiye Sɔsɔyɛ

Pɩtaakɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛ-nɩŋgbaaŋ hɔm wɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ halɩ nɛ sɔnɔ.

KƐDAƔ 13

Abraham Kɛ Ɛsɔ Taabalʋ

Ɛbɛ yɔɔ Abraham yebi pɛɛyɛ wezuu ŋgʋ ɛcakaɣ yɔ nɛ ɛɖɛɛ nɛ ɛpaɣzɩ sʋʋ kizinzikiŋ tɛɛ?

KƐDAƔ 14

Ɛsɔ Takɩɣ Abraham Tisuu

Ɛbɛ Yehowa pɔzɩ Abraham se ɛkpaɣ ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ nɛ ɛlaa?

KƐDAƔ 15

Looti Halʋ Kisini Ɛ-wayɩ

Mbʋ ɛlaba yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ nɩɩyɩ.

KƐDAƔ 16

Izaakɩ hiɣ halʋ kɩbanʋ

Ɛbɛ kaasɩnɩ Rebeka nɛ ɛkɛ halʋ kɩbanʋ? E-keɖeɣa na yaa nabʋyʋ ɖɔɖɔ?

KƐDAƔ 17

Ezaawuu nɛ Yakɔɔb

Pa-caa, Izaakɩ, sɔɔlɩ Ezaawuu nɛ pɩkɩlɩ, ɛlɛ po-ɖoo, Rebeka, ñɔsɔɔlɩ Yakɔɔb nɛ pɩkɩlɩ.

KƐDAƔ 18

Yakɔɔb woki Haaraɣ

Yakɔɔb kaasɔɔlɩ Rasɛɛlɩ, ɛlɛ Leya Rasɛɛlɩ calɩ kpaɣʋ halʋ.

KƐDAƔ 19

Yakɔɔb wɛnɩ hɔʋ sɔsɔʋ

Yakɔɔb pɩyalaa 12 hɩla pakpaɣ nɛ paha Izrayɛɛlɩ cejewe 12 yaa we?

KƐDAƔ 20

Diina tɔlɩ kpaca taa

Pɩtɩŋa pɩpaɣzɩnɩ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ na.

KƐDAƔ 21

Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-ɖalaa

Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ pa-taa nabɛyɛ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pakʋʋ pe-neu?

KƐDAƔ 22

Paɖʋ Yosɛɛfʋ salaka taa

Patɩɖʋ-ɩ salaka se ɛmanɩ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ paɖʋ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlabɩ kɩbandʋ.

KƐDAƔ 23

Faraɔɔ ɖoza

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ naŋ lʋbɛ nɛ lɔtʋ lʋbɛ pɛ-hɛkʋ taa.

KƐDAƔ 24

Yosɛɛfʋ takɩɣ ɛ-ɖalaa

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛna se kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɛpɛdɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ yom yɔ, pɛlɛɣzaa yaa patɩlɛɣzɩ?

KƐDAƔ 25

Yakɔɔb hɔʋ tibi Ejipiti

Ɛbɛ payaɣ Yakɔɔb hɔʋ taa mba se Izrayɛɛlɩ piya nɛ paayaɣ-wɛ se Yakɔɔb piya?

KƐDAƔ 26

Yɔb wɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa

Yɔb lesi ɛ-ñɩm, ɛ-alaafɩya nɛ e-piya tɩŋa, ob lost his wealth, his health, and all his children. Ɛzɩ Ɛsɔ hɔŋaɣnɩ Yɔb nɩŋgbaaŋ na?

KƐDAƔ 27

Egipiti wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ

Ɛbɛ eheyi ɛ-ɛyaa se pakʋ Izrayɛɛlɩ abalɩbiya tɩŋa?

KƐDAƔ 28

Ɛzɩma payabɩ Moyizi ñʋʋ yɔ

E-ɖoo kaañɩnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ se ɛya ɛ-ñʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paaɖʋ paɣtʋ se pakʋ Izrayɛɛlɩ abalɩbiya tɩŋa.

KƐDAƔ 29

Moyizi sewa

Moyizi kaawɛnɩ pɩnzɩ 40 lɛ, ɛmaɣzaa se ɛtalaa se ɛya Izrayɛɛlɩ piya ñʋʋ, ɛlɛ ɛtaatalɩta.

KƐDAƔ 30

Cɔkɔyɛ mʋʋ miŋ

Ɛsɔ tɩŋnɩ maamaaci lakasɩ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ eheyi Moyizi se alɩwaatʋ talaa se ɛlɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya Ejipiti.

KƐDAƔ 31

Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ powobi Faraɔɔ cɔlɔ

Ɛbɛ yɔɔ Faraɔɔ tiwelisini Moyizi nɛ eyele Izrayɛɛlɩ piya?

KƐDAƔ 32

Kɩjɩkpɩŋ 10

Ɛsɔ kaakɔnɩ kʋñɔmɩŋ 10 Ejipiti yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Faraɔɔ kizaa se eeyeki Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ.

KƐDAƔ 33

Pɛtɛzɩ Teŋgu kɩsɛɛmʋʋ

Ɛsɔ ɖoŋ taa lɛ, Moyizi wɛɛ nɛ ɛtayɩɣ Teŋgu kɩsɛmʋʋ tam naalɛ taa nɛ Izrayɛɛlɩ piya ɖɔ tɛtʋ waɣɖɛ yɔɔ nɛ pɛtɛzɩ teŋgu.

KƐDAƔ 34

Tɔɔnaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ

Ŋgee tɔɔnaɣ kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ kalɩɣnɩ ɛsɔdaa na nɛ kɔtɔlʋʋ.

KƐDAƔ 35

Yehowa cɛlɩ ɛ-Paɣtʋ

Paɣtʋ naalɛ ndʋ kpaɖɩ Paɣtʋ Hiu?

KƐDAƔ 36

Sika neɣye

Ɛbɛ yɔɔ sama kaasɔɔlaa se kɛsɛɛ ɛsɔ weyi palabɩnɩ nɩŋgbacaɣlanaa yɔ?

KƐDAƔ 37

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

Kɩ-tɛ pɩ-taa kuduyuu taa ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ wɛɛ.

KƐDAƔ 38

Cɔŋɩyaa 12

Pa-taa hiu yɔɔdɩ tɔm kʋɖʋmtʋ ɛlɛ naalɛ ñɔyɔɔdɩ ndʋ tɩwɛ ndɩ yɔ. A-tɔm yɔɔ izrayɛɛlɩ mba tisiɣ?

KƐDAƔ 39

Aarɔɔnɩ ɖaʋ kpaɣ hɛtʋ

Ɛzɩma ɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlaa kɩpɩzɩɣ nɛ kɩkpaɣ hɛtʋ nɛ kɩlʋlɩ pee wena apɩwa yɔ ɖoo kʋyʋma taa?

KƐDAƔ 40

Moyizi Mabɩ Kaaʋ

Moyizi hiɣ mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ, ɛlɛ ɛɖʋ Ɛsɔ ɖɩwɩzɩyɛ ɖɔɖɔ.

STORY 41

Ðʋm weyi palabɩnɩ ñɩɣyʋʋ kɩsɛmʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiyi ɖʋmaa mba pɛwɛ sɔtʋ yɔ se pañasɩ Izrayɛɛlɩ mba?

KƐDAƔ 42

Kpaŋaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa

Kpaŋaɣ na nabʋyʋ nɛ Balaam ñatɩna-pʋ.

KƐDAƔ 43

Yozuwee pɩsɩ ñʋʋdʋ

Moyizi kpɛndɩ ɛwɛ ɖoŋ, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ pɛlɛɣzɩ Yozuwee e-lone taa?

KƐDAƔ 44

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

Ɛzɩma Rahaabɩ sɩnɩ abalaa naalɛ, nɛ ɛbɛ ɛpɔzɩ-wɛ se palabɩ-ɩ?

KƐDAƔ 45

Yɔɔrdaŋ pɔɔ tɛzʋʋ tɔm

Maamaaci lakasɩ nasɩyɩ laba alɩwaatʋ ndʋ cɔjɔnaa fɛyɩ lɩm taa yɔ.

KƐDAƔ 46

Yeriikoo kolonzi

Ɛzɩma nimaɣ yeba nɛ kolonŋa tɩtɔlɩ?

KƐDAƔ 47

Izrayɛɛlɩ taa mɩlʋ nɔɔyʋ

Ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ kʋɖʋm pɩzɩɣ nɛ ɛkɔnɩ kigiluu samaɣ kpeekpe yɔɔ?

KƐDAƔ 48

Gabaɔŋ mba lɛɣtʋ

Pepeɣzi Yozuwee nɛ Izrayɛɛlɩ mba nɛ paba la tamaɣ, ɛlɛ pɔɖɔm pa-tamaɣ yɔɔ.

KƐDAƔ 49

Wɩsɩ sɩŋaa

Ɛsɔ labɩ Yozuwee nabʋyʋ nɛ wiɖiyi ɛtaalabɩ-pʋ nɛ ɛna nɛ ɛtɩtasɩ-pʋ labʋ ɖɔɖɔ.

KƐDAƔ 50

Halaa naalɛ mba pɛwɛ abalɩtʋ yɔ

Baaraakɩ ɖiyini Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa nɛ ewoni you taa, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ pɛcɛlɩɣ Yayɛɛlɩ samtʋ?

KƐDAƔ 51

Ruti nɛ Nawomii

Ruti yebi ɛ-ɖɩɣa nɛ ewolo nɛ ɛcaɣ Nawomii cɔlɔ nɛ ɛsɛɛ Yehowa.

KƐDAƔ 52

Gideyɔɔ nɛ ɛ-ɛyaa 300

Ɛsɔ tɩŋnɩ lɩm ñɔʋ santaɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ yoyaa cabɩ.

KƐDAƔ 53

Yeftee ɖuwaa

Tamaɣ ŋga ɛlabɩ Yehowa yɔ, kaatukuuni e-ɖeke na, ɛlɛ kotukuuni ɖɔɖɔ ɛ-pɛlɛ.

KƐDAƔ 54

Abalʋ weyi ɛkɩlɩ ɖoŋ yɔ

Ɛzɩma Daliila laba nɛ ɛtɩlɩ ɖenɖe Samsɔɔ lɩ e-ɖoŋ yɔɔ yɔ?

KƐDAƔ 55

Abalɩbɩɣa cikpelaɣ lakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ

Ɛsɔ tɩŋnɩ pɩɣa Samɩyɛɛlɩ yɔɔ nɛ eheyi tɔm sɔsɔtʋ Cɔjɔ Sɔsɔ Elii.

KƐDAƔ 56

Sɔɔlɩ​—Izrayɛɛlɩ kajalaɣ Wiyaʋ

Ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, ɛlɛ Ɛsɔ kɔm nɛ ɛlɔ-ɩ pʋwayɩ, sɔɔlɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ.

KƐDAƔ 57

Ɛsɔ lɩzɩ Daviid

Ɛbɛ Ɛsɔ na Daviid yɔɔ nɛ nayʋ Sɔɔlɩ ñatɩna-pʋ?

KƐDAƔ 58

Daviid nɛ Goliyaatɩ

Pɩtɩkɛ pʋtɔɖɛ yeke Daviid yoni Gaoliyaatɩ, ɛlɛ Daviid kaawɛnɩ you wonuu ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ.

KƐDAƔ 59

Ɛbɛ yɔɔ Daviid sewa

Sɔɔlɩ kaasɔɔlɩ Daviid kajalaɣ taa, ɛlɛ ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ sʋsʋʋ pʋwayɩ siŋŋ. Ɛbɛ yɔɔ?

KƐDAƔ 60

Abigayɛɛlɩ nɛ Daviid

Abigayɛɛlɩlɩ ya ɛ-walʋ se kɩmɛlɛŋ, ɛlɛ pɩyabɩ ɛlɛ ñʋʋ alɩwaatʋ natʋyʋ.

KƐDAƔ 61

Daviid pɩsɩ Wiyaʋ

Daviid tɩŋnɩ mbʋ ɛlaba nɛ mbʋ ekizaa se ɛɛlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛmʋnaa se ɛkɛ Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ.

KƐDAƔ 62

Ñaɖʋʋ hɔyɩ Daviid ɖɩɣa taa

Daviid kɩwɛɛkɩm tam kʋɖʋm nɛ pɩkɔnɩ ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛ-hɔʋ kaɖɛ pɩnzɩ sakɩyɛ.

KƐDAƔ 63

Wiyaʋ lɔŋzɩnɖʋ Salomɔɔ

Ɛkaɣ pɩɣa taa tayʋʋ toovenim na?

KƐDAƔ 64

Salomɔɔ ma Templo

Paa Salomɔɔ kaakɛ lɔŋzɩnɖʋ siŋŋ yɔ , pepeɣziɣ-i nɛ ɛla kɩmɛlɛndʋ lakasɩ nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ.

KƐDAƔ 65

Patayɩ kewiyaɣ taa

Yarobam tɩɩpaɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ lɛ, eseɣti samaɣ nɛ kamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ.

KƐDAƔ 66

Yezaabɛɛlɩ​—Abiɖe kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ

Mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ eeyeki kpa se nabʋyʋ ɛɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛtaahiɣ-pʋ.

KƐDAƔ 67

Yozafatɩ Ta Liu Yehowa

Ɛbɛ yɔɔ mba powokaɣ you labʋ yɔ pakpaɣ hendu teyaa mba pɛfɛyɩnɩ you wondu yɔ se pɛɖɛɛ-wɛ nɔɔ?

KƐDAƔ 68

Abalɩbiya Naalɛ nzɩ Pefezaa nɛ Sɩɖaɣnɩ Wezuu Caɣʋ yɔ

Ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ papɩzɩɣ pefyele nɛ ɛɖaɣnɩ wɛʋ wezuu na? Pɩɩlabɩ mbʋ caanaʋ taa!

KƐDAƔ 69

Halɩbɩɣa Cikpelaɣ Nakɛyɛ Sɩnɩ Ɛyʋ Sɔsɔ Nɔɔyʋ

Kaalabɩ abalɩtʋ nɛ kɔyɔɔdɩ, nɛ piyeba nɛ piti lakasɩ nasɩyɩ la.

KƐDAƔ 70

Yoonaasɩ nɛ Kpakpayaɣ Sɔsɔɔ

Yoonaasɩ kpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ, weyi ɛ-tɔm cɛyɩ siŋŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɖɩla ndʋ Yehowa heyiɣ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ learned an important lesson about doing what Jehovah says.

KƐDAƔ 71

Ɛsɔ Labɩ Paradisuu Nakʋyʋ Tamaɣ

Paradisuu kajalaɣ ñɩŋgʋ kaawɛ ññɩɩ; kʋnɛ, kʋkʋ kaɣ wɛʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.

KƐDAƔ 72

Ɛsɔ sɩnɩ Wiyaʋ Ezekiyaasɩ

Ðoo kʋɖʋma taa, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kʋ Asiirii sɔɔjanaa angel 185,000.

KƐDAƔ 73

Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ kɩbanʋ kɛdɛzaɣ ñɩnʋ

Yoziyaasɩ kaakɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, ɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ kɩbaŋa nɛ abalɩtʋ.

KƐDAƔ 74

Abalʋ weyi ɛfɛyɩ sɔɔndʋ yɔ

Yereemii maɣzaa se ɛkɛ pɩɣa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛtɩtalɩ se ɛkɛ nayʋ, Ɛsɔ kaanawa se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ.

KƐDAƔ 75

Abalɩbiya naanza wɛ Babilɔɔnɩ

Piɖeni-sɩ paa siiposini sɩ-hɔŋ taa ñɩma yɔ.

KƐDAƔ 76

Pɔyɔkɩ Yeruzalɛm

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yeba nɛ Babilɔɔnɩ ñɩma mba pɛkɛ Izrayɛɛlɩ mba koyindinaa yɔ pɔyɔkɩ Yeruzalɛm?

KƐDAƔ 77

Pekizaa se paaluŋuu

Abalaa panɛ pa-naadozo pɛwɛnɩ ñamtʋ, ɛzɩ Ɛsɔ kaɣ pa-ñʋʋ yabʋ miŋ momoɖe taa?

KƐDAƔ 78

Nesi ma tɔm natʋyʋ koloŋa yɔɔ

Nayʋ Danɩyɛɛlɩ lɩzɩ maamaaci tɔm pee naanza tɔbʋʋ.

KƐDAƔ 79

Danɩyɛɛlɩ wɛ mʋʋzɩŋ pɔʋ taa

Pakʋ Danɩyɛɛlɩ tɔm se ɛmʋnɩ sɩm, ɛlɛ ɛzɩ ɛpɩzaɣ se ɛlɩɩ pɩ-taa?

KƐDAƔ 80

Ɛsɔ samaɣ kʋyɩ Babilɔɔnɩ

Pɛrɩsɩ Wiyaʋ Siiruusi yeba nɛ natʋ natʋyʋ la alɩwaatʋ ndʋ ewoba nɛ eyooni Babilɔɔnɩ yɔ nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖɔɖɔ, ɛɖaɣnɩ yebu nɛ natʋ lɛɛtʋ la.

KƐDAƔ 81

Pata Ɛsɔ liu

Izrayɛɛlɩ mba manɩ ɛyaa paɣtʋ yɔɔ nɛ pɩsa nɛ paña Ɛsɔ. Ɛsɔ kaɣ-wɛ wazʋʋ na?

KƐDAƔ 82

Mɔrɩdekayɩ nɛ Ɛstɛɛrɩ

Abiɖe Vasɩti kaaɖewa, ɛlɛ Wiyaʋ Asiyeruusi lɛɣzɩ e-lone taa Ɛstɛɛrɩ nɛ ɛlɛ pɩsɩ abiɖe kɩfaɖɛ. Ɛbɛ yɔɔ?

KƐDAƔ 83

Yeruzalɛm kolonzi

Alɩwaatʋ ndʋ tʋmlaɖaa wɛ kolonzi maʋ tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se pɔɖɔkɩ pa-sɩsɩ nɛ pɔ-tɔŋ wɩsɩ taa nɛ ɖoo taa.

KƐDAƔ 84

Tiyiyu nɔɔyʋ kɔm Maarɩɩ cɔlɔ

Ɛkɔm se ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩlɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ: Maarɩɩ kaɣ lʋlʋʋ pɩɣa nɛ kapɩsɩ wiyaʋ tam.

KƐDAƔ 85

Palʋlɩ Yesu kalakʋ taa

Ɛyʋ weyi ɛkaɣ pɩsʋʋ wiyaʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ palʋlɩ-ɩ kalakʋ taa?

KƐDAƔ 86

Tɩɩŋa nakɛyɛ wɩlɩ abalaa nabɛyɛ nʋmɔʋ

Ayeba nɛ maajiki lakasɩ wɩlɩ Yesu? Tɔm cozuu pɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣzɩ-ŋ.

KƐDAƔ 87

Pɩɣa Yesu wɛ templo taa

Ɛyɔɔdaɣ tɔm nɛ pɩɖɩɣzɩɣ halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɛyaa sɔsaa mba pawɩlaɣ tɔm templo taa yɔ.

KƐDAƔ 88

Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ Yesu lɩm

Yohanɛɛsɩ kaawɛɛ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ kɩwɛɛkɩm laɖaa lɩm, ɛlɛ Yesu tɩla kɩwɛɛkɩm wiɖiyi kpa. Ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

KƐDAƔ 89

Yesu wɛɛ ɛñalɩɣ templo

Yesu wɩlɩ sɔɔlɩm mbʋ piyeba nɛ ɛ-taa wɩɩ yɔ.

KƐDAƔ 90

Ɛ nɛ Samaarii halʋ pɛwɛ lɔkɔ nɔɔ

Ɛzɩma lɩm mbʋ Yesu haɣ-ɩ yɔ piyeki nɛ lɔkɔtʋ ɛɛtasɩɣ-ɩ ɖɛʋ paa ññɩɩ?

KƐDAƔ 91

Yesu wɩlɩɣ tɔm pʋʋ taa

Kalɩ nɛ ŋtɩlɩ lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ ɛwɩlaa yɔɔ, tɩɩcadɩɣ.

KƐDAƔ 92

Yesu feziɣ sɩɖaa

Ɛsɔ ɖoŋ taa lɛ, Yesu yɔɔdɩ tɔm piye kʋyʋmɖɩyɛ ɖeke nɛ efezi Yayiruusi pɛlɛ.

KƐDAƔ 93

Yesu calɩ ɛyaa sakɩyɛ

Yesu calʋʋ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, ɛwɩlɩ we?

KƐDAƔ 94

Yesu sɔɔlɩ piya ajamaa

Yesu wɩlɩ apostoloowaa se papɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ piya cikpesi cɔlɔ nɛ pɩtasɩ lɛ papɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ piya yɔɔ.

KƐDAƔ 95

Ɛzɩma Yesu wɩlɩɣ tɔm yɔ

Yesu tuu Samaarɩɩ eduuye nɖɩ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ ɛzɩma ɛwɩlaɣ tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ.

KƐDAƔ 96

Yesu waɣ kʋdɔndɩnaa

Maamaaci lakasɩ nzɩ laba yɔ, ɛbɛ sɩwɩlɩɣ?

KƐDAƔ 97

Yesu kɔm ɛzɩ wiyaʋ yɔ

Ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ lakɩ Yesu talɩ ɖeu, ɛlɛ pɩtɩkɛ pa-tɩŋa pa-taa wɛnɩ leleŋ.

KƐDAƔ 98

Oliivi Pʋʋ yɔɔ

Yesu wɛɛ nɛ eheyiɣ ɛ-apostoloowaa naanza mbʋ pɩkaɣ labʋ ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ.

KƐDAƔ 99

Ɛsɔdaa ɖaŋ nakʋyʋ taa

Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔtɔkɩ ŋgee tɔɔnaɣ ŋga paa pɩnaɣ ŋga?

KƐDAƔ 100

Jesemaanɩ kaɖaɣ taa

Ɛbɛ yɔɔ Yudaasɩ Iskariyɔɔtɩ tɩŋnɩ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ yɔɔ nɛ ɛlɩ Yesu wayɩ?

KƐDAƔ 101

Pakʋ Yesu

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɛ nazɩm sizika yɔɔ yɔ, ɛlabɩ tamaɣ nakɛyɛ pɩlɩɩnɩ paradisuu yɔɔ.

KƐDAƔ 102

Yesu Fema

Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kuli Yesu pɩlaʋ yɔ, mbʋ sɔɔjanaa nawa yɔ pɩɖɩɣzɩ-wɛ.

KƐDAƔ 103

Yesu Sʋ Kuduyuu Tɛɛ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa taasɩmɩ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ pefezi-i yɔ?

KƐDAƔ 104

Jesus Returns to Heaven

Pʋcɔ nɛ Yesu pɩsɩɣ ɛsɔdaa ɛɖʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ.

KƐDAƔ 105

Paɖaŋ Fezuu Kiɖeɖeu

Ɛbɛ yɔɔ Yesu yeba nɛ fezuu kiɖeɖeu tii tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ Pantekooti wiye?

KƐDAƔ 106

Palɩzɩ-wɛ Salaka Taa

TYuuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ɖɩɣ apostoloowaa salaka se pasɩnzɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ, ɛlɛ piti lakasɩ nasɩyɩ la.

KƐDAƔ 107

Pakʋ Etiyɛɛnɩ

Pakʋwaɣ Etiyɛɛnɩ lɛ, ɛlabɩ ŋgee adɩma naayɛ.

KƐDAƔ 108

Damaasɩ nʋmɔʋ taa

Ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩyʋlʋnzɩ ɛ-ɛsa yɔ nɛ nɔɔ ŋga kɔyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɔdaa yɔ piyeba nɛ e-wezuu caɣʋ lɛɣzɩ.

KƐDAƔ 109

Pɩyɛɛrɩ wobi Kɔɔrnɛɛyɩ tɛ

Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, ɛyaa nabɛyɛ yaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa ñɩma mʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ɛjɛɛ lɛɛna taa mba yaa we?

KƐDAƔ 110

Pɔɔlɩ taabalʋ Timootee

Timootee kʋyɩ ɛ-tɛ nɛ ewolo ɛ nɛ Pɔɔlɩ pala tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩha-wɛ taa leleŋ siŋŋ yɔ.

KƐDAƔ 111

Abalɩbɩɣa ŋga ɖom kpaɣ-kɛ yɔ

Ðom kpaɣ Eticii alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ samaɣ taa tɔm kajalaɣ ɖeɖe yɔ, ɛlɛ ɖom tɩtasɩ-ɩ kpaɣʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaɣ samaɣ taa tɔm nabʋlɛ ɖeɖe yɔ. Mbʋ pɩɩlabɩ tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-naalɛ pɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩɩkɛ piti lakasɩ kpem.

KƐDAƔ 112

Mɛlɛ yɔkɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ natʋyʋ taa

Alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi pa-tɩŋa pacaɣaɣ lebu yɔ Ɛsɔ tɔm natʋyʋ talɩ Pɔɔlɩ nɛ tɩha-ɩ lɩdaʋ.

KƐDAƔ 113

Pɔɔlɩ wɛ Roma

Ɛzɩma Pɔɔlɩ pɩzɩɣ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛla apostoloo tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ salaka taa yɔ?

KƐDAƔ 114

Kɩdɛkɛdɩm tɩŋa tɛma

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ labɩ ɖʋtʋ se Yesu eɖiyi ɛ-sɔɔjanaa nɛ powolo pala Armaagedɔɔ you?

KƐDAƔ 115

Paradisuu Kɩfalʋʋ Tɛtʋ yɔɔ

Ɛyaa kaawɛ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ, nɛ pɩkaɣ tasʋʋ labʋ mbʋ ɖɔɖɔ.

KƐDAƔ 116

Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩcaɣ wezuu tam?

Ye ɖɩñɩtaa nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ Yehowa nɛ Yesu Krɩstʋ pɔ-yɔɔ tɔm pɩmaɣaa yaa we? Ye pɩtɩkɛ mbʋ, ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ?