Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Wiɖiyi sɩɖaa feŋ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ na?

Wiɖiyi sɩɖaa feŋ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ na?

Pɩkɛ ña ŋcosuu se . . .

  • ɛɛɛ?

  • aayɩ?

  • pɩtɩla?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛyaa kʋtʋʋzaa nɛ kɩtɩtʋʋzɩŋ mba pasɩba yɔ, pɔkɔŋ fem.”​—Tʋma 24:15, L’Alliance Biblique du Togo.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ PƖWAZƖ-Ŋ?

Ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛsɩba yɔ, kɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ.​—2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.

Sɩm ɛɛtasɩɣ-ŋ sɔɔndʋ kpaʋ.​—Ebree 2:15.

Pɩhaɣ-ŋ lidaʋ se ña nɛ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ, ɩɖaɣnɩɣ katʋʋ wiɖiyi.​—Yohanɛɛsɩ 5:28, 29.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ, ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naadozo ɖeke tɔm:

  • Ɛsɔ lɩzɩnɩ wezuu. Bibl tɔŋ se Yehowa Ɛsɔ “cɔlɔ wezuu hiɖe wɛɛ.” (Keɣa 36:9; Tʋma 17:24, 25) Weyi ɛha pɩtɩŋa wezuu yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pʋdʋ ɛnʋ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖaɣnɩ wezuu haʋ weyi ɛsɩba yɔ.

  • Ɛsɔ kaafezi ɛyaa nɛ pɩɖɛɛ. Bibl yɔɔdʋʋ ɛyaa fezuu lutozo tɔm; Ɛsɔ kaayeba nɛ piya evelisi, ɛzʋtʋyaa, abalaa nɛ halaa nabɛyɛ ɖaɣnɩ hiɣu wezuu nɛ pacaɣ tɛtʋ yɔɔ. Pa-taa nabɛyɛ kaasɩba nɛ pɩla pazɩ yem lɛ, pefezi-wɛ; ɛlɛ pa-taa lɛlʋ lɛ, ɛlabɩ kɩyakɩŋ naanza pɩlaʋ taa pʋcɔ nɛ pefezi-i!​—Yohanɛɛsɩ 11:39-44.

  • Ɛsɔ sɔɔlaa kpem se ɛɖaɣnɩ labʋ mbʋ. Yehowa paɖɩɣ sɩm; pɩkɛ e-koyindu. (1 Kɔrɛntɩ 15:26) ‘Ɛñɩnɩɣ’ yaa ‘piselitiɣ-i’ se ɛwa koyindu ɛnʋ nɛ ɛtɩŋnɩ sɩɖaa fezuu yɔɔ nɛ ɛmʋʋzɩ sɩm. Piselitiɣ-i siŋŋ se efezi ɛyaa mba ɛwɛɛ nɛ ɛtɔzʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ nɛ paɖaɣnɩ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ.​—Yɔb 14:14, 15.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛbɛ yɔ ɖɩkpadɩyɩɣ nɛ ɖɩsɩkɩ?

Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ KIÐE TƐƐ TƆM 3:17-19ROMA 5:12 taa.