Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wiɖiyi sɩɖaa feŋ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ na?

Wiɖiyi sɩɖaa feŋ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ na?

Pɩkɛ ña ŋcosuu se . . .

  • ɛɛɛ?

  • aayɩ?

  • pɩtɩla?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛyaa kʋtʋʋzaa nɛ kɩtɩtʋʋzɩŋ mba pasɩba yɔ, pɔkɔŋ fem.”​—Tʋma 24:15, L’Alliance Biblique du Togo.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ PƖWAZƖ-Ŋ?

Ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛsɩba yɔ, kɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ.​—2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.

Sɩm ɛɛtasɩɣ-ŋ sɔɔndʋ kpaʋ.​—Ebree 2:15.

Pɩhaɣ-ŋ lidaʋ se ña nɛ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ, ɩɖaɣnɩɣ katʋʋ wiɖiyi.​—Yohanɛɛsɩ 5:28, 29.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ, ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naadozo ɖeke tɔm:

  • Ɛsɔ lɩzɩnɩ wezuu. Bibl tɔŋ se Yehowa Ɛsɔ “cɔlɔ wezuu hiɖe wɛɛ.” (Keɣa 36:9; Tʋma 17:24, 25) Weyi ɛha pɩtɩŋa wezuu yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pʋdʋ ɛnʋ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖaɣnɩ wezuu haʋ weyi ɛsɩba yɔ.

  • Ɛsɔ kaafezi ɛyaa nɛ pɩɖɛɛ. Bibl yɔɔdʋʋ ɛyaa fezuu lutozo tɔm; Ɛsɔ kaayeba nɛ piya evelisi, ɛzʋtʋyaa, abalaa nɛ halaa nabɛyɛ ɖaɣnɩ hiɣu wezuu nɛ pacaɣ tɛtʋ yɔɔ. Pa-taa nabɛyɛ kaasɩba nɛ pɩla pazɩ yem lɛ, pefezi-wɛ; ɛlɛ pa-taa lɛlʋ lɛ, ɛlabɩ kɩyakɩŋ naanza pɩlaʋ taa pʋcɔ nɛ pefezi-i!​—Yohanɛɛsɩ 11:39-44.

  • Ɛsɔ sɔɔlaa kpem se ɛɖaɣnɩ labʋ mbʋ. Yehowa paɖɩɣ sɩm; pɩkɛ e-koyindu. (1 Kɔrɛntɩ 15:26) ‘Ɛñɩnɩɣ’ yaa ‘piselitiɣ-i’ se ɛwa koyindu ɛnʋ nɛ ɛtɩŋnɩ sɩɖaa fezuu yɔɔ nɛ ɛmʋʋzɩ sɩm. Piselitiɣ-i siŋŋ se efezi ɛyaa mba ɛwɛɛ nɛ ɛtɔzʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ nɛ paɖaɣnɩ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ.​—Yɔb 14:14, 15.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛbɛ yɔ ɖɩkpadɩyɩɣ nɛ ɖɩsɩkɩ?

Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ KIÐE TƐƐ TƆM 3:17-19ROMA 5:12 taa.